EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Användning av fodertillsatser

Användning av fodertillsatser

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EG) nr 1831/2003 om fodertillsatser

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

I förordningen fastställs ett standardförfarande för godkännande av fodertillsatser* och regler för märkning, utsläppande på marknaden och användning av dessa.

VIKTIGA PUNKTER

Tillämpningsområde

Förordningen tillämpas på alla fodertillsatser och förblandningar*. Den ska inte tillämpas på

Allmänna aspekter

Endast godkända tillsatser får släppas ut på marknaden och användas. Godkännande beviljas för användning i foder avsett för specifika djurarter eller kategorier och för specifika användningsvillkor.

Tillsatser kan klassificeras som

 • tekniska tillsatser (t.ex. konserveringsmedel, antioxidanter, emulgeringsmedel, stabiliseringsmedel, pH-regulatorer eller ensileringstillsatser (gräs eller annat grönfoder som pressas ihop och lagras i lufttäta förhållanden, oftast i en silo),
 • organoleptiska tillsatser (t.ex. aromämnen och färgämnen),
 • näringstillsatser (t.ex. vitaminer, mineraler, aminosyror och spårelement),
 • zootekniska tillsatser (t.ex. smältbarhetsförbättrande medel och medel som stabiliserar tarmfloran);
 • koccidiostatika och histomonostatika.

Dessa kategorier är uppdelade i funktionella grupper med utgångspunkt i tillsatsens huvudsakliga funktion.

Antibiotika, utom koccidiostatika och histomonostatika, betraktas inte som fodertillsatser.

Typer av godkännande

Det finns två typer av godkännande:

 • Godkännande utfärdat till en innehavare av ett godkännande för tillsatser i kategorierna ”zootekniska tillsatser” och ”koccidiostatika och histomonostatika”, samt tillsatser som består av, innehåller eller är framställda från genetiskt modifierade organismer.
 • Godkännande utfärdat till en innehavare av ett godkännande för ämnen som ingår i kategorierna ”tekniska tillsatser”, ”organoleptiska tillsatser” och ”näringstillsatser”.

Godkännanden är giltiga i tio år i hela Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). De kan förlängas i tioårsperioder. En ansökan om förlängning ska skickas till Europeiska kommissionen minst ett år innan godkännandet löper ut. Förfarandet för förnyelse fastställs i förordningen.

I förordningen fastställs även ett förfarande för att förnya eller att tillfälligt eller permanent dra in ett godkännande.

Godkännandeförfarande

 • Ansökningar om godkännande ska lämnas in till kommissionen. Ansökningarna anmäls till EU-länderna innan de överlämnas till Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa).
 • Sökanden ska skicka Efsa en kopia av ansökningen och alla åtföljande dokumentation med
  • sökandens namn och adress,
  • en beskrivning av tillverkningsmetod,
  • en beskrivning av framställningsmetod och avsett bruk,
  • förslag till villkor för utsläppande av fodertillsatsen på marknaden,
  • studier om säkerhet och effekt osv.
 • Efsa ska genomföra en riskbedömning på grundval av de uppgifter och handlingar sökanden har lämnat in.
 • Sökanden måste också skicka prover av fodertillsatsen till gemenskapens referenslaboratorium för analys.
 • Efsa kan be sökanden att lämna in ytterligare information under bedömningsförfarandet.
 • Tillsatser som är avsedda att användas i foder måste bli föremål för ett positivt yttrande innan de kan godkännas för användning och utsläppande på marknaden. Efsa ska på grundval av den information som sökanden ingett avge ett yttrande inom sex månader efter det att den erhållit en ansökan. Den utvärderingsrapport som tagits fram av referenslaboratoriet beaktas i yttrandet. Om yttrandet är positivt måste det innehålla information om särskilda villkor eller restriktioner för hantering, krav för övervakning efter utsläppandet på marknaden och användningsområde, inbegripet de djurarter och djurkategorier som tillsatsen är avsedd för. Detta omfattar information om särskilda ytterligare märkningskrav för fodertillsatsen och, i tillämpliga fall, förslag till högsta tillåtna restmängder (MRL) i berörda livsmedel av animaliskt ursprung.
 • Mot bakgrund av Efsas yttrande beslutar kommissionen om den ska godkänna eller avvisa godkännandet av tillsatsen. Kommissionen utarbetar ett utkast till en genomförandeförordning i vilken godkännande ska beviljas eller vägras. Kommissionen assisteras i sitt arbete av avdelningen för foder inom ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.
 • Foderföretagare ansvarar för utsläppandet på marknaden och användningen av fodertillsatser och för att säkerställa efterlevnad av alla villkor eller begränsningar i lagstiftningen.

