EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Klassificering, märkning och förpackning av kemiska ämnen och blandningar

Klassificering, märkning och förpackning av kemiska ämnen och blandningar

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EG) nr 1272/2008 – klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP-förordningen)

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

Genom förordningen fastställs enhetliga krav för klassificering, märkning och förpackning av kemiska ämnen och blandningar i enlighet med FN:s globala harmoniserade system (GHS). Enligt förordningen ska företag klassificera, märka och förpacka farliga kemikalier på lämpligt sätt innan de släpps ut på marknaden.

De huvudsakliga områden som inte omfattas av avtalet är radioaktiva ämnen och blandningar, kosmetiska produkter, läkemedel och vissa medicintekniska produkter, livsmedel samt transport av farligt gods.

VIKTIGA PUNKTER

Klassificering

Ämnen och blandningar klassificeras i särskilda faroklasser (typ av fara) och farokategorier (faronivå) enligt följande:

 • Fysikalisk-kemisk fara (t.ex. brandfarlig vätska).
 • Hälsofara (t.ex. akut toxicitet).
 • Miljöfara (t.ex. för ozonlagret).

I bilaga I fastställs kriterierna för klassificering och märkning av farliga ämnen och blandningar.

Märkning

Ämnen och blandningar ska märkas med följande information:

 • Uppgifter om leverantören.
 • Namnet på ämnet eller blandningen och/eller identifieringsnummer.
 • Nominell mängd av produkten i förpackningen.
 • Faropiktogram (bildkompositioner där symboler kombineras med andra visuella inslag).
 • Signalord avseende faronivån (”Varning” eller ”Fara”).
 • Riskfraser (”Fara för brand eller splitter och kaststycken”, ”Dödligt vid förtäring” etc.).
 • Säkerhetsråd (”Förvaras endast i originalbehållaren”, ”Skyddas från fukt”, ”Förvaras oåtkomligt för barn” etc.).

Förpackning

Förpackningen till farliga ämnen och blandningar måste

 • förhindra att innehållet läcker ut,
 • vara gjord av material som är beständigt när det kommer i kontakt med innehållet,
 • vara stark och stadig och
 • ha förslutningar som kan förseglas.

I vissa fall krävs barnsäkra förslutningar och taktila varningar.

Harmonisering

Man bör inom branschen nå konsensus angående klassificering av alla ämnen. För särskilt allvarliga faror, t.ex. för ämnen som är cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska, kan EU-länderna föreslå harmoniserade klassificeringar som Europeiska kommissionen sedan gör obligatoriska genom lagstiftning.

Anmälan

Klassificering och märkning av alla Reach-registrerade eller farliga ämnen som saluförs måste anmälas till Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) för att tas med i det klassificerings- och märkningsregister som myndigheten regelbundet uppdaterar.http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/chemicals_regulatory_framework.html

Bilagor

Förordningen har åtta bilagor:

 • Bilaga I – klassificerings- och märkningskrav för farliga ämnen och blandningar.
 • Bilaga II – särskilda regler för märkning och förpackning av vissa ämnen och blandningar.
 • Bilaga III – lista med faroangivelser, kompletterande faroinformation och kompletterande märkning.
 • Bilaga IV – lista med skyddsangivelser.
 • Bilaga V – faropiktogram.
 • Bilaga VI – harmoniserad klassificering och märkning av vissa farliga ämnen.
 • Bilaga VII – tabell för översättning mellan klassificering enligt direktiv 67/548/EEG och klassificering enligt denna förordning.
 • Bilaga VIII – harmoniserade uppgifter vid insatser i nödsituationer där människors hälsa hotas och vid förebyggande åtgärder.

Ändringar av förordningen

Sedan förordningen antogs 2008 har den ändrats vid ett flertal tillfällen, senast genom förordning (EU) 2018/1480. Den harmoniserade klassificeringen och märkningen av farliga ämnen uppdateras genom en ”anpassning till den tekniska utvecklingen”, som antas av Europeiska kommissionen varje år efter ett yttrande från Echas riskbedömningskommitté. Andra ändringar av lagtexten kan även genomföras via en anpassning till den tekniska utvecklingen såsom tillägget av bilaga VIII till förordningen. I den senaste konsoliderade versionen av förordningen ingår tolv anpassningar till den tekniska utvecklingen (dock har förordning (EU) 2018/1480 inte införlivats ännu).

Huvudandelen av ändringarna har gjorts för att anknyta till förordningens bilagor.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den har gällt sedan den 20 januari 2009. Dess tillämpning har varit obligatorisk för ämnen sedan den 1 december 2010 och för blandningar sedan den 1 juni 2015.

BAKGRUND

Förordningen kompletterar Reach-systemet för registrering, bedömning, godkännande och begränsning av kemikalier. Den ersätter och upphäver direktiv 67/548/EEG om kemiska ämnen och direktiv 1999/45/EG om farliga preparat.

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 (EUT L 353, 31.12.2008, s. 1).

Fortlöpande ändringar av förordning (EG) nr 1272/2008 har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Kommissionens förordning (EU) 2018/1480 av den 4 oktober 2018 om ändring, för anpassning till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen, av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar och rättelse av kommissionens förordning (EU) 2017/776 (EUT L 251, 5.10.2018, s. 1).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/27/EU av den 26 februari 2014 om ändring av rådets direktiv 92/58/EEG, 92/85/EEG, 94/33/EG, 98/24/EG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/37/EG, för att anpassa dem till förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (EUT L 65, 5.3.2014, s. 1).

Kommissionens förordning (EU) nr 440/2010 av den 21 maj 2010 om de avgifter som ska betalas till Europeiska kemikaliemyndigheten enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (EUT L 126, 22.5.2010, s. 1).

Senast ändrat 03.04.2019

Top