Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) – säkerställande av säkra livsmedel och djurfoder i EU

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) – säkerställande av säkra livsmedel och djurfoder i EU

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EG) nr 178/2002 – allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning samt inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och förfaranden för livsmedelssäkerhet

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

 • Genom förordningen stärks bestämmelserna för livsmedels- och fodersäkerheten i EU.
 • Man inrättar även Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa), som tillhandahåller stöd för vetenskaplig undersökning och utvärdering av livsmedel och foder.
 • Förordningen omfattar inte primärproduktion för privat enskilt bruk eller hantering av livsmedel i hemmet.

VIKTIGA PUNKTER

 • Inga livsmedel som är skadliga för hälsan eller otjänliga som människoföda får finnas till försäljning. Hänsyn tas till följande faktorer:
  • Konsumenternas normala användningsförhållanden av livsmedlen.
  • Informationen som ges till konsumenterna.
  • Livsmedlets kortsiktiga och långsiktiga effekter på hälsan.
  • Kumulativa toxiska effekter.
  • Särskild känslighet hos vissa konsumentgrupper, t.ex. barn.
 • Om ett icke säkert livsmedel eller foder ingår i ett parti, antar man att hela partiet inte är säkert.
 • Livsmedelslagstiftningen gäller för alla led i livsmedelskedjan – från produktion, bearbetning, transport och distribution till leverans. I synnerhet ska livsmedelsföretag
  • säkerställa spårbarhet när det gäller livsmedel, foder och livsmedelsproducerande djur i alla led i produktions- och distributionskedjan,
  • omedelbart dra tillbaka livsmedel eller foder från marknaden, eller återkalla varor som redan levererats, om dessa anses skadliga för hälsan,
  • informera behöriga myndigheter och även konsumenterna vid behov.
 • Myndigheten ger vetenskapligt och tekniskt stöd till Europeiska kommissionen och EU-länderna på alla områden som påverkar livsmedelssäkerheten. Den är även ansvarig för att samordna riskbedömningar, identifiera nya risker och ge råd om krishantering.
 • Om en hälsoriskanalys visar på risk kan EU-länderna och kommissionen anta provisoriska förebyggande åtgärder med en hög hälsoskyddsnivå.
 • Systemet för snabb varning (RASFF) utgör en möjlighet för EU-länderna, kommissionen och myndigheten att snabbt få och utbyta information om
  • åtgärder för att begränsa spridningen av eller dra tillbaka ett livsmedel,
  • åtgärder som har vidtagits för att kontrollera användningen av livsmedlet,
  • avvisning av ett parti med importerade livsmedel.
 • Denna information ska även vid behov göras tillgänglig för allmänheten.
 • När livsmedel eller foder innebär en allvarlig och ohanterlig risk för hälsan och miljön kan kommissionen vidta nödskyddsåtgärder, som att avbryta handeln med eller importen av produkten. EU-länderna får vidta liknande åtgärder om kommissionen inte vidtar några.
 • Tillsammans med myndigheten och EU-länderna måste kommissionen göra upp en allmän krishanteringsplan som omfattar situationer där de vanliga nödskyddsåtgärderna är otillräckliga. När ett sådant fall identifieras måste kommissionen genast inrätta en krisenhet för att fastställa möjligheterna för att skydda människors hälsa.
 • EU syftar även till att skydda konsumenter från bedrägliga eller vilseledande förfaranden inom handel med livsmedel, t.ex. livsmedelsförvanskning, och att göra det möjligt för konsumenter att fatta välgrundade beslut om livsmedel.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den har gällt sedan den 21 februari 2002.

BAKGRUND

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1).

Fortlöpande ändringar av förordning (EG) nr 178/2002 har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/745 av den 5 april 2017 om medicintekniska produkter, om ändring av direktiv 2001/83/EG, förordning (EG) nr 178/2002 och förordning (EG) nr 1223/2009 och om upphävande av rådets direktiv 90/385/EEG och 93/42/EEG (EUT L 117, 5.5.2017, s. 1).

Senast ändrat 12.10.2017

Top