EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Enhetlig utformning av visumhandlingar som utfärdas till medborgare i länder utanför EU

Enhetlig utformning av visumhandlingar som utfärdas till medborgare i länder utanför EU

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Rådets förordning (EG) nr 1683/95 – bestämmelser om enhetlig utformning av visumhandlingar i EU

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

År 1995 skapade EU en enhetlig utformning av ett EU-visum i form av ett klistermärke som ska påföras resehandlingar tillhörande medborgare i länder utanför EU som omfattas av viseringskrav.

I denna förordning fastställs bestämmelserna för en enhetlig utformning av visumhandlingar inte bara för Schengenländerna* utan även för Irland och Storbritannien (1).

VIKTIGA PUNKTER

Den enhetliga utformningen gäller

  • en vistelse i ett eller flera länder i Schengenområdet för en period som totalt inte överstiger tre månader,
  • en resa genom de internationella transitområdena på flygplatser i Schengenländerna (”visering för flygplatstransitering”).

När det gäller Schengenländerna, till exempel, berättigar en visering för kortare vistelse som utfärdats i ett av dessa länder innehavaren att resa runt överallt i de 26 länderna i upp till 90 dagar inom en 180-dagarsperiod.

Viseringar för vistelser som överstiger denna period omfattas fortfarande av nationella förfaranden (dvs. att tillåta innehavaren ta anställning eller etablera affärs-, närings- eller yrkesverksamhet).

Information om viseringsmärket

Det enhetliga viseringsmärket anger antalet dagar som en medborgare i ett land utanför EU får stanna i Schengenområdet samt i Irland och Storbritannien (1). När det gäller ett Schengenvisum bör dagarna räknas fr.o.m. det datum då han eller hon kommer in i Schengenområdet (inresestämpel) till datumet för utresan ur Schengenområdet (utresestämpeln), båda dagarna medräknade.

Den exakta giltighetstiden för viseringen anges på viseringsmärket under rubriken ”Vistelsens längd”.

I förordning (EU) 2017/1370 införs en ny utformning för viseringsmärket med extra säkerhetsåtgärder för att förhindra förfalskningar. Irland och Storbritannien (1) behöver inte tillämpa de nya åtgärderna som började gälla den 17 augusti 2017. Dock kan dessa länder be Europeiska kommissionen att ingå avtal för att utbyta teknisk information i modellen för deras nationella viseringar.

Tekniska specifikationer

Den enhetliga viseringen måste uppfylla

  • en lista över tekniska specifikationer som gäller allmänt igenkännliga säkerhetsdetaljer som är tydligt synliga för blotta ögat, däribland
    • ett integrerat foto som uppfyller höga säkerhetskrav,
    • logotyp bestående av en bokstav eller bokstäver som anger det utfärdande landet, eller gruppen av länder som med Benelux,
  • andra tekniska specifikationer som syftar till att förhindra efterbildningar och förfalskningar av viseringen och till att tillhandahålla metoder för att fylla i viseringen.

Varje EU-land ska utse en enda myndighet för att trycka viseringar. Det måste meddela namnet på detta organ till kommissionen och de andra EU-länderna.

Tekniska specifikationer för det nya viseringsmärket kommer att fastställas i ett genomförandebeslut av kommissionen. Förordningen kommer att gälla senast 15 månader efter att de extra tekniska specifikationer som nämns i förordning (EG) nr 1683/95 har antagits.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den har gällt sedan den 3 augusti 1995.

BAKGRUND

Mer information finns här:

VIKTIGA BEGREPP

Schengenländerna: Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

HUVUDDOKUMENT

Rådets förordning (EG) nr 1683/95 av den 29 maj 1995 om en enhetlig utformning av visumhandlingar (EGT L 164, 14.7.1995, s. 1).

Fortlöpande ändringar av förordning (EG) nr 1683/95 har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 810/2009 av den 13 juli 2009 om införande av en gemenskapskodex om viseringar (viseringskodex) (EUT L 243, 15.9.2009, s. 1).

Se den konsoliderade versionen.

Rådets förordning (EG) nr 333/2002 av den 18 februari 2002 om fastställande av en enhetlig modell för blad för påförande av visering som utfärdas av medlemsstaterna för personer som innehar resehandlingar som inte erkänns av den medlemsstat som utfärdar bladet (EGT L 53, 23.2.2002, s. 4).

Senast ändrat 01.02.2018(1) Den 1 februari 2020 lämnar Storbritannien EU och blir ett tredjeland (land utanför EU).

Top