EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

INTERREG III (2000-2006)

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

INTERREG III (2000-2006)

Gemenskapsinitiativet Interreg III (2000-2006) har till syfte att stärka den ekonomiska och sociala sammanhållningen i europeiska unionen (EU). Gränsregionalt, transnationellt och interregionalt samarbete främjar integration och en balanserad och harmonisk utveckling i Europa.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till medlemsstaterna av den 28 april 2000 om fastställande av riktlinjer för ett gemenskapsinitiativ för transeuropeiskt samarbete som syftar till att stimulera harmonisk och balanserad utveckling i Europa - INTERREG III [EGT C 143 av den 23 maj 2000].

SAMMANFATTNING

I enlighet med de allmänna bestämmelserna om strukturfonderna för perioden 2000-2006 bibehålls INTERREG-programmet (som startade 1990). Den tredje fasen i detta gemenskapsinitiativ följer på de tidigare programmen INTERREG I (1991-1993) och INTERREG II (1994-1999).

Mål

Målen för INTERREG är att

 • utveckla det gränsöverskridande samarbetet,
 • hjälpa regionerna längs unionens inre och yttre gränser att övervinna de problem som deras isolerade läge leder till.

Under perioden 2000-2006 ska INTERREG III även ge stöd till interregionalt och transnationellt samarbete.

Principer

Samarbetet i Interreg III styrs av följande principer:

 • programplanering: de regioner eller områden som vill samarbeta lägger fram ett program för gemenskapsinitiativ (PGI) för kommissionen. Detta dokument innehåller en gemensam utvecklingsstrategi och en redovisning av det mervärde som de planerade åtgärderna medför.
 • partnerskap: dessa bildas mellan å ena sidan nationella, regionala och lokala myndigheter och å andra sidan arbetsmarknadens partner. Detta gynnar ett perspektiv underifrån på utveckling.

DELAR

INTERREG III innehåller tre delar:

 • Del A: Samarbete över gränserna.
 • Del B: Transnationellt samarbete.
 • Del C: Interregionalt samarbete.

Del A: Samarbete över gränserna

Samarbetet över gränserna mellan angränsande territorier syftar till att utveckla gränsöverskridande ekonomiska och sociala centra samt gemensamma strategier för territoriell utveckling.

I del A är de prioriterade insatsområdena följande:

 • Främjande av utveckling i städer, på landsbygden och i kustområden,
 • Utveckling av företagaranda och små och medelstora företag, turism och lokala utvecklings- och sysselsättningsinitiativ,
 • Integration på arbetsmarknaden och främjande av social delaktighet,
 • Samarbete om forskning, teknisk utveckling, undervisning, kultur, kommunikationer, hälsovård och räddningstjänst,
 • Skydd av miljön, energieffektivitet och förnybara energikällor,
 • Grundläggande infrastruktur av gränsregional betydelse,
 • Samarbete på de rättsliga och administrativa områdena,
 • Samarbete mellan medborgare och institutioner,
 • Tekniskt stöd.

Del B: Transnationellt samarbete

Det transnationella samarbetet mellan nationella, regionala och lokala myndigheter syftar till att främja en ökad integration. Målet är en varaktig, harmonisk och balanserad utveckling i EU, samt en bättre regional integration med kandidatländerna och andra grannländer.

Särskilt främjas samarbete vid EU:s yttre gränser och mellan områden som har samma typ av nackdelar (t.ex. öområden och havsområden). I fråga om de yttersta randområdena (es de en fr) är syftet en bättre integration dememellan, med medlemsländerna och med grannländerna.

I del B är samarbetsområdena de följande:

 • Strategier för territoriell utveckling,
 • Utveckling av effektiva och varaktiga transportsystem och bättre tillträde till informationssamhället,
 • Värnande om miljön och god förvaltning av kulturarv och naturresurser, särskilt vatten,
 • Tekniskt stöd för upprättande av transnationella partnerskap.

Del C: Interregionalt samarbete

Det interregionala samarbetet syftar till att genom nätverk i områden som är missgynnade eller drabbade av industriell tillbakagång förbättra den regionala utvecklings- och sammanhållningspolitiken. Prioriteringarna anges i ett särskilt meddelande.

Stödberättigade områden

De områden som är berättigade till stöd för gränsöverskridande samarbete (del A) är alla på NUTS III-nivå. Detsamma gäller för vissa kustområden. Det rör sig om

 • alla områden som ligger vid gränserna mellan EU:s medlemsländer eller vid gränserna till länder utanför gemenskapen, samt vissa havsområden,
 • områden som gränsar till de ovan nämnda, eller som utgör enklaver i stödberättigade områden.

Hela EU samt de angränsande områdena är berättigade till stöd för transnationellt samarbete (del B). Följande 13 områden är stödberättigade: Västra Medelhavet, Alperna, Sydvästra Europa, Nordvästra Europa, Nordsjöområdet, Östersjöområdet, det norra randområdet, Centraleuropa, området kring Adriatiska havet, området kring Donau och Sydöstra Europa, Grekland och södra Italien, Atlantbågen samt de yttersta randområdena.

Alla områden i EU kan få stöd under del C.

Behöriga myndigheter

De behöriga myndigheterna i fråga om programplanering är följande:

 • de regionala eller lokala myndigheterna, i partnerskap med de centrala nationella myndigheterna (del A),
 • de nationella myndigheterna i nära samarbete med de regionala eller lokala myndigheterna i det geografiska området för ett transnationellt samarbete (del B),
 • de nationella myndigheterna (del C).

Samordning med andra gemenskapsinstrument

De program som genomförs ska komplettera åtgärder som har vidtagits enligt målen 1, 2 och 3 för Strukturfonderna. De ska även samordnas med instrumenten för EU:s utrikespolitik (Phare, Tacis, Meda).

Budget och tekniskt bisånd

För perioden 2000-2006 har INTERREG III en budget på 4,875 miljarder euro, som enbart belastar Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). Medlemsländerna och kommissionen samfinansierar programmet. ERUF kan bidra med högst 75 % av de totala kostnaderna i mål 1-områden, och med högst 50 % i övriga stödberättigade områden.

Medlemsländerna ska preliminärt avsätta minst 50 % av sina resurser till gränsöverskridande samarbete (del A). Del A kommer att få mellan 50 % och 80 %, del B kommer att få mellan 14 % och 44 % och del C kommer att få 6 % av den totala budgeten för INTERREG III.

Budgeten för tekniskt bistånd får uppgå till högst 5 % av det totala stödet från ERUF. Dessa pengar går i första hand till att skapa gemensamma förvaltningsstrukturer.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Meddelande från kommissionen till medlemsstaterna av den 2 september 2004 om fastställande av riktlinjer för ett gemenskapsinitiativ för transeuropeiskt samarbete som syftar till att stimulera harmonisk och balanserad utveckling i Europa - Interreg III [Europeiska unionens officiella tidning C 226 av den 10 september 2004].

Meddelande från kommissionen om ändring av riktlinjerna för ett gemenskapsinitiativ för transeuropeiskt samarbete som syftar till att stimulera harmonisk och balanserad utveckling i Europa - INTERREG III [Europeiska unionens officiella tidning C 239 av den 25 augusti 2001].

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet - Ett utvidgat Europeiskt grannskap: en ny ram för förbindelserna med våra grannländer i öster och söder [KOM(2003) 104 slutlig - Ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].

En av de viktigaste punkterna i detta meddelande om grannskap är inrättandet av ett särskilt instrument för att främja det gränsregionala samarbetet mellan EU:s regioner och regioner utanför EU.

Top