EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Exponering för asbest: skydd för arbetstagare

Exponering för asbest: skydd för arbetstagare

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2009/148/EG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för asbest i arbetet

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

 • Syftet med direktivet är att skydda arbetstagare mot de hälsorisker som uppstår vid exponering för asbest i arbetet.
 • I direktivet fastställs gränsvärden för sådan exponering liksom andra specifika krav för säkra arbetsmetoder, bland annat i fråga om följande punkter:
  • Rivningsarbete, reparation, underhåll och asbestsanering.
  • Information, rådgivning och utbildning för arbetstagare.
  • Övervakning av deras hälsa.

VIKTIGA PUNKTER

Asbest är ett naturligt förekommande mineral vars fibrer kan separeras i tunna, starka trådar. Det har använts i stor omfattning inom många industrier eftersom fibrerna fungerar utmärkt som isolering (de är beständiga mot värme, brand och kemikalier och är inte elektriskt ledande).

Asbest är dock ett särskilt farligt ämne (klassat som cancerframkallande i kategori 1A enligt förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar). Om produkter som innehåller asbest skadas finns det risk för inandning av fibrer, vilket med tiden kan leda till sjukdomar som asbestos*, mesoteliom* och andra cancertyper.

Förbud

Det är förbjudet att utföra verksamhet som exponerar arbetstagare för asbestfibrer vid

 • utvinning av asbest,
 • framställning och bearbetning av asbestprodukter,
 • framställning och bearbetning av produkter som innehåller asbestfibrer som har tillförts avsiktligt.

Det enda undantaget från detta förbud är behandling och deponi av produkter som härrör från rivningsarbete och asbestsanering.

Inom EU råder det dessutom ett allmänt förbud mot anbringande av asbest genom sprutning och arbetsmetoder som innefattar användning av isolerings- och ljudisolerande material med låg täthet som innehåller asbest.

Asbestsanering och rivningsarbete

Det är tillåtet att behandla och deponera produkter som härrör från asbestsanering och från rivningsarbete där asbest tas bort i enlighet med en på förhand utarbetad arbetsplan innan rivningsarbetet påbörjas. Exponeringen ska reduceras till en så låg nivå som möjligt genom följande åtgärder:

 • Antalet arbetstagare som kan exponeras ska vara så lågt som möjligt.
 • Arbetsprocesserna ska vara utformade så att de inte ger upphov till asbestdamm.
 • Lokaler och utrustningar som ska kunna rengöras och underhållas regelbundet.
 • Avfall ska avlägsnas från arbetsplatsen så snart som möjligt i lämpliga slutna och märkta förpackningar.

Riskbedömning

I de fall det finns en sannolik risk för exponering för asbestdamm, ska man genomföra en riskbedömning för att fastställa exponeringens typ och omfattning, baserat på en provtagning som är representativ för arbetstagarens individuella exponering. Arbetsgivare måste göra en anmälan till ansvarig myndighet i det berörda EU-landet innan arbeten kan påbörjas, med en beskrivning av bland annat

 • arbetsplatsens läge och antal berörda arbetstagare,
 • typer och kvantiteter av asbest,
 • verksamheter och tillverkningsprocesser som planeras under arbetets gång,
 • åtgärder som vidtagits för att begränsa exponeringen.

Koncentrationsgränser

Ingen arbetstagare får exponeras för en luftburen koncentration av asbest som överstiger 0,1 fibrer per cm3. Om detta värde överskrids ska arbetet stoppas tills ytterligare åtgärder har vidtagits för att skydda de berörda arbetstagarna. Detta gäller i synnerhet följande åtgärder:

 • Arbetstagarna ska förses med lämpligt andningsskydd och annan personlig skyddsutrustning.
 • Varningsskyltar ska sättas upp om gränsvärdet överskrids.
 • Spridning av damm utanför platsen där arbetet utförs ska förhindras.
 • Samråd ska hållas med arbetstagarna innan arbetet påbörjas.

Utbildning

Arbetsgivare ska tillhandahålla lämplig utbildning för alla de arbetstagare som exponeras eller kan komma att exponeras för damm från asbest eller asbesthaltiga material. Utbildning ska anordnas med regelbundna mellanrum och utan kostnad för arbetstagarna. Utbildningen ska omfatta information om

 • asbestens egenskaper och dess effekter på hälsan,
 • säkra arbetsmetoder,
 • nödfallsåtgärder och bestämmelser om hälsokontroll.

Hälsokontroller och övervakning

Innan en arbetstagare exponeras för asbest ska en bedömning av hälsotillståndet ske och en hälsojournal ska upprättas. Ytterligare bedömningar ska genomföras minst vart tredje år. Läkare kan ge råd om individuella skyddsåtgärder som kan omfatta att arbetstagaren upphör med allt arbete som innebär exponering.

EU-ländernas skyldigheter

EU-länderna måste underrätta Europeiska kommissionen om alla lagar som de antar på detta område och avlägga en rapport vart femte år om det praktiska genomförandet av direktivet. De ska även föra ett register över fall av asbestos eller mesoteliom.

Det här direktivet upphäver ett annat direktiv (direktiv 83/477/EEG) som hade ändrats flera gånger.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Den gäller från och med den 5 januari 2010.

VIKTIGA BEGREPP

*Asbestos: En kronisk inflammatorisk lungsjukdom som orsakas av inandning av asbestfiber som stannar kvar i kroppen. Den kan leda till svår andnöd och medför risk för vissa cancertyper.

*Mesoteliom: En aggressiv cancertyp som angriper lungsäck och buk. Exponering för asbest är den främsta orsaken och riskfaktorn.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/148/EG av den 30 november 2009 om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för asbest i arbetet (kodifierad version) (EUT L 330, 16.12.2009, s. 28–36)

Senast ändrat 06.06.2016

Top