EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Instrument för stöd inför anslutningen

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Instrument för stöd inför anslutningen

Instrumentet för stöd inför anslutningen erbjuder stöd till länder som är på väg att ansluta sig till Europeiska unionen (EU) för perioden 2007-2013. Instrumentet för stöd inför anslutningen har därmed till syfte att förbättra effektiviteten och samordningen för uppbyggnad av institutioner, gränsöverskridande samarbete, ekonomisk och social utveckling och landsbygdsutveckling genom att det beviljas inom en enhetlig ram. Stödet inför anslutningen understödjer stabiliserings- och associeringsprocessen som tidigare gavs till kandidatländerna och de potentiella kandidatländerna, dock med hänsyn tagen till varje lands särskilda situation och process.

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EG) nr 1085/2006 av den 17 juli 2006 om upprättande av ett instrument för stöd inför anslutningen [Se ändringsrättsakt(er)].

SAMMANFATTNING

Instrumentet för stöd inför anslutningen är finansieringsinstrument för föranslutningsprocessen till Europeiska unionen (EU) under perioden 2007–2013. Stödet tillhandahålls på grundval av de europeiska partnerskapen när det gäller kandidaterna och partnerskapen för anslutning när det gäller de potentiella kandidaterna som avser vissa länder i Västra Balkan, och Turkiet. Eftersom det är meningen att instrumentet för stöd inför anslutningen ska vara ett flexibelt instrument utdelas stödet i förhållande till de framsteg som gjorts av mottagarländerna och dessa länders behov såsom de framgår av kommissionens bedömningar och strategidokument.

En beskrivning av instrumentet för stöd inför anslutningen

Mottagarländerna är uppdelade i två kategorier beroende på deras status (antingen kandidatländerna, som omfattas av föranslutningsprocessen, eller de potentiella kandidatländerna) som omfattas av stabiliserings- och associeringsprocessen:

 • kandidatländerna (bilaga 1 till förordningen): före detta jugoslaviska republiken Makedonien, Kroatien och Turkiet. Montenegro och Island är från och med 1 mars 2012 också kandidatländer.
 • de potentiella kandidaterna, såsom de definierats av rådet vid dess möte i Santa Maria de Feira (EN) den 20 juni 2000 (bilaga II till förordningen): Albanien, Bosnien och Hercegovina, Serbien inklusive Kosovo enligt definitionen i FN:s säkerhetsråds resolution 1244/1999.

Dessa bilagor kommer att ändras allteftersom ländernas ställning ändras, vilket sker efter att rådet fattat ett beslut med kvalificerad majoritet på förslag av kommissionen.

För att det ska vara möjligt att uppnå samstämmighet och effektivitet kan i undantagsfall även andra länder komma i fråga för åtgärder som finansieras inom ramen för instrumentet för stöd inför anslutningen, under förutsättning att dessa åtgärder genomförs inom en regional, gränsöverskridande, internationell eller världsomspännande ram och inte överlappar andra program som finansieras genom ett gemenskapsinstrument för yttre bistånd.

Instrumentet för stöd inför anslutningen har utarbetats i syfte att bättre uppfylla mottagarländernas behov inom ramen för politiken för anslutning. Huvudsyftet är att stödja uppbyggnaden av institutioner, rättsstaten, de mänskliga rättigheterna (inbegripet de grundläggande friheterna), minoriteters rättigheter, jämlikhet mellan kvinnor och män, administrativa och ekonomiska reformer, ekonomisk och social utveckling, försoning och återuppbyggnad samt regionalt och gränsöverskridande samarbete.

För att stödet inom ramen för instrumentet för stöd inför anslutningen ska bli så målinriktat, effektivt och samstämmigt som möjligt har detta instrument delats upp i fem delar, varvid varje del har sina egna prioriteringar som fastställts i förhållande till mottagarländernas behov. Två delar avser samtliga mottagarländer, nämligen:

 • delarna övergångsstöd och institutionsuppbyggnad som har till syfte att finansiera kapacitets- och institutionsuppbyggnad;
 • delen gränsöverskridande samarbete vars syfte är att stödja mottagarländerna när det gäller gränsöverskridande samarbete, både sinsemellan, med medlemsstaterna i EU och inom ramen för gränsöverskridande eller interregionala insatser.

De tre andra delarna avser endast kandidatländerna.

 • Delen regional utveckling som har till syfte att stödja ländernas förberedelser för genomförandet av gemenskapens sammanhållningspolitik, särskilt förberedelserna för Europeiska regionala utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden.
 • Delen utveckling av mänskliga resurser har till syfte att stödja ländernas förberedelser för genomförandet av gemenskapens sammanhållningspolitik, särskilt förberedelserna för Europeiska socialfonden.
 • Delen landsbygdsutveckling har till syfte att stödja ländernas förberedelser för genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken och närliggande politikområden, särskilt förberedelserna för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU).

