EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Europa 2020: Europeiska unionens strategi för tillväxt och sysselsättning

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Meddelande (KOM(2010) 2020 slutlig) – Europa 2020: En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla

VAD ÄR SYFTET MED EUROPA 2020-STRATEGIN?

Målet med Europa 2020-strategin är att säkerställa att den ekonomiska återhämtningen, efter den ekonomiska och finansiella krisen, stöds av flera reformer, för att på så sätt innan 2020 skapa en solid grund för tillväxt och nya arbeten. Samtidigt som man hanterar de strukturella svagheterna i EU:s ekonomi och ekonomiska och sociala frågor, tar man i strategin även i beaktande de långsiktiga utmaningarna såsom globalisering, ansträngda resurser och befolkningens åldrande.

VIKTIGA PUNKTER

 • Europa 2020-strategin ska göra det möjligt för EU att uppnå en tillväxt som är
  • smart, genom utveckling av kunskap och innovation;
  • hållbar, genom att den bygger på en grönare, resurseffektivare och konkurrenskraftigare ekonomi;
  • för alla, genom att den ska främja sysselsättningen och stärka den sociala och territoriella sammanhållningen.
 • EU har fastställt fem stora mål för denna ambition som ska uppnås senast 2020. Man ska
  • öka sysselsättningsgraden för befolkningen i åldrarna 20–64 till minst 75 %;
  • investera 3 % av bruttonationalprodukten i forskning och utveckling;
  • minska växthusgasutsläppen med minst 20 %, öka andelen förnybara energikällor till 20 % och höja energieffektiviteten med 20 %;
  • minska andelen personer med avbruten skolavgång till under 10 % och öka andelen universitetsutbildade till minst 40 %;
  • minska antalet personer som hotas av fattigdom eller socialt utanförskap med 20 miljoner.
 • Målen för Europa 2020-strategin bistås även av sju huvudinitiativ på EU-nivå och i EU-länderna: innovationsunionen; Unga på väg; en digital agenda för Europa; ett resurseffektivt Europa; industripolitik för en globaliserad tid; en agenda för ny kompetens och nya arbetstillfällen och Europeisk plattform mot fattigdom.
 • På EU-nivå fungerar den inre marknaden, EU:s budget och EU:s utrikespolitik som ytterligare mekanismer i syfte att uppnå målen fastställda i Europa 2020-strategin.

Strategins genomförande under den europeiska planeringsterminen

 • Europa 2020-strategin ska genomföras genom EU-ländernas och EU:s allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken (rådets rekommendation (EU) 2015/1184) och EU-ländernas riktlinjer för sysselsättningspolitik (rådets beslut (EU) 2015/1848).
 • EU-länderna har uppmanats att omvandla målen för Europa 2020 till nationella mål. I april varje år offentliggör de deras nationella reformprogram där de fastställer åtgärderna som vidtas för att uppfylla de nationella målen.
 • Europeiska kommissionen har ansvar för att mäta framstegen. Den presenterar en årlig tillväxtutvärdering, bedömer EU-ländernas reformagenda och lämnar specifika rekommendationer för varje land.

HUVUDDOKUMENT

Meddelande från kommissionen – Europa 2020: En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla ([KOM(2010) 2020 slutlig, 3.3.2010).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: En genomgång av strategin Europa 2020 för smart, hållbar tillväxt för alla (COM(2014) 130 final/2, 5.3.2014).

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska centralbanken, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén och Europeiska investeringsbanken av den: Insatser för stabilitet, tillväxt och sysselsättning (COM(2012) 299 final, 30.5.2012).

Europeiska rådets slutsatser från Bryssel den 25–26 mars 2010.

Rådets rekommendation (EU) 2015/1184 av den 14 juli 2015 om allmänna riktlinjer för medlemsstaternas och Europeiska unionens ekonomiska politik (EUT L 192, 18.7.2015, s. 27-31).

Rådets beslut (EU) 2015/1848 av den 5 oktober 2015 om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik (EUT L 268, 15.10.2015, s. 28-32).

Senast ändrat 07.02.2017

Top