EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Handlingsplan för djurs välbefinnande 2006-2010

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Handlingsplan för djurs välbefinnande 2006-2010

Europeiska unionen (EU) har för avsikt att under perioden 2006–2010 genomföra ett antal allmänna åtgärder för att säkerställa djurskydd och djurs välbefinnande. Det handlar om förbättringar av standarder, utveckling av forskning och indikatorer, information till yrkesfolk och konsumenter samt aktioner på internationell nivå.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet av den 23 januari 2006 om gemenskapens handlingsplan för djurskydd och djurs välbefinnande 2006–2010 [KOM(2006) 13 – EUT C 49, 28.2.2006].

SAMMANFATTNING

I handlingsplanen beskrivs de åtgärder som kommissionen har för avsikt att genomföra mellan 2006 och 2010 för att utveckla och säkerställa djurskydd och djurs välbefinnande i EU och resten av världen. Syftet med handlingsplanen är att göra gemenskapslagstiftningen tydligare och lägga fram förslag på områden där lagstiftningen är otillräcklig.

Kommissionen vill uppfylla följande mål:

 • Definiera gemenskapens åtgärder tydligare när det gäller djurskydd och djurs välbefinnande.
 • Fortsätta att främja höga normer för djurs välbefinnande.
 • Förbättra samordningen av resurserna.
 • Stödja forskningen och främja användningen av metoder som kan ersätta djurförsök.
 • Se till att insatserna för att skydda djur och djurs välbefinnande genomförs på ett mer konsekvent vis och samordnas bättre inom alla kommissionens politikområden.

I handlingsplanen fastställs fem sammanlänkade huvudområden där insatser måste göras för att man ska kunna uppnå de mål som anges ovan:

 • Uppgradering av miniminormerna för djurskydd och djurs välbefinnande.
 • Främjande av forskning och metoder som kan ersätta djurförsök.
 • Införande av indikatorer för djurs välbefinnande.
 • Bättre information till yrkesfolk och allmänhet.
 • Stöd till internationella initiativ som främjar djurs välbefinnande.

När det gäller miniminormer siktar man i handlingsplanen på en åtstramning av de nuvarande EU-reglerna för att anpassa dem till de senaste vetenskapliga rönen liksom till praktiska erfarenheter och framsteg i internationella forum. I handlingsplanen föreslås också att dessa miniminormer även ska täcka arter eller aspekter som inte omfattas av EU-lagstiftningen i dag. Man kommer dessutom att lägga vikt vid respekten för djurs välbefinnande även inom andra politikområden, särskilt den gemensamma jordbrukspolitiken (villkoren för finansiering och möjligheterna till stöd inom politiken för landsbygdsutveckling).

I handlingsplanen rekommenderas att man uppmuntrar forskningsprojekt för att på så sätt kompensera brister och etablera en solid vetenskaplig grundval för den framtida utvecklingen av EU:s politik när det gäller djurskydd och djurs välbefinnande. I handlingsplanen föreslås också att man ska etablera ett europeiskt centrum eller laboratorium, vars uppgift ska vara att samordna, samla in och utbyta information om forskning och verksamhet på området. I handlingsplanen betonas också vikten av att följa den på EU-nivå antagna ”3R-principen”, dvs. principen om ersättning, begränsning och förbättring av djurförsök (replacement, reduction and refinement).

Enligt handlingsplanen bör det införas standardiserade indikatorer för djurs välbefinnande. Med hjälp av dessa indikatorer ska man kunna se till att miniminormerna eller strängare normer följs. I handlingsplanen föreslås också att man etablerar ett europeiskt garantimärke för att främja produkter som utarbetats med hänsyn till stränga kriterier för djurs välbefinnande.

I handlingsplanen understryks betydelsen dels av utbildning av yrkesfolk, bl.a. för att underlätta utbytet av bästa praxis, dels av konsumentinformation som ökar konsumenternas möjligheter att fatta informerade beslut när de köper varor.

Enligt handlingsplanen bör EU även i fortsättningen främja ett stärkande av normerna för djurs välbefinnande genom sitt arbete i internationella organisationer som OIE (Världsorganisationen för djurens hälsa) och Europarådet. Det föreslås också att man ska främja ett erkännande av dessa normers betydelse även inom WTO. Enligt handlingsplanen bör det dessutom skapas ett tätare samarbete mellan EU och de länder som använder stränga normer samt med utvecklingsländerna.

Åtgärderna i handlingsplanen kommer att övervakas löpande. Detta gör det möjligt att utvärdera resultaten och förbereda kompletterande åtgärder som kan genomföras efter 2010.

Sammanhang

Handlingsplanen överensstämmer med principerna i protokollet om djurskydd och djurens välfärd, som bifogades EG-fördraget genom Amsterdamfördraget. Enligt detta protokoll är djur kännande varelser, och gemenskapen och medlemsländerna ska ta hänsyn till deras välbefinnande vid utarbetandet och genomförandet av politik som rör jordbruk, transport, forskning och den inre marknaden.

I den konsekvensanalys som ingår i handlingsplanen görs en sammanfattning av det förväntade utbytet av handlingsplanen, den existerande lagstiftningen och de forskningsprojekt som pågår.

Sedan 1974 har det skett en löpande utveckling av EU-lagstiftningen för att skydda djur och garantera deras välbefinnande vid uppfödning, transport och slakt.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rapport från kommissionen av den 28 oktober 2009 till Europaparlamentet , rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén olika möjligheter till djurskyddsmärkning och inrättandet av ett europeiskt nätverk för referenscentrum för djurskydd och djurs välbefinnande [COM(2009) 584 slutlig – ej offentliggjord i Europeiska unionens officiella tidning]. Kommissionen vill förbättra informationen till de europeiska konsumenterna på området djurs välbefinnande. Den lanserar därför en diskussion om märkning av konsumtionsprodukter. Genom att göra det möjligt för konsumenterna att identifiera och välja produkter som respekterar djurs välbefinnande, vill kommissionen uppmuntra tillverkarna att förbättra sin praxis för att tillfredsställa denna begäran.

Föreliggande rapport ska möjliggöra för Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén att leda denna debatt, i synnerhet på följande områden:

 • att göra konsumenterna medvetna om djurs välbefinnande;
 • hänsyn till djurs välbefinnande,
 • anvisade meddelanden på produkterna,
 • tillgång för tillverkare från tredje land till frivilliga certifieringssystem, med fortsatt hänsyn till Världshandelsorganisationens (WTO:s) principer,
 • indikatorer och mätmetoder för djurs välbefinnande,
 • samordning av centra för vetenskaplig forskning.

Senast ändrat den 18.06.2010

Top