EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Radioaktivt avfall och använt kärnbränsle - säkerhetsregler

Radioaktivt avfall och använt kärnbränsle - säkerhetsregler

Direktiv 2011/70 - säker hantering av kärnbränsle

RÄTTSAKT

Rådets direktiv 2011/70/Euratom av den 19 juli 2011 om inrättande av ett gemenskapsramverk för ansvarsfull och säker hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall.

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

I direktivet föreskrivs följande:

Principer som vägleder den nationella politiken om radioaktivt avfall och använt kärnbränsle från civil kärnkraftsverksamhet.

Omfattningen av nationella rättsliga, reglerande och organisatoriska ramverk.

Regler för deponering.

VIKTIGA PUNKTER

Enligt direktivet krävs att EU-ländernas nationella politik om radioaktivt avfall och använt kärnbränsle ska bygga på följande principer:

De mängder som genereras måste hållas så låga som möjligt.

Alla steg i generering och hantering är ömsesidigt beroende av varandra.

Säkerheten ska prioriteras.

De som genererar avfallet måste ta på sig hela kostnaden för alla säkerhetskrav.

Alla beslutsfattandeprocesser måste vara dokumenterade.

Varje EU-land är ansvarigt för att hantera sitt radioaktiva avfall och förbrukade kärnbränsle.

Varje land måste införa ett nationellt rättsligt, reglerande och organisatoriskt ramverk för sådant material, som innefattar följande:

Ett nationellt hanteringsprogram.

Säkerhetshanteringsåtgärder.

Ett licensieringssystem för hanteringsaktiviteterna.

Åtgärder för att genomdriva säkerhetskraven.

Tilldelade ansvarsområden för de olika faserna i hanteringen.

Information till allmänheten och allmänhetens deltagande.

Tillräcklig finansiering.

Nationellt hanteringsprogram

Detta måste innehålla detaljer om följande:

Allmänna politiska mål med tydliga tidsramar.

En förteckning över använt kärnbränsle och radioaktivt avfall, med uppskattningar av framtida kvantiteter.

Planer för perioden efter slutlig förslutning av en anläggning för slutförvaring.

Tilldelade ansvarsområden för programgenomförande.

Bedömning av kostnaderna för att genomföra ett nationellt program.

Finansieringssystem.

Avtal som ingåtts med andra länder (inom eller utanför EU).

En öppen informationspolicy.

Tillsynsmyndighet

Denna måste arbeta åtskilt från producenter och förespråkare av radioaktivt material och kärnenergi.

Tillståndssystem

Företag som hanterar kärnavfall måste ansöka om tillstånd att göra detta. De har sedan det huvudsakliga ansvaret för den säkra hanteringen av det.

För att få tillstånd måste ett företag uppvisa att det kan

upprätta, driva och avveckla en kärnanläggning,

säkerställa att fasen efter förslutning av en anläggning är säker.

Regelbundna genomgångar

Vart tionde år måste varje land ordna självutvärderingar och en internationell inbördes utvärdering av sitt nationella ramverk, sin tillsynsmyndighet och/eller sitt nationella program för att försäkra sig om att de alla uppfyller höga säkerhetsstandarder.

Deponering

Radioaktivt avfall måste deponeras i det land där det genererades, såvida det inte finns avtal med andra länder.

Om avfall transporteras till ett land utanför EU, så ligger ansvaret för säkerheten ändå hos det EU-land som genererade det. Det landet måste säkerställa att landet som tar emot avfallet

har ett avtal med EU om hur man korrekt hanterar radioaktivt avfall/använt kärnbränsle,

har program för avfallshantering och deponering som överensstämmer med säkerhetsstandarderna i detta direktiv,

har godkända anläggningar igång innan materialet fraktas.

SEDAN NÄR GÄLLER DIREKTIVET?

Från och med den 22 augusti 2011.

BAKGRUND

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2011/70/Euratom

22.8.2011

23.8.2013

EUT L 199, 2.8.2011, s. 48-56

Senast ändrat 16.09.2015

Top