EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Hygien för livsmedel av animaliskt ursprung

Hygien för livsmedel av animaliskt ursprung

EU:s förordning (EG) nr853/2004 fastställer särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung för livsmedelsföretagare. Förordningen är en central del av Europeiska unionens hygienpaket från 2004 som utgör lagstiftning för livsmedelshygien.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung.

SAMMANFATTNING

Denna förordning syftar till att garantera en hög nivå av livsmedelssäkerhet och folkhälsa. Förordningen kompletterar EU:s förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien, vars bestämmelser huvudsakligen omfattar godkännande av livsmedelsföretagare inom sektorn.

Förordningens bestämmelser ska tillämpas på obearbetade och bearbetade produkter av animaliskt ursprung. Bestämmelserna ska i regel inte tillämpas på livsmedel som innehåller både produkter av vegetabiliskt ursprung och bearbetade produkter av animaliskt ursprung.

Länderna i Europeiska unionen (EU) måste registrera och vid behov godkänna anläggningar som hanterar produkter av animaliskt ursprung.

Sektorsindelning

Förordningens bestämmelser för livsmedel av animaliskt ursprung omfattar följande huvudsektorer: kött, skaldjur, fisk och mjölk. I enlighet med traditionella produktionsmetoder gör förordningen det möjligt för nationella livsmedelsmyndigheter att utfärda särskilda villkor för hygienregler inom varje sektor.

Inom köttsektorn omfattar dessa regler exempelvis slakterier, styckning och urbening, kontrollmärkning, lagring, transport och mognadslagring. När det gäller viltkött måste jägarna vara utbildade i hälsa och hygien.

Bestämmelserna för skaldjur och fiskeriprodukter omfattar allt från produktion och upptagning till utrustning, utrymmen, bearbetning och transport.

Kött

Denna sektor innefattar tama hov- och klövdjur (nötkreatur, svin, får och getter), fjäderfän och hardjur (tamfjäderfän/kaniner, harar och gnagare), hägnat vilt, frilevande vilt, malet kött, köttberedningar och maskinurbenat kött samt köttprodukter.

Övriga sektorer är

  • levande musslor,
  • fiskeriprodukter,
  • obehandlad mjölk och mjölkprodukter,
  • ägg och äggprodukter,
  • grodlår och snäckor,
  • utsmält djurfett och fettgrevar,
  • behandlade magar, urinblåsor och tarmar,
  • gelatin,
  • kollagen.

I maj 2013 antog kommissionen förslag till ett åtgärdspaket för att ytterligare förbättra hälso- och säkerhetsnivån inom livsmedelskedjan.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 853/2004

20.5.2004

-

EUT L 139, 30.4.2004.

Ändringsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 219/2009

20.4.2009

-

EUT L 87, 31.3.2009.

Ändringar och fortlöpande korrigeringar till förordning (EG) nr 853/2004 har integrerats i grundtexten. Denna konsoliderade version har enbart informationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens förordning (EG) nr 2074/2005 av den 25 december 2005 om tillämpningsåtgärder för vissa produkter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 och för genomförandet av offentliga kontroller enligt Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, om undantag från Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 och om ändring av förordningarna (EG) nr 853/2004 och (EG) nr 854/2004 (EUT L 338, 22.12.2005).

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien (EUT L 139, 30.4.2004).

Europaparlamentets och rådets förordning nr 854/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel (EUT L 139, 30.04.2004).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/41/EG av den 21 april 2004 om upphävande av vissa direktiv om livsmedelshygien och hygienkrav för tillverkning och utsläppande på marknaden av vissa produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel och om ändring av rådets direktiv 89/662/EEG och 92/118/EEG samt rådets beslut 95/408/EG (EUT L 157, 30.4.2004).

Senast ändrat den 18.05.2014

Top