EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Livsmedel av animaliskt ursprung – offentlig kontroll

This summary has been archived and will not be updated. See 'Genomdrivandet av EU-regler för den jordbruksbaserade livsmedelskedjan' for an updated information about the subject.

Livsmedel av animaliskt ursprung – offentlig kontroll

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EG) nr 854/2004 om genomförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

I förordningen fastställs särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av produkter avsedda att användas som livsmedel.

VIKTIGA PUNKTER

I lagstiftningen ställs följande krav på alla EU-länder:

  • De nationella myndigheterna måste godkänna lokaler som uppfyller EU:s bestämmelser för livsmedelshygien och till var och en ge en kod som anger vilken typ av produkt det gäller.
  • Livsmedelsföretagen måste ge stöd till inspektörer som utför kontrollerna. Detta inbegriper tillträde till alla byggnader och tillhandahållande av alla underlag eller register som begärs.
  • Revision av god hygienpraxis måste omfatta frågor som utformning och underhåll av lokaler och utrustning, bekämpning av skadedjur, kontroll av temperaturen och utbildning i hygien.
  • Den behöriga myndigheten måste utföra särskilda ”förfaranden baserade på principer för faroanalys och kritiska styrpunkter” för att kontrollera om livsmedelsföretag tillämpar EU:s regler om mikrobiologiska kriterier, restsubstanser, främmande ämnen och förbjudna ämnen.
  • Inspektörerna kontrollerar att personalen tillämpar gällande regler i alla skeden av produktionsprocessen. De kan granska företagets journaler, ta prover för laboratorieanalys och bedöma eventuella risker som kan förekomma.

Lagstiftningen omfattar följande olika typer av mat:

  • Färskt kött: en officiell veterinär måste genomföra särskilda kontroller både före och efter att djuren avlivas i slakterier, vilthanteringsanläggningar och anläggningar där köttet styckas och förbereds för försäljning.
  • Levande musslor: nationella myndigheter klassificerar de områden från vilka skaldjur som ostron och musslor tas upp, utifrån renheten i vattnet. Klassificeringen avgör om skaldjuren kan säljas direkt som livsmedel eller först måste behandlas i en reningsanläggning.
  • Fiskeriprodukter: regelbundna kontroller görs av hygienförhållandena på fartyg, marknader (auktionshallar och grossistmarknader), av lagrings- och transportförhållanden och av själva fisken när den landas och säljs.
  • Obehandlad mjölk (dvs. råmjölk) och mejeriprodukter: kontroller verifierar att kraven för råmjölk uppfylls och att reglerna för djurskydd och användning av veterinärmedicinska preparat respekteras.
  • Livsmedel får endast importeras till EU från länder och lokaler som visar att de uppfyller EU:s normer.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den gäller från och med den 20 maj 2004.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel (EUT L 139, 30.4.2004, s. 206–320)

Fortlöpande ändringar av förordning (EG) nr 854/2004 har införlivats i grundtexten. Denna konsoliderade version har enbart informationsvärde.

Senast ändrat 04.02.2016

Top