EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Europeiskt utbildningssamarbete (Utbildning 2020)

Europeiskt utbildningssamarbete (Utbildning 2020)

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Rådets slutsatser om en strategisk ram för europeiskt utbildningssamarbete

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR SLUTSATSERNA?

 • De tillhandahåller en strategisk ram för europeiskt samarbete inom utbildning och yrkesutbildning fram till 2020.
 • De bygger på resultaten av det tidigare utbildningsinitiativet 2010 (Utbildning 2010) och anger fyra strategiska mål för att hjälpa alla medborgare att förverkliga sin fulla potential och för att skapa ett hållbart ekonomiskt välstånd i Europa.

VIKTIGA PUNKTER

 • De fyra strategiska målen är följande:
  • 1.

   Livslångt lärande och rörlighet måste bli verklighet med utbildnings- och yrkesutbildningssystem som är mer mottagliga för förändringar och öppnare mot omvärlden.

  • 2.

   Kvaliteten och effektiviteten i utbildningen måste förbättras genom att man ägnar mer uppmärksamhet åt att höja nivån på grundläggande färdigheter såsom läs- och skrivkunnighet och räkneförmåga, göra matematik, naturvetenskap och teknik mer lockande och förbättra språkkunskaperna.

  • 3.

   Lika möjligheter för alla, social sammanhållning och aktivt medborgarskap måste främjas, så att alla medborgare, oavsett personliga, sociala eller ekonomiska förhållanden, kan fortsätta att utveckla yrkesspecifika färdigheter genom hela livet.

  • 4.

   Kreativiteten och innovationsförmågan, inklusive företagarandan, bör uppmuntras på alla utbildningsnivåer eftersom dessa utgör centrala drivkrafter för en hållbar ekonomisk utveckling. Framför allt bör enskilda få hjälp att tillägna sig it-färdigheter och utveckla sin initiativförmåga, företagaranda och kulturella medvetenhet.

 • Europeiskt samarbete genom Utbildning 2020 sker i form av utbyten av information och erfarenheter i frågor som är gemensamma för de europeiska ländernas utbildningssystem. Dessa inbegriper
  • peer learning,
  • regelbunden övervakning och rapportering,
  • gemensamma referensverktyg.
 • Olika riktmärken och indikatorer anges för att mäta de framsteg som gjorts mot de olika målen.
 • Europeiska kommissionen följer upp framstegen i allmänhet och undersöker i samarbete med nationella myndigheter hur indikatorerna kan förbättras.
 • Perioden fram till 2020 delas upp i en rad arbetscykler. För perioden 2016–2020 har ett antal nya prioriteringar för det europeiska utbildningssamarbetet identifierats. Detta gjordes i form av en gemensam rapport, som antogs av både utbildningsministrarnas råd och kommissionen i november 2015.

De sex prioriteringarna för perioden 2016–2020 är

 • relevanta och högkvalitativa kunskaper och färdigheter för anställbarhet, innovation, aktivt medborgarskap och välbefinnande (t.ex. kreativitet, initiativförmåga och kritiskt tänkande),
 • inkluderande undervisning (dvs. som inkluderar den ökande mångfalden av elever), jämlikhet, likabehandling och främjande av medborgerliga kompetenser (t.ex. ömsesidig förståelse och demokratiska värderingar),
 • öppen och innovativ utbildning för alla, helt anpassad till vår digitala era,
 • ordentligt stöd för lärare (t.ex. förbättrad rekrytering, urvals- och utbildningsprocesser samt fortbildning),
 • öppenhet och erkännande av färdigheter och kompetenser för att uppmuntra inlärning och arbetstagares rörlighet (t.ex. med hjälp av den europeiska referensramen för kvalitetssäkring),
 • hållbara investeringar (däribland att undersöka vilka möjligheter investeringsplanen för Europa) skapar samt utbildningssystemens resultat och effektivitet.

BAKGRUND

Enligt artikel 14 i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna har var och en ”rätt till utbildning och till tillträde till yrkesutbildning och fortbildning”.

Mer information finns på Europeiska kommissionens webbplats om en strategisk ram – utbildningssamarbete 2020.

RÄTTSAKT

Rådets slutsatser av den 12 maj 2009 om en strategisk ram för europeiskt utbildningssamarbete (”Utbildning 2020” (EUT C 119, 28.5.2009, s. 2–10)

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

2012 års gemensamma rapport från rådet och kommissionen om genomförandet av den strategiska ramen för europeiskt utbildningssamarbete (Utbildning 2020) – Allmän och yrkesinriktad utbildning för ett smart och hållbart Europa för alla (EUT C 70, 8.3.2012, s. 9–18)

2015 års gemensamma rapport från rådet och kommissionen om genomförandet av den strategiska ramen för europeiskt utbildningssamarbete (Utbildning 2020) – Nya prioriteringar för det europeiska utbildningssamarbetet (EUT C 417, 15.12.2015, s. 25–35)

Senast ändrat 29.02.2016

Top