EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Renare luft i Europa

För att skydda människors hälsa och miljön bör luften vi andas vara så ren som möjligt. Detta innebär att aktiva åtgärder vidtas för att övervaka hur ren den omgivande luften (eller utomhusluften) är och avlägsna eventuella föroreningar.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/50/EG av den 21 maj 2008 om luftkvalitet och renare luft i Europa.

SAMMANFATTNING

För att skydda människors hälsa och miljön bör luften vi andas vara så ren som möjligt. Detta innebär att aktiva åtgärder vidtas för att övervaka hur ren den omgivande luften (eller utomhusluften) är och avlägsna eventuella föroreningar.

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

I direktivet fastställs luftkvalitetsmålen, som innefattar ambitiösa och kostnadseffektiva mål för att förbättra människors hälsa och miljökvaliteten fram till 2020. Det anges också metoder för att bedöma dessa och för att vidta korrigerande åtgärder om normerna inte uppfylls. Genom direktivet kan allmänheten hållas informerad.

VIKTIGA PUNKTER

Detta direktiv slår ihop större delen av den befintliga lagstiftningen om luftkvalitet till ett enda direktiv, och innehåller följande huvudpunkter:

  • Trösklar, gränsvärden och målvärden är inställda på att bedöma alla föroreningar som omfattas av direktivet: svaveldioxid, kvävedioxid, partiklar, bly, bensen och kolmonoxid.
  • Nationella myndigheter utser särskilda organ för att utföra dessa uppgifter med hjälp av data som samlats in på utvalda provtagningspunkter.
  • Om föroreningsnivåerna inom något visst område är högre än gränsvärdena måste luftkvalitetsplaner införas för att rätta till situationen. Dessa kan omfatta särskilda åtgärder för att skydda känsliga grupper som t.ex. barn.
  • Om det finns en risk för att föroreningsnivåerna kan komma att överskrida tröskelvärdena ska kortsiktiga åtgärder vidtas för att minska till exempel motorfordonstrafik, byggnadsarbeten eller viss industriell verksamhet, för att avvärja faran.
  • De nationella myndigheterna måste se till att inte bara allmänheten utan även miljöorganisationer, konsumentorganisationer och andra berörda organisationer, däribland hälso- och sjukvårdsorgan och industriförbund, hålls informerade om luftkvaliteten (dvs. utomhusluft) i deras område.
  • EU:s regeringar måste offentliggöra årliga rapporter om alla föroreningar som omfattas av lagstiftningen.

Mer information finns här:

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2008/50/EG

11.6.2008

10.6.2010

EUT L 152, 11.6.2008, s. 1-44

Ett antal korrigeringar till direktiv 2008/50/EG har integrerats i originaltexten. Denna konsoliderade version är avsedd enbart som ett dokumentationshjälpmedel.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: Ett program för ren luft i Europa (COM(2013) 918 final, 18.12.2013).

Senast ändrat 30.06.2015

Top