EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) – säkerställande av säkra livsmedel och foder i EU

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) – säkerställande av säkra livsmedel och foder i EU

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EG) nr 178/2002 – allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet

Förordning (EU) 2019/1381 – insyn och hållbarhet i EU:s system för riskbedömning i livsmedelskedjan

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

 • Förordningen är känd som förordningen om den allmänna livsmedelslagstiftningen och stärker bestämmelserna om livsmedels- och fodersäkerhet i EU.
 • Genom förordningen inrättas även Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa), som tillhandahåller stöd för vetenskaplig undersökning och utvärdering av livsmedel och foder.
 • Förordningen omfattar inte gårdsproduktion för primärproduktion för eget bruk eller hantering av livsmedel i hemmet.

VIKTIGA PUNKTER

 • Inga livsmedel som anses vara skadliga för hälsan eller otjänliga som föda får saluföras. Hänsyn tas till följande faktorer:
  • Konsumenternas normala användningsförhållanden av livsmedlen.
  • Informationen som ges till konsumenterna.
  • Livsmedlets kortsiktiga och långsiktiga effekter på hälsan.
  • Kumulativa toxiska effekter.
  • Vissa konsumentgruppers särskilda känslighet för ett livsmedel när livsmedlet är avsett för denna konsumentgrupp.
 • Om ett icke säkert livsmedel eller foder ingår i ett parti, antar man att hela partiet inte är säkert.
 • Livsmedelslagstiftningen gäller för alla led i livsmedelskedjan – från produktion, bearbetning, transport och distribution till leverans. I synnerhet ska livsmedelsföretag
  • säkerställa spårbarhet när det gäller livsmedel, foder och livsmedelsproducerande djur i alla led i produktions- och distributionskedjan,
  • omedelbart dra tillbaka livsmedel eller foder från marknaden, eller återkalla varor som redan levererats, om dessa anses skadliga för hälsan,
  • informera behöriga myndigheter och även konsumenterna vid behov.
 • Efsa ger vetenskapligt och tekniskt stöd till Europeiska kommissionen och EU-länderna på alla områden som påverkar livsmedelssäkerheten. Myndigheten ansvarar även för att samordna riskbedömningar, identifiera nya risker och ge råd om riskhantering.
 • Om en hälsoriskanalys visar på risk kan EU-länderna och kommissionen anta provisoriska förebyggande åtgärder med en hög hälsoskyddsnivå.
 • Systemet för snabb varning för livsmedel och foder (RASFF) utgör en möjlighet för EU-länderna, kommissionen och Efsa att snabbt få och utbyta information om
  • åtgärder för att begränsa spridningen av eller dra tillbaka ett livsmedel,
  • åtgärder för att förhindra, begränsa eller fastställa särskilda villkor för att ett livsmedel eller foder släpps ut på marknaden eller senare används,
  • avvisning av ett parti med importerade livsmedel.
 • Denna information ska även vid behov göras tillgänglig för allmänheten.
 • När livsmedel eller foder innebär en allvarlig och ohanterlig risk för hälsan och miljön kan kommissionen vidta nödskyddsåtgärder, som att avbryta handeln med eller importen av produkten. EU-länderna får vidta liknande åtgärder om kommissionen inte vidtar några.
 • Tillsammans med Efsa och EU-länderna måste kommissionen göra upp en allmän krishanteringsplan som omfattar situationer där de vanliga nödskyddsåtgärderna är otillräckliga. När ett sådant fall upptäcks ska kommissionen omedelbart upprätta en krisenhet för att fastställa de alternativ som finns för att skydda människors hälsa.
 • EU strävar även efter att skydda konsumenter från bedrägliga eller vilseledande förfaranden inom handel med livsmedel, exempelvis livsmedelsförvanskning (t.ex. hästkött i nötköttsprodukter), och att göra det möjligt för konsumenter att fatta välgrundade beslut om livsmedel.

