EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Främja användningen av energi från förnybara energikällor

Främja användningen av energi från förnybara energikällor

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2009/28/EG – främja användningen av energi från förnybara energikällor

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

 • Direktivet, som ändrar och upphäver de tidigare direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG, skapar en gemensam uppsättning regler för användningen av förnybar energi i EU för att begränsa utsläppen av växthusgaser (GHG) och främja renare transport.
 • Genom direktivet upprättas nationellt bindande mål för alla EU-länder med det övergripande målet att förnybara energikällor senast år 2020 ska stå för 20 % av EU:s energi och särskilt för 10 % av energin inom transportsektorn (mätt både uttryck i slutlig energianvändning (brutto), dvs. total energianvändning från alla källor, inklusive förnybara energikällor).

VIKTIGA PUNKTER

 • Varje EU-land ska upprätta en nationell handlingsplan för 2020, som fastställer hur man ska uppnå det nationella målet för förnybara energikällor i den slutliga energianvändningen, såsom målet på 10 % för förnybara energikällor inom transportsektorn.
 • För att bidra till att uppnå målen på ett kostnadseffektivt sätt kan EU-länderna byta ut energi från förnybara energikällor*. För att uppfylla sina handlingsplaner kan EU-länderna också få förnybar energi från länder utanför EU, under förutsättning att energin konsumeras i EU och att den är producerad av moderna/effektiva installationer.
 • Varje EU-land måste kunna garantera att ursprunget för el, uppvärmning och nedkylning produceras från förnybara energikällor.
 • EU-länderna bör bygga nödvändig infrastruktur för användning av förnybara energikällor inom transportsektorn.

Genom direktiv (EU) 2015/1513 ändras direktiven 2009/28/EG och 98/70/EG, EU:s lagstiftning om kvaliteten på bensin och dieselbränslen. Syftet är bland annat att inleda övergången från konventionella* (första generationens) biobränslen till avancerade* (andra generationens) biobränslen som ger avsevärda besparingar av växthusgaser. Genom direktivet införs ett tak på 7 % för konventionella biobränslen för att uppfylla de mål för slutlig energiförbrukning inom transport år 2020 som finns i direktivet om förnybar energi.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Direktivet har tillämpats sedan den 25 juni 2009. EU-länderna måste införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 5 december 2010.

BAKGRUND

 • Detta direktiv genomför ett av 20-20-20-målen i EU:s klimat- och energipaket för 2020. De andra två målen är att
  • minska utsläppen av växthusgaser med 20 % jämfört med 1990 års nivåer,
  • förbättra energieffektiviteten med 20 %.

Mer information finns här:

* VIKTIGA BEGREPP

Energi från förnybara energikällor: energi från icke-fossila energikällor, såsom vindkraft, solenergi, geotermisk energi, vattenkraft, biomassa och gas från avloppsreningsverk (t.ex. metan).

Konventionella biobränslen: framställda av livsmedelsgrödor, t.ex. socker, stärkelse och vegetabiliska oljor. De produceras från mark med råvaror som också kan användas som livsmedel och foder.

Avancerade biobränslen: framställda från källor som inte konkurrerar direkt med livsmedels- och fodergrödor, såsom avfall och jordbruksrester.

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor och om ändring och ett senare upphävande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG (EUT L 140, 5.6.2009, s. 16–62).

Fortlöpande ändringar och rättelser av direktiv 2009/28/EG har införlivats i grundtexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlaments och rådets direktiv 98/70/EG av den 13 oktober 1998 om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och om ändring av rådets direktiv 93/12/EEG (EGT L 350, 28.12.1998, s. 58–68).

Se konsoliderad version.

Senast ändrat 21.02.2017

Top