EU-registret

Kommissionen har upprättat Europeiska unionens register över fodertillsatser som uppdateras regelbundet och innehåller länkar till relevanta godkännandeförordningar. Dessa förordningar innehåller de särskilda kraven för utsläppande av tillsatserna på marknaden.

Registret består av följande två delar:

 • Första delen: Bilaga I – innehåller en förteckning över ändringar i registret och aktuella godkännanden.
 • Andra delen: Bilaga II – innehåller en förteckning över tillsatser som kommer att tas bort ur registret inom kort. I förteckningen ingår också de tillsatser för vilka ett datum anges i kolumnen ”Sista datum för godkännande”. Dessa tillsatser får inte längre släppas ut på marknaden efter det datum som anges.

Registret är avsett för information och ersätter inte EU:s rättsakter.

Märkning

Tillsatser måste märkas på ett synligt, tydligt, läsbart och outplånligt sätt och måste omfatta följande information:

 • Det särskilda namn som tillsatsen fått vid godkännandet samt namnet på den funktionella grupp tillsatsen tillhör och dess identifieringsnummer.
 • Namn och säte för den som är ansvarig för dessa uppgifter.
 • Tillsatsens nettovikt eller nettovolym.
 • I förekommande fall det godkännandenummer som den anläggning som tillverkar eller släpper ut tillsatsen på marknaden har tilldelats.
 • Bruksanvisningar och eventuella säkerhetsföreskrifter för användningen och i förekommande fall
 • de särskilda krav som anges i godkännandet,
 • varupartinummer och tillverkningsdatum.

Förordningen innehåller också krav på märkning av förblandningar av fodertillsatser.

Vilken period gäller förordningen för?

Det har gällt sedan den 18 oktober 2004.

BAKGRUND

Mer information finns här:

VIKTIGA BEGREPP

Fodertillsatser: Ämnen, mikroorganismer eller preparat, utom foderråvaror och förblandningar, som avsiktligt tillsätts foder eller vatten för att särskilt fylla en eller flera av följande funktioner:
 • Tillgodose djurens näringsbehov.
 • Inverka positivt på
  • fodrets eller animalieprodukternas egenskaper,
  • färgen på akvariefiskar och burfåglar,
  • animalieproduktionens miljöpåverkan,
  • djurens produktion,
  • prestanda eller välbefinnande.
 • Ha en koccidiostatisk eller histomonostatisk inverkan.
Förblandningar: Blandningar av fodertillsatser eller blandningar av en eller flera fodertillsatser med foderråvaror eller vatten som används som bärare och som inte är direkt avsedda för utfodring.
Processhjälpmedel: Alla ämnen som inte i sig används som foder, men som används avsiktligt vid bearbetning av foder eller foderråvaror för att uppnå ett visst tekniskt mål under behandlingen eller bearbetningen och som kan resultera i en oavsiktlig men tekniskt sett oundviklig förekomst av restsubstanser eller derivat därav i slutprodukten (förutsatt att dessa restsubstanser inte inverkar negativt på djurs och människors hälsa eller på miljön och inte har någon teknisk inverkan på slutprodukten).

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 av den 22 september 2003 om fodertillsatser (EUT L 268, 18.10.2003, s. 29).

Fortlöpande ändringar av förordning (EG) nr 1831/2003 har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Kommissionens förordning (EG) nr 429/2008 av den 25 april 2008 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 avseende utformning och presentation av ansökningar samt bedömning och godkännande av fodertillsatser (EUT L 133, 22.5.2008, s. 1).

Senast ändrat 29.05.2018

Top