EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Handel inom EU med och import till EU av embryon från nötkreatur

Handel inom EU med och import till EU av embryon från nötkreatur

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 89/556/EEG – djurhälsovillkor för handel inom EU med och import från länder utanför EU av embryon från nötkreatur

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

 • I direktivet fastställs djurhälsovillkor för handel med embryon från tamdjur av nötkreatur mellan EU-länderna och import av dem från länder utanför EU.
 • Syftet med direktivet är att minska risken för att djursjukdomar sprids.

VIKTIGA PUNKTER

 • Embryon avsedda för handel inom EU måste uppfylla vissa villkor gällande befruktning, samling, produktion, behandling, lagring och certifiering. Under transport måste de åtföljas av ett hälsointyg som visar att de följer detta direktiv.
 • Direktivet syftar till att upprätta ett system för att godkänna embryosamlings- och produktionsgrupper i EU-länderna och i länder utanför EU. Varje grupp registreras av den behöriga myndigheten i det berörda landet och får ett veterinärt registreringsnummer.
 • Förteckningen över embryosamlings- och produktionsgrupper uppdateras regelbundet av varje EU-land och skickas sedan till de andra EU-länderna och offentliggörs.
 • Import av embryon från länder utanför EU begränsas till följande:
  • Embryon från länder som förtecknas i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 18 i direktivet med avseende på vissa kriterier, såsom
   • hälsotillståndet hos nötkreaturen,
   • information om smittsamma sjukdomar,
   • förebyggande och bekämpande av djursjukdomar,
   • veterinärväsendets struktur, och
   • de garantier som erbjuds.
  • Embryon som samlats eller producerats av embryosamlings- och produktionsgrupper som godkänts och förtecknats av behöriga myndigheter.
 • Direktivet innehåller skydds- och kontrollåtgärder i samlingslandet och destinationslandet.

Upphävande

Förordning (EU) 2016/429 upphäver och ersätter direktiv 89/556/EEG från och med den 21 april 2021.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det har gällt sedan den 29 september 1989. EU-länderna måste införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 1 januari 1991.

BAKGRUND

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Rådets direktiv 89/556/EEG av den 25 september 1989 om djurhälsovillkor för handel inom gemenskapen med och import från tredje land av embryon från tamdjur av nötkreatur (EGT L 302, 19.10.1989, s. 1–11)

Fortlöpande ändringar av direktiv 89/556/EEG har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Kommissionens beslut 2006/168/EG av den 4 januari 2006 om fastställande av djurhälsokrav och krav på veterinärintyg för import till gemenskapen av embryon från nötkreatur och om upphävande av beslut 2005/217/EG (EUT L 57, 28.2.2006, s. 19–34)

Se konsoliderad version av beslut 2006/168/EG.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 av den 9 mars 2016 om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter med avseende på djurhälsa (”djurhälsolag”) (EUT L 84, 31.3.2016, s. 1–208)

Senast ändrat 04.05.2020

Top