EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Europeiska socialfonden (2007-2013)

För att definiera Europeiska socialfondens (ESF) uppgifter och tillämpningsområde för 2007-2013 anges i denna förordning särskilda bestämmelser för vilken typ av åtgärder som kan finansieras via fonden. ESF stöder gemenskapens prioriteringar i fråga om att stärka den sociala sammanhållningen, öka produktiviteten och konkurrenskraften och stimulera ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling. I det hänseendet ska ESF bidra till att stärka den ekonomiska och sociala sammanhållningen genom att skapa bättre sysselsättning och fler arbetstillfällen.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1081/2006 av den 5 juli 2006 om Europeiska socialfonden och om upphävande av förordning (EG) nr 1784/1999 [Se ändringsrättsakter].

SAMMANFATTNING

I de allmänna bestämmelserna om Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden för 2007-2013 anges att ESF ska stödja åtgärder som bidrar till att konvergensmålet (för de minst utvecklade regionerna) och målet för regional konkurrenskraft (för att bättre kunna förutse och hantera ekonomiska förändringar) kan uppnås.

Syfte

ESF ska stödja medlemsstaternas politik för att rikta in Lissabonstrategin på tillväxt och sysselsättning. Politiken är direkt knuten till de allmänna riktlinjerna för medlemsstaternas och gemenskapens ekonomiska politik (GOPE), den europeiska sysselsättningsstrategin (SEE), och riktlinjerna för sysselsättningen. Syftet med ESF är framför allt att

 • uppnå full sysselsättning,
 • höja kvaliteten och produktiviteten på arbete,
 • främja social integration (framför allt tillgång till sysselsättning för missgynnade personer),
 • minska nationella, regionala och lokala skillnader i fråga om sysselsättning.

Tillämpningsområde och prioriteringar

ESF ska inom målen "konvergens" och "regional konkurrenskraft och sysselsättning" stödja åtgärder i medlemsstaterna enligt följande prioriteringar:

 • Förbättra anpassningsförmågan hos arbetstagare, företag och företagsledare så att de bättre kan förutse och positivt hantera ekonomiska förändringar.
 • Öka tillgången till arbete och hållbar integration på arbetsmarknaden för arbetssökande och icke-yrkesverksamma.
 • Förebygga arbetslöshet, särskilt långtidsarbetslöshet och ungdomsarbetslöshet.
 • Stimulera aktivt åldrande och förlänga det förvärvsaktiva livet.
 • Få ut fler på arbetsmarknaden.
 • Stärka den sociala integrationen för missgynnade personer så att de på ett hållbart sätt integreras i sysselsättning.
 • Bekämpa alla former av diskriminering på arbetsmarknaden.
 • Stärka och öka humankapitalet.
 • Främja partnerskap.

Prioriteringar

Inom målet "konvergens" ska ESF också stödja följande prioriteringar:

 • Öka investeringarna i humankapital i form av reformer av utbildningssystem, ökat deltagande i utbildning och i livslångt lärande, utveckling av mänsklig potential på områdena forskning och innovationer.
 • Förstärka den institutionella kapaciteten och höja den institutionella effektiviteten i syfte att främja god förvaltning.

Koncentration av stöd

Medlemsstaterna ska se till att de åtgärder som stöds av ESF överensstämmer med och bidrar till åtgärder som vidtas inom EU:s strategi för sysselsättning. Medlemsstaterna ska koncentrera stödet till genomförandet av de rekommendationer som gäller sysselsättning.

Stödberättigade utgifter

Bestämmelserna om stödberättigade utgifter fastställs på nationell nivå. Vad gäller ESF berättigar inte följande utgifter till stöd:

 • Återbetalningsbar mervärdesskatt.
 • Skuldräntor.
 • Inköp av möbler, utrustning, fordon, infrastruktur, fastigheter och mark.

God förvaltning och partnerskap

ESF ska främja god förvaltning och partnerskap. Stödet från fonden ska utformas och genomföras på lämplig territoriell nivå med beaktande av nationella, regionala och lokala nivåer i enlighet med de institutionella förhållandena i respektive medlemsstat. Medlemsstaterna ska sörja för att arbetsmarknadens parter involveras och att andra intressenter rådfrågas och deltar på ett adekvat sätt och på lämplig territoriell nivå när ESF-stöd utarbetas, genomförs och övervakas.

Anknytande åtgärder

Övriga bestämmelser om sammanhållningspolitiken för 2007-2013 finns i fyra förordningar:

Sammanhållningspolitiken för 2007-2013 bygger ekonomiskt på det interinstitutionella avtalet och finansieringsramen 2007-2013.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 1081/2006

1.8.2006

-

EUT L 210, 31.7.2006

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 396/2009

22.5.2009

-

EUT L 126, 21.5.2009

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens beslut 2006/593/EG av den 4 augusti 2006 om fastställande av en vägledande fördelning per medlemsstat av åtagandebemyndiganden inom ramen för målet regional konkurrenskraft och sysselsättning för perioden 2007-2013 [EUT L 243, 6.9.2006].Ändrat genom :Kommissionens beslut 2010/476/EG [EUT L 232, 2.9.2010].

Rådets beslut 2006/702/EG av den 6 oktober 2006 om gemenskapens strategiska riktlinjer för sammanhållningen [EUT L 291, 21.10.2006]. Rådet antog förslaget till gemenskapens strategiska riktlinjer för sammanhållningen, tillväxten och sysselsättningen den 6 oktober 2006. De strategiska riktlinjerna är en vägledande ram för genomförandet av sammanhållningspolitiken och fondernas insatser under åren 2007-2013.

Kommissionens meddelande av den 5 juli 2005 "En sammanhållningspolitik för att stödja tillväxt och sysselsättning: Gemenskapens strategiska riktlinjer för perioden 2007-2013" [KOM(2005) 299 - ej offentliggjort i EUT].

Senast ändrat den 17.09.2010

Top