Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Finansiella korrigeringar

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Finansiella korrigeringar

1) SYFTE

Att fastställa förfaranden för finansiella korrigeringar i samband med stöd som beviljas via strukturfonderna.

2) RÄTTSAKT

Kommissionens förordning (EG) nr 448/2001 av den 2 mars 2001 om genomförandebestämmelser till rådets förordning (EG) nr 1260/1999 beträffande förfarandet för finansiella korrigeringar av stöd som beviljas inom ramen för strukturfonderna [Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 64 av den 6 mars 2001].

3) SAMMANFATTNING

I enlighet med den allmänna förordningen om strukturfonderna för programperioden 2000-2006 ska medlemsländerna göra finansiella korrigeringar genom att helt eller delvis dra in gemenskapens stöd om det förekommer enskilda eller systematiska oegentligheter.

För att denna bestämmelse ska kunna tillämpas på ett enhetligt sätt i hela EU måste det finnas regler för hur korrigeringarna ska fastställas och vilken information som ska skickas in till kommissionen. Dessa regler påverkar inte reglerna om återtagande av statliga stöd.

Det finns två typer av finansiella korrigeringar:

  • Korrigeringar som görs av medlemsländerna.
  • Korrigeringar som görs av kommissionen.

Finansiella korrigeringar som görs av medlemsländerna

När gemenskapens bidrag helt eller delvis dras in ska medlemsländerna ta hänsyn till oegentligheternas art och omfattning, samt till den ekonomiska förlusten för fonderna.

Medlemsländerna ska i en bilaga till den sista kvartalsrapporten för varje år redogöra för de indragningsförfaranden som påbörjats under det gångna året och för de åtgärder som redan har vidtagits eller som behöver vidtas för att vid behov anpassa förvaltnings- och kontrollsystemen.

De belopp som dras in får inte återanvändas för den insats som var föremål för korrigeringen. Medlemsländerna ska underrätta kommissionen om hur de har beslutat eller hur de avser att återanvända de medel som dragits in och, vid behov, om eventuella ändringar i finansieringsplanen för insatsen.

Finansiella korrigeringar som görs av kommissionen

Om kommissionen konstaterar att ett medlemsland inte har fullgjort sina skyldigheter, att en insats helt eller delvis inte uppfyller kraven för att få stöd från fonderna, eller att de nationella förvaltnings- och kontrollsystemen leder till systematiska oegentligheter, kan den fatta beslut om finansiella korrigeringar med ett belopp som motsvarar de utgifter som felaktigt belastat fonderna.

Om det inte är möjligt att exakt bestämma det belopp som omfattas av en oegentlighet ska kommissionen göra sina finansiella korrigeringar genom en extrapolering (på grundval av ett representativt urval av transaktioner med samma egenskaper) eller genom ett schablonbelopp (efter en bedömning av överträdelsens betydelse och omfattningen och de finansiella effekterna av den konstaterade oegentligheten).

Den tidsfrist inom vilken det berörda medlemslandet får lämna sina synpunkter, och i tillämpliga fall göra eventuella korrigeringar, är två månader med vissa undantag. Medlemslandet kan t.ex. påvisa att oegentlighetens faktiska omfattning var mindre än enligt kommissionens bedömning. I så fall har man ytterligare två månader på sig. Efter den överläggning under vilken medlemslandet lägger fram sina synpunkter ska kommissionen fatta ett beslut inom tre månader.

I enlighet med budgetförordningen för den allmäna budgeten (es de en fr) ska återbetalningarna till kommissionen göras före den förfallodag som anges i betalningskravet. Vid förseningar debiteras dröjsmålsränta.

Förordning (EEG) nr 1685/90 upphör att gälla. Den ska emellertid fortsätta att gälla för insatser som beviljades för perioden 1994-1999.

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Förordning (EG) nr 448/2001

13.3.2001

-

4) tillämpning

5) ytterligare åtgärder

Senast ändrat den 18.07.2005

Top