EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Rättvis rättegång: den misstänktes rätt till tolkning och översättning vid straffrättsliga förfaranden

Rättvis rättegång: den misstänktes rätt till tolkning och översättning vid straffrättsliga förfaranden

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2010/64/EU – rätten till tolkning och översättning vid straffrättsliga förfaranden

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

I direktivet fastställs minimiregler för hela EU om rätten till tolkning och översättning vid straffrättsliga förfaranden och vid förfaranden för verkställande av den europeiska arresteringsordern.

Det är det första steget i en rad åtgärder för att upprätta minimiregler för processuella rättigheter i hela EU, i enlighet med en färdplan från 2009. Direktivet följdes 2012 av direktivet om rätten till information vid straffrättsliga förfaranden.

VIKTIGA PUNKTER

Rätt till tolkning

Tolkning måste tillhandahållas kostnadsfritt till misstänkta eller tilltalade personer som inte talar eller förstår språket vid de straffrättsliga förfarandena, däribland vid

polisförhör,

nödvändiga möten mellan klient och advokat,

alla domstolsförhandlingar och eventuella nödvändiga interimistiska förfaranden.

Tolkning via videokonferenser, telefon eller internet får användas om det inte är nödvändigt att tolken är fysiskt närvarande för att garantera att det går rättvist till.

Rätt till översättning av väsentliga handlingar

Misstänkta eller tilltalade personer som inte förstår språket vid förfarandena måste förses med en skriftlig översättning av dokument som är nödvändiga för deras försvar. Dessa omfattar

alla beslut om frihetsberövande för en person,

alla anklagelser eller åtal,

alla domar.

De behöriga myndigheterna kan besluta om att översätta eventuella andra dokument från fall till fall. De misstänkta eller tilltalade personerna eller deras försvarare kan också begära översättning av andra väsentliga dokument.

Vid förfaranden för verkställighet av en europeisk arresteringsorder måste berörda personer förses med tolkning och skriftlig översättning av ordern vid behov.

Kvaliteten på tolkning och översättning

Översättningen och tolkningen måste vara av tillräckligt god kvalitet för att de berörda personerna ska kunna förstå vad de anklagas för och utöva sin rätt till försvar. För detta ändamål måste EU-länderna upprätta ett register över oberoende och kvalificerade översättare och tolkar. Dessa register ska vara tillgängliga för försvarare och relevanta myndigheter.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Från och med den 15 november 2010. Den måste vara införlivad i EU-ländernas nationella lagstiftning senast den 27 oktober 2013.

BAKGRUND

Den tilltalades rätt till tolkning och översättning.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/64/EU av den 20 oktober 2010 om rätt till tolkning och översättning vid straffrättsliga förfaranden (EUT L 280, 26.10.2010, s. 1–7)

Senast ändrat 30.10.2015

Top