Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Transporter av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte

This summary has been archived and will not be updated. See 'Förflyttning av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte' for an updated information about the subject.

Transporter av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte

Denna förordning fastställer djurhälsovillkoren som gäller vid gränsöverskridande transporter av sällskapsdjur som inte är avsedda att säljas, liksom reglerna för övervakning av dessa transporter. Förordningen förstärker även reglerna som gäller för djur som kommer från tredjeländer, och hindrar på det viset spridningen av sjukdomar såsom rabies.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/2003 av den 26 maj 2003 om djurhälsovillkor som skall tillämpas vid transporter av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte och om ändring av rådets direktiv 92/65/EEG [Se ändringsrättsakt(er)].

SAMMANFATTNING

Genom denna förordning harmoniseras djurhälsovillkoren för sällskapsdjur som transporteras inom EU utan kommersiellt syfte. Dessutom stärks de bestämmelser som ska tillämpas på djur från länder utanför EU.

Syftet med förordningen är att säkerställa en hög skyddsnivå avseende hälsa hos både människor och djur, samtidigt som det blir lättare för ägare att resa med sina sällskapsdjur .

Berörda djur

Djuren som berörs av denna förordning är

 • hundar,
 • katter,
 • illrar,
 • ryggradslösa djur (utom bin och kräftdjur),
 • tropiska prydnadsfiskar,
 • groddjur,
 • kräldjur,
 • fåglar (utom de fjäderfän som omfattas av direktiven 2009/158/EG och92/65/EEG),
 • gnagare, och
 • tamkaniner.

De djurhälsovillkor som berör dem är emellertid inte harmoniserade. Nationella bestämmelser gäller.

Denna förordning ska tillämpas utan att det påverkar bestämmelserna för vilda djur och växter.

Identifikation av djur

Katter, hundar och illrar ska identifieras med hjälp av ett elektroniskt chip (transponder) eller en klart läslig tatuering. Fr.o.m. den 3 juli 2011 kommer endast transponder att kunna användas som giltig identifieringsmetod.

Transpondern är redan idag det enda giltiga identifieringsmärket i Irland, Malta och Storbritannien.

Transporter av sällskapsdjur mellan medlemsstaterna

Djur som reser tillsammans med ägaren inom Europeiska unionen ska åtföljas av ett pass som utfärdats av en av den behöriga myndigheten förordnad veterinär i deras ursprungsmedlemsstat.

Djurpasset (katter, hundar och illrar) ska styrka att djuret uppfyller hygienkraven som beskrivs nedan och, när det gäller Finland, Irland, Malta, Sverige och Storbritannien, ytterligare nationella krav som dessa länder har ställt.

Införseln av sällskapsdjur (katter, hundar och illrar) på ett medlemslands territorium är underställt följande tre krav:

 • Djuret måste ha ett system för identifiering (transponder eller tatuering).
 • Djuret måste ha en giltig vaccinering mot rabies.
 • Djuret måste, om nödvändigt, uppfylla vissa förebyggande hälsokrav för andra sjukdomar än rabies.

Under en övergångsperiod fram till den 31 december 2011 är införseln av sällskapsdjur (hundar eller katter) i Irland, Malta, Sverige och Storbritannien underställt följande tilläggsvillkor:

 • Djuret måste ha genomgått en titrering av neutraliserande antikroppar (test som avser kontrollera vaccinets effektivitet) i ett laboratorium som är godkänt (EN) av EU-kommissionen enligt gällande protokoll i dessa medlemsländer.
 • Djuret måste ha undergått en behandling mot fästingar (utom i Sverige) och bandmask (denna behandling krävs även i Finland) enligt gällande protokoll i dessa medlemsländer.

Dessutom kan medlemsstaterna under vissa omständigheter tillåta införsel av ovaccinerade djur som är yngre än tre månader.

Transporter av sällskapsdjur från länder utanför EU

De hälsovillkor som gäller för transporter av sällskapsdjur inom EU gäller även för följande länder: Andorra, Island, Liechtenstein, Monaco, Norge, San Marino, Schweiz och Vatikanen. Detsamma gäller för tredjeländerna som nämns i bilaga II, del C.

Striktare hälsobestämmelser gäller om djuren (katter, hundar och illrar) kommer från ett tredjeland som inte finns med på listan i bilaga II, del C. Om de förs in i andra medlemsländer än Irland, Malta, Sverige och Storbritannien måste de vara vaccinerade och ha genomgått en titrering av antikroppar (för Finland krävs även en behandling mot bandmask till och med den 31 december 2011). Denna titrering måste genomföras i ett laboratorium som är godkänt av EU-kommissionen på ett blodprov som har tagits minst en månad efter vaccineringen och tre månader före resan.

En karantänsvistelse föreskrivs dessutom om de förs in i Irland, Malta, Sverige och Storbritannien, enligt gällande protokoll i dessa medlemsstater.

Djuren som kommer från tredjeländer ska åtföljas av ett intyg utfärdat av en officiell veterinär eller ett pass vid återinförsel som ska styrka att djuret uppfyller hälsobestämmelserna i denna förordning.

