Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

EU:s lagstiftning om avfallshantering

Go to the summaries’ table of contents

SURVEY: Tell us what you think about the summaries!

EU:s lagstiftning om avfallshantering

SAMMANFATTNING AV:

Direktiv 2008/98/EG om avfall

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

I direktivet fastställs en rättslig ram för avfallshantering i EU. Det har utformats för att skydda miljön och människors hälsa genom att betona betydelsen av rätt avfallshantering och återvinningsmetoder, vilket ska minska trycket på resurser och förbättra användningen av desamma.

VIKTIGA PUNKTER

  • I lagstiftningen fastställs en avfallshierarki: förebyggande, återanvändning och återvinning för andra syften som energi och bortskaffande.
  • Den bekräftar principen att ”förorenaren ska betala”, som innebär att producenten av avfallet ska betala för kostnaden för avfallshantering.
  • I direktivet införs konceptet om utökat producentansvar. Det kan innebära att tillverkare blir skyldiga att ta emot och bortskaffa produkter som har lämnats tillbaka efter användning.
  • Man gör skillnad på avfall och biprodukter*.
  • Avfallshantering ska utföras utan risk för att vatten, luft, jord, växter eller djur skadas, att det är störande (buller eller lukt) eller att det skadar landsbygden eller platser av särskilt intresse.
  • Producenter eller innehavare av avfall ska hantera det på egen hand eller låta en officiellt erkänd operatör hantera det. De behöver ha ett tillstånd och inspekteras regelbundet.
  • Behöriga nationella myndigheter ska upprätta planer för avfallshantering och program för att förebygga avfall.
  • Särskilda villkor finns för farligt avfall, spillolja och bioavfall.
  • Nya mål upprättas angående återanvändning och återvinning. Dessa ska uppnås senast 2020 och gäller hushållsavfall (50 %) och byggnads- och rivningsavfall (70 %).
  • Lagstiftningen omfattar inte vissa typer av avfall, t.ex. radioaktivt avfall, utrangerade explosiva varor, fekalier, avloppsvatten och djurkadaver.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Direktivet gäller från och med den 12 december 2008. EU-länderna måste införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 12 december 2010.

VIKTIGA BEGREPP

* Biprodukt: ett resultat från en produktionsprocess som inte var det primära målet för processen. Till skillnad från avfall behöver man kunna använda detta efteråt. Genom direktivet tillåts Europeiska kommissionen att fastställa kriterier som ska uppfyllas gällande ämnen, så att det blir möjligt att särskilja biprodukter och avfall.

BAKGRUND

Avfallsproduktion brukade vara en oundviklig och olycklig biprodukt av ekonomisk verksamhet och tillväxt. Med modern teknik och noggrann djurhållning, kan den cykliska länken brytas.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv (EUT L 312, 22.11.2008, s. 3–30)

Ändringar och fortlöpande korrigeringar till direktiv 2008/98/EG har integrerats i grundtexten. Denna konsoliderade version har enbart informationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens beslut 2014/955/EU av den 18 december 2014 om ändring av beslut 2000/532/EG om en förteckning över avfall enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG (EUT L 370, 30.12.2014, s. 44–86)

Kommissionens direktiv (EU) 2015/1127 av 10 juli 2015 om ändring av Bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG om avfall och upphävande av vissa direktiv (EGT L 184, 11.7.2015, s. 13–15). Se rättelse.

Senast ändrat 24.02.2016

Top