Genom förordning (EU) 2019/1381 om insyn och hållbarhet i EU:s system för riskbedömning i livsmedelskedjan ändras framför allt förordning (EG) nr 178/2002. Syftet är följande:

 • Säkerställa en större insyn: Allmänheten kommer att få automatisk tillgång till alla studier och all information som lämnas in till stöd för varje begäran som riktas till Efsa, till exempel för alla studier som stöder en begäran om godkännande från en livsmedelsföretagare i ett tidigt skede i riskbedömningsförfarandet. Vederbörligen motiverade konfidentiella uppgifter kommer inte att lämnas ut. Berörda parter och allmänheten kommer också att rådfrågas om dessa inlämnade studier. Den återkoppling som fås gör det möjligt för Efsa att få tillgång till bredast möjliga evidensbas innan myndigheten lämnar sina vetenskapliga utlåtanden.
 • Få in mer oberoende och välunderbyggda vetenskapliga studier: Efsa kommer att underrättas om alla studier, när sådana beställs, inför ett framtida ansökningsförfarande, under förhandsinlämningsfasen. Detta kommer att garantera att företag som ansöker om tillstånd lämnar in alla relevanta uppgifter och inte undanhåller ogynnsamma studier. Efsa kommer också att ge allmän rådgivning till sökande, särskilt små och medelstora företag, innan ansökan lämnas in. Kommissionen får be Efsa att beställa ytterligare studier i kontrollsyfte i undantagsfall vid allvarliga kontroverser eller motstridiga resultat. Kommissionen kommer också att genomföra informationsuppdrag för att kontrollera att laboratorierna efterlever de tillämpliga standarderna för att genomföra studier som lämnas in till Efsa. Resultatet av informationsuppdragen kommer att presenteras i en översiktsrapport.
 • Stärka styrningen och det vetenskapliga samarbetet: EU-länderna, det civila samhället och Europaparlamentet kommer att delta i Efsas styrning genom att vara vederbörligen representerade i styrelsen. EU-länderna kommer att uppmuntra Efsas vetenskapliga utvecklingskapacitet, till exempel genom gemensamma projekt och utbyte av bästa praxis, och kommer att genomföra marknadsföringsåtgärder för att säkerställa att de bästa oberoende experterna anlitas för Efsas arbete.
 • Utveckla en omfattande riskkommunikation: En allmän plan för riskkommunikation kommer att antas genom en genomförandeakt för att säkerställa en heltäckande ram för riskkommunikation i hela riskanalysprocessen, kombinerat med en öppen dialog mellan samtliga berörda parter.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Förordning (EG) nr 178/2002 har gällt sedan den 21 februari 2002.

De nya bestämmelserna i ändringsförordning (EU) 2019/1381 gäller från och med den 27 mars 2021.

BAKGRUND

Genom förordning (EU) 2019/1381 ändras även åtta andra sektorsspecifika lagstiftningar (dvs. lagstiftningar på särskilda närliggande områden) i fråga om insyn:

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1).

Fortlöpande ändringar av förordning (EG) nr 178/2002 har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1381 av den 20 juni 2019 om insyn och hållbarhet i EU:s system för riskbedömning i livsmedelskedjan och om ändring av förordningarna (EG) nr 178/2002, (EG) nr 1829/2003, (EG) nr 1831/2003, (EG) nr 2065/2003, (EG) nr 1935/2004, (EG) nr 1331/2008, (EG) nr 1107/2009 och (EU) 2015/2283 och direktiv 2001/18/EG (EUT L 231, 6.9.2019, s. 1).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/745 av den 5 april 2017 om medicintekniska produkter, om ändring av direktiv 2001/83/EG, förordning (EG) nr 178/2002 och förordning (EG) nr 1223/2009 och om upphävande av rådets direktiv 90/385/EEG och 93/42/EEG (EUT L 117, 5.5.2017, s. 1).

Se den konsoliderade versionen.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 av den 25 november 2015 om nya livsmedel och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 och upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 och kommissionens förordning (EG) nr 1852/2001 (EUT L 327, 11.12.2015, s. 1).

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG (EUT L 309, 24.11.2009, s. 1).

Se den konsoliderade versionen.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1331/2008 av den 16 december 2008 om fastställande av ett enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer (EUT L 354, 31.12.2008, s. 1).

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1935/2004 av den 27 oktober 2004 om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel och om upphävande av direktiven 80/590/EEG och 89/109/EEG (EUT L 338, 13.11.2004, s. 4).

Se den konsoliderade versionen.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 av den 22 september 2003 om fodertillsatser (EUT L 268, 18.10.2003, s. 29).

Se den konsoliderade versionen.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 av den 22 september 2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (EUT L 268, 18.10.2003, s. 1).

Se den konsoliderade versionen.

Senast ändrat 22.10.2019

Top