EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Bekämpning av olaglig avverkning

Bekämpning av olaglig avverkning

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EU) nr 995/2010 om skyldigheter för verksamhetsutövare som släpper ut timmer och trävaror på marknaden

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

Den förbjuder utsläppande av timmer från olaglig avverkning på EU-marknaden och fastställer villkor för saluföring av timmer och trävaror i EU.

VIKTIGA PUNKTER

  • Enligt förordningen har ”verksamhetsutövare” som släpper ut trävaror på EU-marknaden för första gången en skyldighet att visa ”tillbörlig aktsamhet”* för att säkerställa att de tillhandahåller produkter som kommer från laglig avverkning. För detta ändamål måste verksamhetsutövarna använda ett system för tillbörlig aktsamhet.
  • Verksamhetsutövarna kan upprätta sina egna system för tillbörlig aktsamhet, eller använda ett som skapas av en övervakningsorganisation.
  • Övervakningsorganisationer är erkända som sådana av Europeiska kommissionen. Deras roll är att hjälpa verksamhetsutövarna att följa kraven i förordningen.
  • För att göra det lättare att spåra timmerprodukter måste alla handlare som köper och säljer timmer på marknaden föra register över sina leverantörer och kunder.
  • Förordningen, som gäller både för timmer som avverkats i EU och för importerat timmer, omfattar en stor mängd timmerprodukter som står förtecknade i bilagan och överensstämmer med unionens tullkodex.
  • I förordningen anses timmer/timmerprodukter komma från laglig avverkning om de har en Flegtlicens (Forest Law Enforcement, Governance and Trade, eller Skogslagstiftningens efterlevnad, styrelseformer och handel) (upprättas i och med förordning (EG) nr 2173/2005), eller ett Citestillstånd (förordning (EG) nr 338/97).

Övervakning av genomförandet och tillgång till information

De länder som omfattas av förordningen ska senast den 30 april varje år för allmänheten och Europeiska kommissionen offentliggöra information om tillämpningen av förordningens tillämpning under det föregående kalenderåret. Kommissionen ska också offentliggöra en EU-omfattande översikt på grundval av de uppgifter som lämnats in av alla EU-länder.

Senast den 3 december 2021 och vart femte år därefter ska kommissionen se över denna förordnings effektivitet och sätt att fungera på grundval av den information som rapporteras varje år och erfarenheten av dess tillämpning.

BAKGRUND

Olaglig avverkning* är ett genomgripande problem för miljön, ekonomin och samhället. Det bidrar till klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald, förlorade vinster, konflikter (ibland väpnade) om mark och resurser samt korruption.

Mer information hittar du här:

VIKTIGA BEGREPP

Tillbörlig aktsamhet: ett utövande av riskhantering för att minimera risken att timmer från olaglig avverkning (eller produkter som innehåller det) erbjuds till försäljning på EU-marknaden.
Olaglig avverkning: avverkning av timmer i strid mot lagarna i avverkningslandet.

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 995/2010 av den 20 oktober 2010 om fastställande av skyldigheter för verksamhetsutövare som släpper ut timmer och trävaror på marknaden (EUT L 295, 12.11.2010, s. 23).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 363/2012 av den 23 februari 2012 om förfarandereglerna för erkännande och återkallande av erkännande av övervakningsorganisationer enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 995/2010 om fastställande av skyldigheter för verksamhetsutövare som släpper ut timmer och trävaror på marknaden (EUT L 115, 27.4.2012, s. 12).

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 607/2012 av den 6 juli 2012 om detaljerade regler för systemet för tillbörlig aktsamhet samt hur ofta och på vilket sätt de övervakningsorganisationer ska kontrolleras som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 995/2010 om fastställande av skyldigheter för verksamhetsutövare som släpper ut timmer och trävaror på marknaden (EUT L 177, 7.7.2012, s. 16).

Rådets förordning (EG) nr 2173/2005 av den 20 december 2005 om upprättande av ett system med Flegtlicenser för import av timmer till Europeiska gemenskapen (EUT L 347, 30.12.2005, s. 1).

Fortlöpande ändringar av rådets förordning (EG) nr 2173/2005 har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

Kommissionens förordning (EG) nr 1024/2008 av den 17 oktober 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2173/2005 om upprättande av ett system med Flegtlicenser för import av timmer till Europeiska gemenskapen (EUT L 277, 18.10.2008, s. 23).

Se den konsoliderade versionen.

Senast ändrat 29.08.2019

Top