EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Säkerställa att handel med vilda djur och växter inte hotar deras överlevnad

Säkerställa att handel med vilda djur och växter inte hotar deras överlevnad

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EG) nr 338/97 om kontroll av handel för att skydda arter av vilda djur och växter

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

VIKTIGA PUNKTER

Kontroller av handeln

 • För import av exemplar av utrotningshotade arter i EU krävs tillstånd utfärdat av en myndighet i EU-landet eller en importanmälan.
 • För export från EU krävs exporttillstånd eller reexportintyg som utfärdats av en myndighet i det EU-land där exemplaren finns.
 • Kategorier av arter beskrivs i bilagorna A–D i förordningen.
 • Handel med exemplar som anges i bilaga A, så som gepard, är förbjuden, medan det krävs förhandstillstånd för att förflytta levande djur inom EU.
 • Förflyttning av ett levande exemplar av en art som upptagits i bilaga B och C, såsom kobra eller mungo, är föremål för regler om certifiering och lämplig förvaring och omsorg, och bilaga D omfattar andra fall av transitering av levande djur, hela skinn och växtprodukter.
 • Ytterligare restriktioner kan införas under särskilda omständigheter, och EU-länderna kan ha egna hårdare regler.
 • Särskilda regler gäller för exemplar som har fötts och fötts upp i fångenskap eller som är artificiellt förökade, utgör en del av personliga tillhörigheter eller är avsedda för vetenskapliga institutioner.

Organisation och kommunikation

 • EU-länderna måste

  • utse tullkontor för att utföra kontrollerna,
  • utse en administrativ och vetenskaplig myndighet som ansvarar för genomförandet,
  • övervaka efterlevnaden och beivra överträdelser,
  • utarbeta rapporter och utbyta information om genomförandet och eventuella tillståndsavslag.
 • I februari 2014 presenterade Europeiska kommissionen ett meddelande som fick inleda debatten om EU:s strategi när det gäller olaglig handel med vilda djur och växter. Det följdes i februari 2016 av en handlingsplan från kommissionen rörande olaglig handel med vilda djur och växter.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Det har gällt sedan den 1 juni 1997.

BAKGRUND

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Rådets förordning (EG) nr 338/97 av den 9 december 1996 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem (EGT L 61, 3.3.1997, s. 1).

Fortlöpande ändringar av förordning (EG) nr 338/97 har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Kommissionens förordning (EG) nr 865/2006 av den 4 maj 2006 om närmare föreskrifter för tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem (EUT L 166, 19.6.2006, s. 1).

Se den konsoliderade versionen.

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 792/2012 av den 23 augusti 2012 om regler för utformning av tillstånd, intyg och andra dokument som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem och om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 865/2006 (EUT L 242, 7.9.2012, s. 13).

Se den konsoliderade versionen.

Rådets beslut (EU) 2015/451 av den 6 mars 2015 om Europeiska unionens anslutning till konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (Cites) (EUT L 75, 19.3.2015, s. 1).

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/736 av den 7 maj 2015 om förbud mot införsel av vissa arter av vilda djur och växter till unionen (EUT L 117, 8.5.2015, s. 25).

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om EU:s strategi mot olaglig handel med vilda djur och växter (COM(2014) 64 final, 7.2.2014).

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – EU:s handlingsplan mot olaglig handel med vilda djur och växter (COM(2016) 87 final, 26.2.2016).

Senast ändrat 27.07.2017

Top