Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Säkerställa att handel med vilda djur och växter inte hotar deras överlevnad

Go to the summaries’ table of contents

Säkerställa att handel med vilda djur och växter inte hotar deras överlevnad

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EG) nr 338/97 om kontroll av handel för att skydda arter av vilda djur och växter

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

VIKTIGA PUNKTER

Kontroller av handeln

 • För import av exemplar av utrotningshotade arter i EU krävs tillstånd utfärdat av en myndighet i EU-landet eller en importanmälan.
 • För export från EU krävs exporttillstånd eller reexportintyg som utfärdats av en myndighet i det EU-land där exemplaren finns.
 • Kategorier av arter beskrivs i bilagorna A–D i förordningen.
 • Handel med exemplar som anges i bilaga A, så som gepard, är förbjuden, medan det krävs förhandstillstånd för att förflytta levande djur inom EU.
 • Förflyttning av ett levande exemplar av en art som upptagits i bilaga B och C, såsom kobra eller mungo, är föremål för regler om certifiering och lämplig förvaring och omsorg, och bilaga D omfattar andra fall av transitering av levande djur, hela skinn och växtprodukter.
 • Ytterligare restriktioner kan införas under särskilda omständigheter, och EU-länderna kan ha egna hårdare regler.
 • Särskilda regler gäller för exemplar som har fötts och fötts upp i fångenskap eller som är artificiellt förökade, utgör en del av personliga tillhörigheter eller är avsedda för vetenskapliga institutioner.

Organisation och kommunikation

 • EU-länderna måste

  • utse tullkontor för att utföra kontrollerna,
  • utse en administrativ och vetenskaplig myndighet som ansvarar för genomförandet,
  • övervaka efterlevnaden och beivra överträdelser,
  • utarbeta rapporter och utbyta information om genomförandet och eventuella tillståndsavslag.
 • I februari 2014 presenterade Europeiska kommissionen ett meddelande som fick inleda debatten om EU:s strategi när det gäller olaglig handel med vilda djur och växter. Det följdes i februari 2016 av en handlingsplan från kommissionen rörande olaglig handel med vilda djur och växter.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Det har gällt sedan den 1 juni 1997.

BAKGRUND

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Rådets förordning (EG) nr 338/97 av den 9 december 1996 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem (EGT L 61, 3.3.1997, s. 1).

Fortlöpande ändringar av förordning (EG) nr 338/97 har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Kommissionens förordning (EG) nr 865/2006 av den 4 maj 2006 om närmare föreskrifter för tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem (EUT L 166, 19.6.2006, s. 1).

Se den konsoliderade versionen.

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 792/2012 av den 23 augusti 2012 om regler för utformning av tillstånd, intyg och andra dokument som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem och om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 865/2006 (EUT L 242, 7.9.2012, s. 13).

Se den konsoliderade versionen.

Rådets beslut (EU) 2015/451 av den 6 mars 2015 om Europeiska unionens anslutning till konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (Cites) (EUT L 75, 19.3.2015, s. 1).

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/736 av den 7 maj 2015 om förbud mot införsel av vissa arter av vilda djur och växter till unionen (EUT L 117, 8.5.2015, s. 25).

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om EU:s strategi mot olaglig handel med vilda djur och växter (COM(2014) 64 final, 7.2.2014).

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – EU:s handlingsplan mot olaglig handel med vilda djur och växter (COM(2016) 87 final, 26.2.2016).

Senast ändrat 27.07.2017

Top