EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Avtal med USA om ömsesidig rättslig hjälp

Avtal med USA om ömsesidig rättslig hjälp

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Avtal om ömsesidig rättslig hjälp mellan EU och USA

Beslut 2009/820/Gusp om ingående på EU:s vägnar av avtalen om utlämning och om ömsesidig rättslig hjälp mellan unionen och USA

Beslut 2003/516/EU om undertecknande av avtalen mellan EU och USA om utlämning och ömsesidig rättslig hjälp i brottmål

VILKET SYFTE HAR AVTALET OCH BESLUTET?

 • Avtalet anger villkoren kring tillhandahållandet av ömsesidig rättslig hjälp mellan EU och USA i brottmål.
 • Syftet är att utvidga samarbetet mellan EU-länderna och USA, för att komplettera de bilaterala fördrag som EU-länderna har slutit med USA.
 • Genom beslutet ingås å EU:s vägnar ett avtal med USA om ömsesidig rättslig hjälp.

VIKTIGA PUNKTER

EU-länderna och USA tillämpar villkoren i detta ramavtal på sina bilaterala fördrag om ömsesidig rättslig hjälp. Om det inte finns något sådant fördrag kommer EU och USA att se till att avtalet tillämpas.

Om det finns ett bilateralt fördrag mellan något EU-land och USA som inte är förenligt med avtalet ska EU-ramen företrädesvis gälla.

Ömsesidig rättslig hjälp

 • Om ett land begär bankinformation ska landet som mottar begäran så snart som möjligt fastställa och dela med sig av information om
  • huruvida en fysisk eller juridisk person som misstänks eller åtalas för ett brott har ett eller flera bankkonton,
  • personer eller rättsliga enheter som har dömts för eller deltagit i ett brott,
  • information som innehas av andra finansinstitut än banker, och
  • finansiella transaktioner som inte rör bankkonton.
 • EU-ländernas begäran om hjälp överförs av de centrala myndigheter som ansvarar för den ömsesidiga rättsliga hjälpen eller av de nationella myndigheter som ansvarar för att utreda eller lagföra brott. USA överför sina begäranden om hjälp via sina nationella myndigheter med ansvar för att utreda eller lagföra brott och som särskilt utses i enlighet med artikel 15.2 i avtalet.
 • Det land som skickar en begäran får använda sig av snabbare kommunikationssätt, såsom fax eller e-post, för överföringen av en begäran om hjälp och tillhörande meddelanden, som ska åtföljas av en formell bekräftelse om det land som mottar begäran kräver detta.
 • Det land som skickar begäran får kräva att det mottagande landet sekretessbelägger begäran om hjälp liksom dess innehåll. Om det inte går att tillhandahålla hjälpen utan att bryta sekretessen ska den centrala myndigheten i det land som mottar begäran informera landet som skickar begäran. Det land som skickat begäran om hjälp måste då besluta om det ändå vill att den ska genomföras eller inte.
 • EU och USA ska se till att gemensamma utredningsgrupper kan inrättas och bedriva sin verksamhet, så att ett eller flera EU-länder och USA lättare kan genomföra brottsutredningar eller åtal tillsammans.
 • EU och USA ska också se till att videokonferenser kan hållas mellan EU-länder och USA, så att vittnen och experter kan vittna i åtal.

Hjälp till administrativa myndigheter

 • Nationella och andra administrativa myndigheter ska också få ömsesidig rättslig hjälp, men endast då utredningen som bedrivs kommer att leda till åtal eller överlämnas till brottsutredare eller åklagarmyndigheten.
 • Hjälp ska inte ges i ärenden som den administrativa myndigheten inte tror kommer att leda till något åtal eller någon brottsutredning.
 • De myndigheter som ansvarar för att överföra dessa begäranden om hjälp utses i enlighet med de bilaterala fördragen om ömsesidig rättslig hjälp mellan de berörda länderna. Om det inte finns något sådant fördrag kommer begärandena att överföras mellan USA:s justitiedepartement och EU-landets justitieministerium eller något annat likvärdigt ministerium som ansvarar för att översända begäranden om ömsesidig rättslig hjälp.
 • Banksekretess är inte ett giltigt skäl att vägra hjälp.

Skydd av personuppgifter

 • Det land som skickar begäran får bara använda bevis eller information som överförts från det andra landet för
  • sina brottsutredningar och straffrättsliga förfaranden,
  • att skydda sin allmänna säkerhet mot ett överhängande och allvarligt hot,
  • sina icke-straffrättsliga rättsliga eller administrativa förfaranden som har en direkt anknytning till dess brottsutredningar eller straffrättsliga förfaranden, eller
  • andra syften, om informationen eller bevisen har offentliggjorts eller om det landet som mottog begäran har gett sitt godkännande.
 • Landet som mottar begäran får ställa ytterligare villkor som begränsar användningen av bevisen eller information i ett särskilt fall om det, på grund av att det inte fanns några sådana villkor, inte kunde uppfylla en viss begäran om hjälp. I så fall får det mottagande landet kräva att landet som skickat begäran uppger hur det kommer att använda bevisen eller informationen.
 • Utöver ovan nämnda begränsningar av användningen i syfte att skydda personuppgifter och andra uppgifter kompletteras dessutom, när så krävs, de åtgärder i avtalet som ska skydda uppgifter av det så kallade paraplyavtalet mellan EU och USA, det vill säga avtalet mellan Amerikas förenta stater och Europeiska unionen om skydd av personuppgifter i samband med förebyggande, utredning, avslöjande och lagföring av brott.

Översyn av avtalet

I linje med artikel 17 i avtalet genomförde EU och USA 2015–2016 en översyn av hur avtalet fungerar. Slutsatsen av översynen är att avtalet överlag har varit framgångsrikt. Den ledde också fram till rekommendationer som ska se till att den rättsliga hjälpen mellan EU och USA fungerar bättre i praktiken, till exempel genom att rättstillämparna i större utsträckning ska dela kunskap med varandra om det egna landets lagar och förfaranden och genom att man ska dra större nytta av teknik för att påskynda överföringen av begäranden, bevis och meddelanden i allmänhet.

DATUM FÖR IKRAFTTRÄDANDE

Avtalet trädde i kraft den 1 februari 2010. Det genomfördes i EU-länderna genom bilaterala instrument.

BAKGRUND

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Avtal om ömsesidig rättslig hjälp mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater (EGT L 181, 19.7.2003, s. 34)

Rådets beslut 2009/820/Gusp av den 23 oktober 2009 om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet om utlämning mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater och av avtalet om ömsesidig rättslig hjälp mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater (EUT L 291, 7.11.2009, s. 40)

Rådets beslut 2003/516/EG av den 6 juni 2003 om undertecknande av avtalen mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater om utlämning och om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål (EUT L 181, 19.7.2003, s. 25)

ANKNYTANDE DOKUMENT

Avtal mellan Amerikas förenta stater och Europeiska unionen om skydd av personuppgifter i samband med förebyggande, utredning, avslöjande och lagföring av brott (EUT L 336, 10.12.2016, s. 3)

Information om datum för ikraftträdande av avtalen om utlämning och om ömsesidig rättslig hjälp mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater (EUT L 323, 10.12.2009, s. 11)

Senast ändrat 16.04.2019

Top