EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Modernisering av den högre utbildningen i EU

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Modernisering av den högre utbildningen i EU

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Europeiska kommissionens meddelande (KOM(2011) 567 slutlig) – en agenda för modernisering av EU:s system för högre utbildning

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR MEDDELANDET?

I meddelandet fastställs prioriteringar för den högre utbildningen i EU. Agendan syftar till att få systemen för högre utbildning att bidra mer till målen för Europa 2020-strategin för tillväxt.

Meddelandet har följts upp med två rapporter till Europeiska kommissionen under 2013 och 2014 om bättre kvalitet på undervisningen och lärandet i Europas högskolor och om nya undervisnings- och inlärningssätt inom den högre utbildningen.

VIKTIGA PUNKTER

I meddelandet anges fem prioriterade områden där EU-länderna och högskolorna kan göra insatser, samt de åtgärder som EU kommer att vidta för att stödja dem i deras arbete.

 • 1.

  Höja resultatnivån – Ett av målen för Europa 2020-strategin är att minst 40 % av de unga ska ha en avslutad högre utbildning senast 2020. En miljon nya jobb uppskattas dessutom kräva forskningskompetens på hög nivå.

 • I meddelandet rekommenderas EU-länderna och högskolorna att göra följande för att uppnå detta:
  • Minska andelen elever som lämnar skolan i förtid och locka fler människor till högre utbildning, särskilt genom att försöka nå ut till elever, även vuxna, från missgynnade grupper och ge dem ekonomiskt stöd.
  • Förbättra förutsättningarna för näringslivet att investera i forskning och innovation och förse dem som redan är på arbetsmarknaden med bättre forskarfärdigheter.
  • Utarbeta tydliga sätt att gå från yrkesinriktad och annan utbildning till högre utbildning, och att ta sig utanför den akademiska världen för forskare.

I en studie från 2015 anges andelen fullbordade utbildningar och avhopp inom den högre utbildningen i Europa.

 • 2.

  Förbättra den högre utbildningen och göra den relevantare

 • I meddelandet rekommenderas EU-länderna och högskolorna att göra följande:
  • Anpassa kursplaner, även forskarutbildningen, till aktuella och framtida arbetsmarknadsbehov med hjälp av färdighets- och tillväxtprognoser och engagera arbetsgivarna och arbetsmarknadens institutioner i utformningen och genomförandet av kursplanerna.
  • Utnyttja ny teknik för effektivare forskningsmetoder och flexiblare och mer individanpassad undervisning (t.ex. e-lärande).
  • Skapa bättre arbetsvillkor, även fortsatt yrkesutveckling, och införa incitament för att belöna framstående undervisning, så att institutionerna kan attrahera och behålla högkvalificerad undervisnings- och forskningspersonal.
 • 3.

  Främja rörlighet och samarbete över gränserna – ministrarna inom det europeiska området för högre utbildning har enats om att öka andelen studenter som genomgår en studie- eller praktikperiod utomlands till 20 % senast 2020.

 • 4.

  Stärka ”kunskapstriangeln” mellan utbildning, forskning och näringsliv

 • I meddelandet rekommenderas EU-länderna och högskolorna att
  • vidta offentliga åtgärder för att uppmuntra partnerskap mellan högskolor och företag genom
   • skapa belöningsstrukturer och incitament för regional utveckling,
   • verka för flervetenskapligt samarbete,
   • samarbeta över organisationsgränserna,
   • reducera juridiska och administrativa hinder mot sektorsövergripande partnerskap,
  • se till att högskolorna använder resultaten av forskning och innovation i sitt utbildningsutbud för att främja utvecklingen av entreprenörskap och kreativa och innovativa färdigheter.
 • 5.

  Förbättra styrelseformer och finansiering:

 • I meddelandet rekommenderas EU-länderna och högskolorna att göra följande:
  • Öka kostnadseffektiviteten i de offentliga investeringarna i högre utbildning och forskning genom att koppla finansiering till resultat och införa ett konkurrensinslag.
  • Öka investeringarna i högre utbildning genom att diversifiera finansieringskällorna och underlätta tillgången till andra finansieringskällor, bland annat privata investeringar.
  • Investera i professionell förvaltning.
  • Öka finansierings- och förvaltningssystemens flexibilitet för att se till att högskolorna har mer autonomi och ge dem möjlighet att utveckla sin egna strategiska inriktning.

EU:s bidrag

EU har för avsikt att stödja de nationella myndigheternas och högskolornas insatser på dessa fem områden genom att

 • övervaka Europa 2020-strategin, och
 • se till att dess budgetram för 2014–2020 ger de olika berörda politikområdena möjlighet att stödja moderniseringen av den högre utbildningen.

Kommissionen kommer bland annat att

 • göra det möjligt för studenterna att fatta välgrundade beslut genom ett verktyg för rankning (U-Multirank) av universitet utifrån universitetens resultat på fem områden,
 • förbättra erkännandet av utlandsstudier genom att förstärka det europeiska systemet för överföring av studiemeriter (ECTS),
 • införa en garantimöjlighet för studielån (Master Loan Erasmus+) för studenter som genomgår en masterutbildning i ett annat EU-land,
 • anta ett strategiskt innovationsprogram,
 • föreslå en kvalitetsram för praktiktjänstgöring där en enda centraliserad plattform används för praktikerbjudanden i Europa,
 • utveckla förbindelser inom högre utbildning med länder utanför EU (se meddelande från 2013 om den europeiska högre utbildningen i världen),
 • ändra direktiven om studenter och forskare för att göra EU ännu attraktivare för dessa grupper.

BAKGRUND

Se mer information om

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: Stöd till tillväxt och sysselsättning – en agenda för modernisering av Europas system för högre utbildning (KOM(2011) 567 slutlig, 20.9.2011)

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – Insatser till förmån för elever som lämnar skolan i förtid: ett viktigt bidrag till strategin Europa 2020 (KOM(2011) 18 slutlig, 31.1.2011)

Rådets rekommendation av den 28 juni 2011 om politiska strategier för att minska andelen elever som lämnar skolan i förtid (EUT C 191, 1.7.2011, s. 1–6)

Rådets slutsatser om att minska andelen elever som lämnar skolan i förtid och främja framgång i skolan (EUT C 417, 15.12.2015, s. 36–40)

Senast ändrat 14.06.2016

Top