EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

En gemensam nomenklatur för statistiska territoriella enheter (NUTS)

En gemensam nomenklatur för statistiska territoriella enheter (NUTS)

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EG) nr 1059/2003 om inrättandet av en gemensam nomenklatur för statistiska territoriella enheter (NUTS)

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

  • I förordningen fastställs reglerna för nomenklaturen för statistiska territoriella enheter (NUTS), ett system som främst används för att bedöma stödberättigandenivåerna för Europeiska unionens (EU:s) strukturfonder och ger NUTS rättslig status.
  • Den innehåller även regler för framtida ändringar av klassifikationen. På så sätt säkerställer man att uppgifter avser samma regionala enhet under en viss tidsperiod. Detta är viktigt, i synnerhet för statistiska tidsserier.

VIKTIGA PUNKTER

NUTS-hierarkin

Varje land har en hierarki med tre nivåer av regionala underavdelningar. Dessa baseras på tröskelnivåer för minimi- och maximifolkmängd:

  • NUTS 1: stora socioekonomiska regioner, som t.ex. tyska delstater, belgiska regioner, polska regioner och rumänska makroregioner.
  • NUTS 2: basregioner för att tillämpa regionalpolitik, som t.ex. belgiska provinser, danska regioner och tjeckiska regioner (oblasti).
  • NUTS 3: små regioner för särskilda bedömningar, som t.ex. bulgariska provinser (oblasti) och italienska provinser.

Den tredje nivån är en underavdelning till den andra nivån, den andra nivån till den första nivån och den första nivån till länderna. NUTS omfattar inte den lokala (kommunala) nivån. EU-länder vars befolkning som helhet är under tröskelnivån för minimibefolkning på en viss NUTS-nivå, är själva territoriella enheter inom NUTS på den nivån.

Klassifikationskriterier

De befintliga administrativa enheterna i EU-länderna måste tas i beaktande i NUTS. Vilken NUTS-nivå som en befintlig administrativ nivå ska tillhöra bestäms efter den genomsnittliga befolkningsmängden i dess administrativa enheter. Detta görs enligt följande:

Nivå

Minimal befolkningsmängd

Maximal befolkningsmängd

NUTS 1

3 miljoner

7 miljoner

NUTS 2

800 000

3 miljoner

NUTS 3

150 000

800 000

Om det inte finns en tillräckligt stor, befintlig administrativ nivå i ett EU-land i en viss nivå i klassifikationen, ska den nivån inrättas. Den ska inrättas genom sammanslagning av ett lämpligt antal befintliga mindre administrativa enheter som gränsar till varandra. De sammanslagna enheterna bildar en ”icke-administrativ” nivå där varje icke-administrativ enhet måste respektera de ovannämnda tröskelnivåerna för befolkningsmängden.

Den nuvarande NUTS-klassifikationen, som är giltig från den 1 januari 2015, innehåller en förteckning med 98 regioner på NUTS 1-nivå, 276 regioner på NUTS 2-nivå och 1 342 regioner på NUTS 3-nivå. I förordning (EU) nr 1319/2013 finns uppdelningen av NUTS-nivåerna 1, 2 och 3, som träder i kraft den 1 januari 2015.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den har gällt sedan den 11 juli 2003.

BAKGRUND

  • Sedan 1970-talet har EU utvecklat ett system som kallas NUTS (Nomenklatur för statistiska territoriella enheter), vilket delar in dess territorium geografiskt sett för att beräkna regionala statistiska uppgifter. Det inrättades främst för att bedöma stödberättigandenivåerna för Europeiska unionens (EU:s) strukturfonder utifrån objektiva, kvantitativa kriterier.
  • Alla EU-länder har sina egna system för förvaltnings- och administrationsstruktur, vissa mer centraliserade än andra. De varierar även kraftigt vad gäller befolkning, yta och utvecklingsnivåer. NUTS har utvecklats av Eurostat särskilt med de här flertalet olika omständigheterna i åtanke.
  • Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 av den 26 maj 2003 om inrättande av en gemensam nomenklatur för statistiska territoriella enheter (NUTS) (EUT L 154, 21.6.2003, s. 1–41).

Fortlöpande ändringar av förordning (EG) nr 1059/2003 har införlivats i grundtexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens förordning (EG) nr 11/2008 av den 8 januari 2008 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 om inrättande av en gemensam nomenklatur för statistiska territoriella enheter (NUTS) på inrapportering av tidsserierna för den nya regionala uppdelningen (EUT L 5, 9.1.2008, s. 13–14).

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 99/2013 av den 15 januari 2013 om programmet för europeisk statistik 2013–17 (EUT L 39, 9.2.2013, s. 12–29).

Se den konsoliderade versionen.

Senast ändrat 04.11.2016

Top