Påföljder

Om kontrollerna, bl.a. de som genomförs vid införseln i EU, visar att djuret inte uppfyller kraven enligt förordningen kan den behöriga myndigheten besluta att skicka tillbaka djuret till ursprungslandet, att isolera djuret under officiell kontroll under den tid som fordras för att djurhälsovillkoren skall uppfyllas eller, i sista hand, om det är omöjligt att skicka tillbaka djuret eller isolera det i karantän, att låta avliva djuret.

Förordning (EG) nr 998/2003 upphävs genom förordning (EU) nr 576/2013 från och med den 28 december 2014.

HÄNVISNING

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 998/2003

3.7.2003

-

EUT L 146, 13.6.2003

UNDANTAG

Beslut 2004/557/EG [EUT L 249, 23.7.2004].

Detta undantag gäller transitering av sällskapshundar och -katter genom Sveriges territorium mellan ön Bornholm och andra delar av Danmarks territorium.

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut 2004/650/EG

21.9.2004

-

EUT L 298, 23.9.2004

Förordning (EG) nr 454/2008

24.6.2008

-

EUT L 145, 4.6.2008

Förordning (EG) nr 219/2009

20.4.2009

-

EUT L 87, 31.3.2009

Förordning (EG) nr 438/2010

18.6.2010

-

EUT L 132, 29.5.2010

Olika ändringar och rättelser av förordning (EG) nr 998/2003 har införlivats i den grundläggande rättsakten. Den konsoliderade versionen har endast informationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 576/2013 om förflyttning av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte och om upphävande av förordning (EG) nr 998/2003 [EUT L 178, 28.6.2013].

Kommissionens förordning (EU) nr 31/2014 om upphävande av besluten 2004/301/EG och 2004/539/EG samt förordning (EU) nr 388/2010 [EUT L 10, 15.1.2014].

Rådets förordning (EU) nr 517/2013 om anpassning av vissa förordningar och beslut på områdena fri rörlighet för varor, fri rörlighet för personer, bolagsrätt, konkurrenspolitik, jordbruk, livsmedelssäkerhet, veterinära och fytosanitära frågor, transportpolitik, energi, beskattning, statistik, transeuropeiska nät, rättsväsende och grundläggande rättigheter, rättvisa, frihet och säkerhet, miljö, tullunion, yttre förbindelser, utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik samt institutioner, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning [EUT L 58, 10.6.2013].

Kommissionens förordning (EU) nr 388/2010 av den 6 maj 2010 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/2003 vad gäller det högsta antalet sällskapsdjur av vissa arter som får transporteras utan kommersiellt syfte [EUT L 114, 7.5.2010].

Kommissionens beslut 2007/25/EG av den 22 december 2006 om vissa skyddsåtgärder i samband med högpatogen aviär influensa och förflyttning av sällskapsfåglar som åtföljer sin ägare till gemenskapen [EUT L 8, 13.1.2007]. Se den konsoliderade versionen

Kommissionens beslut 2005/91/EG av den 2 februari 2005 om fastställande av den period efter vilken vaccinering mot rabies skall anses giltig [EUT L 31, 4.2.2005].

Kommissionens beslut 2004/839/EG av den 3 december 2004 om fastställande av villkor för transport av hundvalpar och kattungar utan kommersiellt syfte från tredjeländer till gemenskapen [EUT L 361, 8.12.2004].

Kommissionens beslut 2004/824/EG av den 1 december 2004 om fastställande av en förlaga till ett hälsointyg för transporter utan kommersiellt syfte av hundar, katter och illrar från tredjeländer till Europeiska gemenskapen [EUT L 358, 3.12.2004].

Kommissionens beslut 2003/803/EG av den 26 november 2003 om upprättande av en förlaga till pass för transport av hundar, katter och illrar [Europeiska unionens officiella tidning L 312 27.11.2003].

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet med anknytning till artikel 23 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/2003 om djurhälsovillkor som ska tillämpas vid transporter av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte [KOM(2007) 578 slutlig - Ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].

Den här rapporten avser de åtgärder som ska vidtas efter den övergångsperiod under vilken Irland, Malta, Sverige och Förenade kungariket har fått bibehålla sina nationella krav avseende rabies, som ett särskilt ingångskrav. För att uppnå full harmonisering av bestämmelserna i EU utvärderar kommissionen lämpliga alternativ för översynen av den befintliga ordningen. Utvärderingen grundar sig på ett vetenskapligt yttrande från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet. De möjliga alternativen omfattar fortsättning på permanent basis, förlängning, upphävande eller anpassning av de nuvarande kraven på åtgärder före införsel till Förenade kungariket, Irland, Malta, Finland och Sverige. Eftersom diskussionerna om en ändring av förordningen kommer att pågå längre än den tidsram som fastställs i förordningen kommer kommissionen till en början att förlänga tillämpningsperioden för dessa bestämmelser.

Senast ändrat den 29.04.2014

Top