EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Energieffektivitet för 2020-målet

Energieffektivitet för 2020-målet

Europeiska unionens ledare enades i mars 2007 om att minska EU:s beräknade energiförbrukning med 20 % fram till 2020. Det motsvarar en stängning av 400 kraftverk. I oktober 2014 kom de överens om ett högre energibesparingsmål på 27 % eller högre innan 2030.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen - Energieffektivitet: Att nå 20-procentsmålet (KOM(2008) 772 slutlig 13.11.2008).

SAMMANFATTNING

Europeiska unionens ledare enades i mars 2007 om att minska EU:s beräknade energiförbrukning med 20 % fram till 2020. Det motsvarar en stängning av 400 kraftverk. I oktober 2014 kom de överens om ett högre energibesparingsmål på 27 % eller högre innan 2030.

VILKET SYFTE HAR MEDDELANDET?

I meddelandet analyseras de framsteg som EU redan gjort i riktning mot större energieffektivitet, och där identifieras befintliga drivkrafter och hinder. Det innehåller också uppgifter om det energieffektivitetspaket som kommissionen planerar att lägga fram.

VIKTIGA PUNKTER

I paketet anges följande åtgärder:

  • Befintlig lagstiftning om energieffektivitet i byggnader kommer att utvidgas till att omfatta fler lokaler. Kommissionen anser att en minskad energiförbrukning om 30 % inom sektorn är möjlig.
  • Märkningslagstiftning för uppgifter om en produkts energianvändning kommer att gälla inte bara befintliga hushållsapparater utan också kommersiella och industriella energiförbrukande och relaterade produkter, såsom fönster och motorer som används i byggnader.
  • Ny lagstiftning för energimärkning kommer att läggas fram för att främja användningen av bränsleeffektiva däck. Med sådana krävs det mindre kraft för att vrida ratten, vilket minskar bränsleförbrukningen.
  • Befintliga åtgärder för kombinerad produktion av el och värme (kraftvärme) kommer att stärkas.

År 2011 föreslog därefter kommissionen en energieffektivitetsplan för att säkerställa att minskningsmålet på 20 % uppnås och för att övergå till en resurseffektiv och koldioxidsnål ekonomi senast 2050.

År 2012 antog EU ett nytt direktiv för energieffektivitet. Där fastställs regler för effektivare tillförsel och användning av energi samt vägledande nationella energieffektivitetsmål.

BAKGRUND

Att använda energi effektivare har många fördelar. Det kan hjälpa hushåll och företag att sänka sina bränslekostnader, minska EU:s beroende av externa leverantörer av olja och gas, bekämpa klimatförändringen och göra EU:s ekonomi hållbarare och konkurrenskraftigare.

Mer information finns på Europeiska kommissionens webbplats för energi och miljö.

VIKTIGA BEGREPP

Energieffektivitet: Att använda mindre energi för att ge samma service. Exempel: energieffektiva kylskåp och tvättmaskiner.

Energibesparing: Att minska eller vara utan en tjänst, t.ex. att släcka en lampa.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om energieffektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG (EUT L 315, 14.11.2012, s. 1-56).

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: Handlingsplanen för energieffektivitet 2011 (KOM(2011) 109 slutlig, 8.3.2011).

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om energieffektivitet, om hur energieffektivitet kan trygga energiförsörjningen och om 2030-ramen för klimat- och energipolitiken (COM(2014) 520 final, 23.7.2014).

Senast ändrat 09.04.2015

Top