EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Program för utbildning och färdigheter för ungdomar

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Program för utbildning och färdigheter för ungdomar

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Meddelande (KOM(2010) 477 slutlig) – Unga på väg – Ett initiativ för att släppa fram potentialen hos ungdomar att uppnå smart och hållbar tillväxt för alla i Europeiska unionen

VILKET SYFTE HAR MEDDELANDET?

Det syftar till att leverera ett omfattande paket med politiska initiativ för utbildning och sysselsättning för ungdomar i Europeiska unionen (EU). Paketet kallas för initiativet Unga på väg och är en del av Europa 2020-strategin för smart och hållbar tillväxt för alla.

VIKTIGA PUNKTER

  • Syftet med initiativet Unga på väg är att stärka flera befintliga åtgärder till förmån för ungdomar samt att presentera några nya. Dessa ska genomföras på nationell nivå och EU-nivå med hjälp av ekonomiskt stöd från relevanta EU-program och strukturfonderna.
  • Ett nytt initiativ (från 2013) är ungdomsgarantin, som syftar till att se till att alla unga under 25 år inom en period av fyra månader efter att de blivit arbetslösa eller avslutat sin formella utbildning får ett högkvalitativt erbjudande om sysselsättning, vidareutbildning, lärlingsutbildning eller praktik.
  • En annan inriktning för Unga på väg-initiativet är möjligheten för unga européer att studera och lära sig utomlands. Utbytesprogrammet Erasmus+ bidrar till att uppnå detta.
  • Eures-nätverket av rådgivare och de offentliga arbetsförmedlingarna i EU-länderna strävar efter att förbättra möjligheterna för unga européer att hitta jobb i hela EU. Initiativet Europass tjänar också detta mål genom att skapa en standardiserad dokumentation av kompetens och kvalifikationer för att hjälpa de sökande att hitta arbete i hela EU.
  • Den europeiska övervakningen av lediga platser stöder också initiativet Unga på väg genom att följa yrkeskrav.
  • Programdelen Mikrofinansiering och socialt entreprenörskap i EaSi syftar till att hjälpa unga entreprenörer att starta och utveckla företag.
  • Andra initiativ, såsom moderniseringen av den högre utbildningen i EU, skapandet av EU:s strategiska innovationsprogram och stärkandet av det sektorsövergripande politiska samarbetet stöder målen i Unga på väg.

BAKGRUND

För att uppfylla Europa 2020-målet om att öka den allmänna sysselsättningsgraden för åldersgruppen 20–64 till 75 % är det nödvändigt att minska den höga ungdomsarbetslösheten. År 2014 fanns det nästan 5 miljoner ungdomar (under 25 år) som var arbetslösa. Detta motsvarar en arbetslöshet på 21,7 %, mer än dubbelt så hög som arbetslösheten bland vuxna. Dessutom var 7,5 % européer i åldern 15 och 24 varken anställda eller i utbildning.

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: Unga på väg – Ett initiativ för att släppa fram potentialen hos ungdomar att uppnå smart och hållbar tillväxt för alla i Europeiska unionen (KOM(2010) 477 slutlig, 15.9.2010).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Rådets slutsatser av den 19 november 2010 om initiativet Ungdom på väg – en integrerad strategi som svar på de utmaningar som ungdomar står inför (EUT C 326, 3.12.2010).

Rådets rekommendation av den 28 juni 2011 – Unga på väg – att främja ungdomars rörlighet i utbildningssyfte (EUT C 199, 7.7.2011, s. 1–5).

Senast ändrat 20.10.2016

Top