EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Särskilda programmet: Idéer

This summary has been archived and will not be updated. See 'Horisont 2020: särskilt program för genomförande (2014-2020)' for an updated information about the subject.

Särskilda programmet: Idéer

Detta särskilda program, som omfattas av sjunde ramprogrammet för Europeiska gemenskapens verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007-13) - Sjunde ramprogrammet - syftar till utveckling av spetsforskning, som forskarna själva har föreslagit, för att bidra till att höja kvalitetsnivån på den europeiska forskningen. Inrättandet av Europeiska forskningsrådet (ERC), vars huvudsakliga uppgift är att genomföra programmet Idéer, utgör en av de centrala delarna i själva programmet.

RÄTTSAKT

Rådets beslut 2006/972/EG av den 19 december 2006 om det särskilda programmet Idéer för genomförande av Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007-2013) [Europeiska unionens officiella tidning L54, 22.2.2007].

SAMMANFATTNING

Det viktigaste målet för det särskilda programmetIdéer är att höja kvalitetsnivån på den europeiska forskningen inom de områden som är stadda i snabb utveckling. Syftet är att främja ökad ekonomisk konkurrenskraft och välfärd. Med andra ord handlar det om att utveckla spetsforskning som kan leda till avgörande genombrott inomforskning, teknik och vetenskap, över ämnesgränserna och de geografiska gränserna. Programmet skall drivas av forskarna och stödja spetsforskning som forskarna själva valt.

Programmet ska genomföras enligt principerna om vetenskaplig excellens, autonomi, effektivitet, insyn och ansvarsskyldighet med hjälp av ett Europeiskt forskningsråd (EFR).

Det särskilda programmet har tilldelats 7,51 miljarder euro i budgetmedel för perioden 2007-2013.

Beskrivning och allmänna mål

Det särskilda programmet Idéer omfattar flera mål som syftar till att öka konkurrenskraften och välfärden i Europa:

 • Ökning av den europeiska forskningens kvalitet, dynamik och kreativitet.
 • Lansering av Europa som ett centrum som kan dra till sig de bästa forskarna inte bara inom unionen, utan också från tredjeländer, och som kan attrahera investeringar från forskningsföretag.
 • Positionering av den europeiska forskningen i spetsen för den vetenskapliga utvecklingen.
 • Vägbaning för nya vetenskapliga och tekniska framsteg.
 • Stimulation till idéutbyte.
 • Bättre utnyttjande av det europeiska kunskapssamhällets styrkor.

Resultatindikatorer har införts på tre nivåer i syfte att optimera övervakningen av programmets genomförande:

 • Kvantitativa indikatorer som visar de vetenskapliga och tekniska framstegen (publikationer, citationsindex, patent osv.).
 • Förvaltningsindikatorer som speglar de interna resultaten och underlättar beslutsprocessen på högre ledningsnivå (budgetgenomförandet, tidsfrister för undertecknande av avtal, betalningsfrister osv.).
 • Kvalitativa indikatorer som gör det möjligt att bedöma forskningens allmänna effekter i förhållande till Europeiska unionens (EU:s) allmänna mål.

Genomförandet av sjunde ramprogrammet, inbegripet de olika särskilda programmen och all forskningsverksamhet som omfattas av dessa, styrs av respekten för de grundläggande etiska principerna, men också av sociala, rättsliga, socioekonomiska, kulturella och jämställdhetsrelaterade aspekter.

Europeiska forskningsrådet (EFR)

Huvuduppgiften för Europeiska forskningsrådet (ERC), som inrättades genom beslut 2007/134/EG av kommissionen, är att genomföra det särskilda programmet Idéer.

ERC utgörs av ett oberoende vetenskapligt råd som bygger på en särskild genomförandestruktur.

Det vetenskapliga rådet skall ha följande uppgifter:

 • Inrättandet av en allmän vetenskaplig strategi för det särskilda programmet.
 • Regelbundet utarbetande av arbetsprogrammet och införandet av eventuella ändringar av detta.
 • Vetenskaplig ledning, övervakning och kvalitetskontroll avseende programmets genomförande.
 • Kommunikation med forskarvärlden och de huvudsakliga berörda parterna.

Det vetenskapliga rådet är sammansatt av företrädare på högsta nivå för det europeiska vetenskapliga samfundet. Det består av tjugotvå renommerade forskare, ingenjörer och vetenskapsmän, som utses av kommissionen. Dess uppgift är att fastställa EFR:s forskningsstrategi och i synnerhet att utveckla det årliga arbetsprogrammet för det särskilda programmet Idéer.

