EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Förstärka Schengenområdet

Förstärka Schengenområdet

Målet med den europeiska strategin för att stärka Schengenområdet är att förbättra hur gemensamma regler tillämpas och hur exceptionella hot hanteras vid de yttre gränserna.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén av den 16 september 2011 med titeln Förvaltning av Schengensamarbetet - att stärka området utan inre gränskontroller (KOM(2011) 561 slutlig - ej offentliggjort i EUT).

SAMMANFATTNING

De revolutioner som ägde rum under den så kallade arabiska våren 2011 har medfört ett stort antal invandrare till vissa av länderna i Europeiska unionen (EU). Dessa händelser har belyst hur nödvändigt det är att stärka tillämpningen av de gemensamma reglerna för Schengenområdet och reglera återinförandet av kontroller vid de inre gränserna under exceptionella omständigheter, i synnerhet när det äventyrar det övergripande Schengensamarbetet.

Kommissionen offentliggjorde 2011 ett meddelande och två lagstiftningsförslag för att bemöta detta. De sistnämnda antogs slutligen i oktober 2013.

Bättre utvärdering av hur reglerna för Schengenområdet tillämpas

Medborgares fria rörlighet inom Schengenområdet grundar sig på ett ömsesidigt förtroende mellan de deltagande länderna, att de kommer att vara redo och i stånd att genomföra samtliga gemensamma regler om kontroll av de yttre gränserna, visum, polissamarbete och rättsligt samarbete, samt åtgärder för Schengens informationssystem etc. (Schengenregelverket).

För att uppnå detta har det blivit nödvändigt att först och främst förstärka utvärderingsmekanismen som ska kontrollera hur Schengenregelverket tillämpas i EU-länderna. För det andra ska man säkerställa att rekommendationerna som fastställts i utvärderingsrapporterna kontrolleras och övervakas på ett lämpligt sätt, i synnerhet när fel eller brister uppdagas. Kommissionen ansvarar för att utföra detta kontroll- och övervakningsarbete.

Systemet för detta inrättades genom förordning (EU) nr 1053/2013 om inrättande av en utvärderings- och övervakningsmekanism. EU-länderna och kommissionen ska gemensamt ansvara för genomförandet av mekanismen, även om kommissionen har en samordnande roll.

Tillfälligt återinförande av kontroller vid de inre gränserna

I kodexen om Schengengränserna finns redan alternativet för ett EU-land att tillfälligt återinföra kontroller vid sina inre gränser om de står inför ett allvarligt hot mot den allmänna ordningen eller inre säkerheten (t.ex. terroristhot eller hot kopplade till organiserad brottslighet).

Förordning (EU) nr 1051/2013 utökar detta alternativ till att omfatta även allvarliga förseelser i samband med kontrollen av de yttre gränserna, samt de som anges inom ramen för förordning (EU) nr 1053/2013. Dock återgår ansvaret för initiativet för återinförande till kommissionen och rådet i följande fall:

  • Kommissionen kan lämna en rekommendation till landet som utvärderats, om att vidta vissa åtgärder, t.ex. att placera ut europeiska gränsbevakningsgrupper, när sådana förseelser anges i en utvärderingsrapport. Som en sista utväg kan kommissionen också inleda det förfarande som beskrivs nedan.
  • Rådet kan, på förslag från kommissionen, lämna en rekommendation till ett eller flera EU-länder om att återinföra kontroll av de inre gränserna när det övergripande Schengensamarbetet äventyras, till följd av de allvarliga och pågående förseelserna vad gäller kontrollen av de inre gränserna.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rådets förordning (EU) nr 1053/2013 av den 7 oktober 2013 om inrättande av en utvärderings- och övervakningsmekanism för kontroll av tillämpningen av Schengenregelverket och om upphävande av verkställande kommitténs beslut av den 16 september 1998 om inrättande av Ständiga kommittén för genomförande av Schengenkonventionen (EUT L 295, 6.11.2013).

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1051/2013 av den 22 oktober 2013 om ändring av förordning (EG) nr 562/2006 i syfte att införa gemensamma regler för tillfälligt återinförande av gränskontroll vid de inre gränserna vid exceptionella omständigheter (EUT L 295, 6.11.2013).

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet: Femte halvårsrapporten om Schengenområdets funktion den 1 november 2013 till den 30 april 2014 ( COM(2014) 292 final - ej offentliggjort i EUT).

Till följd av meddelandet av den 16 september 2011 lägger kommissionen varannan månad fram rapporter till Europaparlamentet och rådet om Schengenområdets funktion. I sin senaste rapport tydliggör kommissionen att förberedelserna för genomförandet av den nya utvärderingsmekanismen är på väg och att de första utvärderingarna enligt den nya mekanismen förväntas bli utförda från och med januari 2015.

Senast ändrat den 28.05.2014

Top