Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Flerspråkighet - en tillgång och ett åtagande

Go to the summaries’ table of contents

SURVEY: Tell us what you think about the summaries!

Flerspråkighet - en tillgång och ett åtagande

I detta meddelande från kommissionen understryks värdet av språklig mångfald i EU. I meddelandet presenteras de åtgärder som bör vidtas för att säkerställa att flerspråkighet integreras i EU-politiken, i syfte att nå ”Barcelona-målet” (dvs. alla EU-medborgare bör kunna kommunicera på två språk utöver sitt modersmål).

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén - Flerspråkighet: en tillgång för Europa och ett gemensamt åtagande (KOM(2008) 566 slutlig av den 18 september 2008).

SAMMANFATTNING

I detta meddelande från kommissionen understryks värdet av språklig mångfald i EU. I meddelandet presenteras de åtgärder som bör vidtas för att säkerställa att flerspråkighet integreras i EU-politiken, i syfte att nå ”Barcelona-målet” (dvs. alla EU-medborgare bör kunna kommunicera på två språk utöver sitt modersmål).

VILKET SYFTE HAR MEDDELANDET?

  • I meddelandet föreslås att befintliga program och initiativ ska användas för att främja språkinlärning, bedöma språkfärdigheter och ytterligare utveckla kursplanerna för tolkar och översättare.
  • Meddelandet medför att studenters och arbetstagares rörlighet ökar, resultaten av språkfärdighetsstudien förmedlas, kreativitet och innovation inom språkinlärning främjas och en plattform för relevanta aktörers utbyte av bästa praxis tillhandahålls.
  • Meddelandet uppmuntrar till textning och spridning av europeiska verk, och stöder projekt som inbegriper språk- och kommunikationsteknik samt gränsöverskridande administrativt samarbete som syftar till att minska språkbarriärerna.
  • Meddelandet syftar också till att gynna de europeiska språken i tredjeländer för att stärka ekonomiska och kulturella band.

VIKTIGA PUNKTER

  • Flerspråkighet är en viktig faktor för den sociala sammanhållningen och arbetstagarnas rörlighet. Detta är en huvudaspekt i rådets förordning från 2008 om en europeisk strategi för flerspråkighet.
  • Större fokus måste ligga på vuxna och på personer som saknar formell utbildning, eftersom dessa grupper löper störst risk att förbli enspråkiga. Detta koncept är en del av principen om ”livslångt lärande” som formulerats i rådets rekommendation från 2012 och som uppmanar EU-länderna att erbjuda sina medborgare arbetsmöjligheter utifrån informella erfarenheter.
  • Principen om livslångt lärande är även ett huvudinslag i Erasmus+-programmet, som samlar EU:s nuvarande program för idrott, allmän utbildning, ungdom och yrkesutbildning och ger EU-medborgarna en chans att leva och skaffa sig kunskaper utomlands.
  • Språkbarriärerna i EU kan minskas genom medier, ny teknik och översättningstjänster.
  • Betydelsen av att lära sig språk och bedöma språkkunskaper upprepas i rådets slutsatser från 2014 om flerspråkighet och utvecklingen av språkkunskaper.

VIKTIGA BEGREPP

Handlingsprogrammet för livslångt lärande är ett program som ger EU-medborgarna möjlighet att utbilda sig i alla livsskeden. Detta faller inom ramen för Erasmus+-programmet.

Mer information finns på webbplatsen för kommissionens generaldirektorat för utbildning och kultur.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rådets resolution av den 21 november 2008 om en europeisk strategi för flerspråkighet (2008/C 320/01) (EUT C 320, 16.12.2008, s. 1-3).

Rådets rekommendation av den 20 december 2012 om validering av icke-formellt och informellt lärande (2012/C 398/01) (EUT C 398, 22.12.2012, s. 1-5).

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1288/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av ”Erasmus+”: Unionens program för allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott och om upphävande av besluten nr 1719/2006/EG, nr 1720/2006/EG och nr 1298/2008/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 50-83).

Rådets slutsatser av den 20 maj 2014 om flerspråkighet och utvecklingen av språkkunskaper (2014/C 183/06) (EUT C 183, 14.6.2014, s. 26-29).

Senast ändrat 19.12.2014

Top