Den särskilda genomförandestrukturen, EFR:s genomförandestruktur, är ett genomförandeorgan till kommissionen, med ansvar för administration och programgenomförande. Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet (ERCEA), fick genom en delegering av kommissionen 2008, ansvaret för genomförandet av det särskilda programmet Idéer och för att bistå det vetenskapliga rådet. Det har varit självständigt sedan juli 2009. Det ska ta hand om utvärderingsförfaranden, expertutvärderingar och urvalsprocesser enligt principer fastställda av vetenskapliga rådet. Kommissionens roll består i följande:

 • Den skall garantera EFR:s integritet.
 • Den skall se till att de principer och mål som det vetenskapliga rådet fastställer respekteras.
 • Den skall se till att en struktur för det specifika programgenomförandet inrättas och att uppgifter och ansvar fördelas.
 • Den skall anta det arbetsprogram och de arbetsmetoder som det vetenskapliga rådet lägger fram.
 • Den skall se till att förslag antas och projekt finansieras enbart på grundval av prioriteringarna efter den inbördes utvärderingen.
 • Den skall regelbundet informera programkommittén om det särskilda programmets genomförande.
 • Den skall lägga fram en årsrapport inför Europeiska unionens råd och Europaparlamentet om Europeiska forskningsrådets funktion och verksamhet och uppfyllandet av målen i det särskilda programmet.

Eftersom EFR är hörnstenen i detta program, speglar mervärdet av EU:s medverkan i jämförelse med vad som kan åstadkommas med åtgärder som endast äger rum på nationell nivå. Det mervärde som EFR tillför visar sig tydligt på följande punkter:

 • Främjande och bevarande av hög vetenskaplig kvalitet på europaövergripande nivå.
 • Optimal fördelning och utnyttjande av resurser.
 • Skapa ett mer attraktivt renommé för den europeiska spetsforskningen och göra den mer synlig.
 • Underlätta anpassningen av nationella forskningsstrukturer till det europeiska området som befinner sig i snabb utveckling.
 • Skapa ett europeiskt forskningssystem som är konkurrenskraftigt på global nivå.
 • Göra Europa attraktivt för industri och företag som är verksamma inom forskning och utveckling.
 • Reagera på de samhälleliga problem som för närvarande uppstår i EU.

Bakgrund

EU har sedan 1984 bedrivit en politik för forskning och teknisk utveckling som har haft formen av fleråriga ramprogram. Sjunde ramprogrammet (2007-2013), en viktig del av EU: s strategi för tillväxt och sysselsättning i Europa, är centrerat på fyra typer av verksamhet: gränsöverskridande samarbete kring strategiska teman (Samarbete), forskardriven forskning baserad på initiativ från forskarvärlden (Idéer), stöd till utbildning och karriärutveckling (Människor) och stöd till forskningskapacitet (Kapacitet). Det bidrar till att vidareutveckla de tre grundpelarna för kunskapen, forsknings-, utbildnings- och innovationspolitiken, för att främja utvecklingen inom ekonomi, samhälle och miljö.

Det bör noteras att i december 2013 antog Europaparlamentet och rådet förordning (EU) nr 1291/2013 om inrättande av ramprogrammet för forskning och innovation Horisont 2020 (2014-2020), som därmed ersätter det sjunde ramprogrammet.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande - Datum då rättsakten upphör att gälla

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut 2006/972/EG

1.1.2007 – 31.12.2013

-

EUT L 54, 22.2.2007

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens beslut 2007/134/EG av den 2 februari 2007 om inrättande av Europeiska forskningsrådet [EUT L 57/14, 24.2.2007], ändrat genom kommissionens beslut 2011/12/EU av den 12 januari 2011 [EUT L 9/5, 2011.01.13].

Genom detta beslut av kommissionen inrättas ett vetenskapligt råd i Europeiska forskningsrådet och planeras inrättandet av en särskild genomförandestruktur samt tjänsten som Europeiska forskningsrådets generalsekreterare vars uppgift är att bistå det vetenskapliga rådet i att säkerställa en effektiv kontakt med kommissionen och den särskilda genomförandestrukturen.

Kommissionens beslut 2008/37/EG av den 14 december 2007 om inrättande av genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet för förvaltningen av det särskilda gemenskapsprogrammet Idéer på området spetsforskning enligt rådets förordning (EG) nr 58/2003 (EUT L 9, 12.1.2008).

Europeiska forskningsrådets genomförandeorgan inrättades med framgång och dess verksamhet inleddes under 2008.

Rapport från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om Europeiska forskningsrådets verksamhet och uppfyllande av målen i det särskilda programmet Idéer 2007 [ KOM(2008) 473 slutlig – Ej offentliggjord i EUT].

Rapport från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om Europeiska forskningsrådets verksamhet och uppfyllandet av målen i det särskilda programmet Idéer 2012 [ COM(2013) 318 final - Ej offentliggjord i EUT].

En utvärdering av de viktigaste resultaten av det europeiska forskningsrådet genomfördes i samband med bedömningen av kommissionens förslag om Horisont 2020, det nya ramprogrammet för forskning och innovation. Resultaten från den kontinuerliga övervakningen av programmet innefattar följande:

 • Europeiska forskningsrådet har fem nobelpristagare och tre Fieldsmedaljörer bland sina stipendiater
 • Över 20 000 artiklar nämner ERC-finansiering i allmänt publicerade tidskrifter mellan 2008 och 2013
 • Alla ERC-stipendiater sysselsätter i genomsnitt sex andra forskare
 • Medlemmar i grupper som finansieras av Europeiska forskningsrådet kommer från 38 av de 41 länderna i det europeiska forskningsområdet (ERA)
 • Ca 37% av medlemmarna i gruperna som finansieras av Europeiska forskningsrådet är kvinnor (20 % har en befattning som ansvarig forskare).

Senast ändrat den 07.04.2014

Top