EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Sammanhållningsfonden (2007-2013)

Genom den här förordningen inrättas en sammanhållningsfond som ska lämna ekonomiska bidrag till miljöprojekt och till transeuropeiska transportnät i de tio nya medlemsstaterna samt i Grekland, Portugal och Spanien. Fonden ingår i den reformerade sammanhållningspolitikens konvergensmål för perioden 2007-2013.

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EG) nr 1084/2006 av den 11 juli 2006 om inrättande av Sammanhållningsfonden och om upphävande av förordning (EG) nr 1164/94 [EUT L 210, 31.7.2006].

SAMMANFATTNING

I de allmänna bestämmelserna för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden fastställs för perioden 2007-2013, att Sammanhållningsfonden ska stödja åtgärder inom målet konvergens, d.v.s. närmande. Syftet med målet är att snabbare uppnå konvergens mellan medlemsstaterna och mellan de minst utvecklade regionerna genom att utveckla bättre förutsättningar för tillväxt och sysselsättning.

Sammanhållningsfonden kan medfinansiera högst 85 % av de offentliga utgifterna i medlemsstaterna.

Uppgift

Sammanhållningsfonden har som mål att stärka den ekonomiska och sociala sammanhållningen inom EU för att främja en hållbar utveckling.

Insatsområden

Sammanhållningsfonden har följande insatsområden:

 • Miljön (inom ramen för prioriteringarna i EU:s miljöskyddspolitik enligt programmet för politik och åtgärder för miljön. Fonden kan också ingripa på områden med anknytning till hållbar utveckling och transport utanför de transeuropeiska transportnäten).
 • De transeuropeiska transportnäten, särskilt prioriterade projekt av europeiskt intresse.

Villkorat stöd

Ekonomiskt stöd från fonden får inte beviljas om rådet

 • fastställt att underskottet inom den offentliga sektorn i en stödmottagande medlemsstat är alltför stort eller
 • konstaterat att medlemsstaten inte vidtagit effektiva åtgärder som svar på en rekommendation från rådet. Rådet kan besluta att helt eller delvis dra in fondens åtaganden gentemot medlemsstaten.

Stödberättigande utgifter

Det är medlemsstaten som bestämmer vilka utgifter som berättigar till stöd. I förevarande förordning fastställs det emellertid att följande utgifter inte berättigar till stöd från Sammanhållningsfonden:

 • Återbetalningsbar mervärdesskatt (moms).
 • Skuldräntor.
 • Förvärv av mark för ett belopp som är högre än 10 % av de totala stödberättigande utgifterna för den berörda insatsen.
 • Logi.
 • Avveckling av kärnkraftverk.

Bakgrund

De övriga bestämmelserna för sammanhållningspolitiken 2007-2013 hittar du i de fyra förordningarna om

 • de allmänna bestämmelserna för Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Europeiska socialfonden (ESF) och Sammanhållningsfonden,
 • Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)
 • Europeiska socialfonden (ESF),
 • en europeisk gruppering för territoriellt samarbete (EGTS).

Sammanhållningspolitiken 2007-2013 grundar sig på det interinstitutionella avtalet och finansieringsplanen 2007-2013.

Förordningen trädde i kraft den 1 augusti 2006. Förordning (EG) nr 1164/94 upphörde att gälla från och med samma datum. Förordningen bör ses över senast den 31 december 2013.

 hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 1084/2006

1.8.2006

-

EUT L 210, 31.7.2006.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

STÖDBERÄTTIGADE REGIONER

Kommissionens beslut 2007/188/EG av den 26 mars 2007 om ändring av beslut 2006/596/EG om upprättande av en förteckning över medlemsstater som är berättigade till stöd från Sammanhållningsfonden för 2007-2013 när det gäller Bulgarien och Rumänien [EUT L 87, 28.3.2007].

Kommissionens beslut 2006/596/EG av den 4 augusti 2006 om upprättande av en förteckning över medlemsstater som är berättigade till stöd från Sammanhållningsfonden för 2007-2013 [EUT L 243, 6.9.2006].

Kommissionens beslut 2006/595/EG av den 4 augusti 2006 om upprättande av en förteckning över regioner som är berättigade till stöd från strukturfonderna enligt konvergensmålet för 2007-2013 [EUT L 243, 6.9.2006].

VÄGLEDANDE FÖRDELNING PER MEDLEMSSTAT

Kommissionens beslut 2006/594/EG av den 4 augusti 2006 om fastställande av en vägledande fördelning per medlemsstat av åtagandebemyndiganden inom ramen för konvergensmålet för perioden 2007-2013 [EUT L 243, 6.9.2006].

GEMENSKAPENS STRATEGISKA RIKTLINJER

Rådets beslut 2006/702/EG av den 6 oktober 2006 om gemenskapens strategiska riktlinjer för sammanhållningen [EUT L 291, 21.10.2006] Förslaget till gemenskapens strategiska riktlinjer för sammanhållning, tillväxt och sysselsättning antogs av rådet den 6 oktober 2006. Riktlinjerna är vägledande för genomförandet av sammanhållningspolitiken och fondens insatser 2007-2013.

Meddelande från kommissionen av den 5 juli 2005 - En sammanhållningspolitik för att stödja tillväxt och sysselsättning - Gemenskapens strategiska riktlinjer för perioden 2007-2013 [KOM(2005) 299 - Ej offentliggjort i EUT].

ÅRSREDOVISNINGAR

Rapport från kommissionen - Årsredovisning för sammanhållningsfonden (2006) [Ej offentliggjord i Europeiska unionens officiella tidning].

Rapport från kommissionen - Årsredovisning för sammanhållningsfonden 2005 [KOM (2006) 635 slutlig - Ej offentliggjord i EUT].

Rapport från kommissionen - Årsredovisning för sammanhållningsfonden 2004 [KOM (2005) 544 slutlig - Ej offentliggjord i EUT].

Rapport från kommissionen - Årsredovisning för sammanhållningsfonden 2003 [KOM (2004) 766 slutlig - Ej offentliggjord i EUT].

Rapport från kommissionen - Årsredovisning för sammanhållningsfonden 2002 [KOM (2003) 697 slutlig - Ej offentliggjord i EUT].

Senast ändrat den 09.01.2008

Top