Detta innebär att kandidatländerna förbereds för att klara av att genomföra gemenskapens regelverk till fullo vid anslutningen och att de potentiella kandidaterna ges stöd till att gradvis anpassa sig till regelverket. De potentiella kandidaterna har dock tillträde till åtgärder liknande dem som omfattas av de tre sista delarna, inom ramen för den första. Skillnaden ligger framför allt i det sätt på vilket mottagarländerna genomför dessa åtgärder, eftersom gemenskapsmedlen för de tre delar som avser förberedelser för struktur- och jordbruksfonderna måste förvaltas decentraliserat av mottagarna.

Förvaltning och genomförande av instrumentet för stöd inför anslutningen

Instrumentet för stöd inför anslutningen grundar sig på en flerårig strategisk planering som utgår från de breda politiska riktlinjer som anges i kommissionen utvidgningspaket, vilket numera även innehåller en flerårig vägledande finansieringsram. Denna utgörs av en tabell som för varje treårsperiod anger de anslag som föreslagits av kommissionen, fördelade på mottagare och del, på grundval av de berörda ländernas behov, administrativa förmåga och av hur väl de uppfyller Köpenhamnskriterierna.

Den fleråriga strategiska planering har formen av fleråriga vägledande planeringsdokument där den fleråriga vägledande finansieringsramen utgör referensram. De utarbetas för varje mottagarland i vilka de viktigaste planerade insatsområdena för landet i fråga anges.

När det gäller insatser på fältet är det kommissionen som antar de årliga eller fleråriga program som grundar sig på de vägledande planeringsdokumenten (programmens varaktighet är beroende av vilken del de sorterar under). De genomförs på tre olika sätt, nämligen centraliserat, decentraliserat eller genom gemensam förvaltning.

Stöd inom ramen för instrumentet för stöd inför anslutningen kan bland annat tillhandahållas i följande former:

 • Investeringar, offentlig upphandling eller bidrag.
 • Administrativt samarbete, inbegripet utsändande av experter från medlemsstaterna.
 • Deltagande i gemenskapens program eller organ.
 • Åtgärder till stöd för genomförandet och förvaltningen av program.
 • Budgetstöd (beviljas undantagsvis för vissa precisa mål).

För att instrumentet för stöd inför anslutningen ska bli så effektivt som möjligt är dessutom reglerna om deltagande när det gäller genomförande av de olika programmen inom ramen för instrumentet tillräckligt flexibla. Fysiska och juridiska personer samt internationella organisationer kan delta vid tilldelning av upphandlings- eller bidragskontrakt. Fysiska personer ska därför vara medborgare i eller juridiska personer vara etablerade i:

 • en medlemsstat i EU eller i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), eller i;
 • ett land som får stöd inom ramen för instrumentet för stöd inför anslutningen eller det europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet.

Även fysiska och juridiska personer från andra länder än de som avses ovan kan delta, om dessa länder omfattas av ömsesidigt tillträde till gemenskapens yttre bistånd. Ömsesidigt tillträde beror av ett lands eller en regional landsgrupps ställning som givare och förutsätter ett beslut av kommissionen som fattas efter yttrande av kommittén för instrumentet för stöd inför anslutningen.

All utrustning och allt material som behövs för genomförandet av de kontrakt som avses ovan ska dessutom uppfylla reglerna för ursprung, dvs. ha sitt ursprung i EU eller ett land som är stödberättigat i enlighet med ovanstående punkt. Experter behöver däremot inte uppfylla något nationalitetskrav.

Kommissionen får i undantagsfall avvika från dessa regler. Åtgärder kan dessutom samfinansieras med EU, regionala organisationer, medlemsstater eller tredjeland (under förutsättning att det ges ömsesidigt tillträde) eller finansieras av EU och genomförs av en internationell organisation. I sådana fall kan de fysiska och juridiska personer som är berättigade till samfinansiering även få stöd från instrumentet för stöd inför anslutningen.

Förvaltningen av sådan finansiering som beviljats enligt denna förordning uppfyller de allmänna villkor för förvaltning av EU-medel som anges i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 Kommissionen ansvarar för genomförandet (förvaltning, uppföljning, bedömning, rapportering). Förvaltningen bör dessutom strikt följa bestämmelserna om skydd av gemenskapens ekonomiska intressen. För detta ändamål ska kommissionen och revisionsrätten ha rätt att utföra förhands- och efterhandsgranskningar av handlingar eller på platsen hos varje kontraktspart eller underleverantör.

Kommissionen bistås även av kommittéer. Den kommitté för instrumentet för stöd inför anslutningen som inrättats genom förordningen har till uppgift att svara för samordning och överensstämmelse mellan stöd som beviljas enligt instrumentets olika delar. När det gäller genomförandet av de tre delarna regional utveckling, utveckling av mänskliga resurser och landsbygdsutveckling bistås kommissionen av de kommittéer som inrättats inom ramen för respektive strukturfond.

Det finns även en klausul om tillfälligt upphävande av tillämpningen av instrumentet för stöd inför anslutningen. Denna klausul tillämpas på alla mottagarländer som inte respekterar de demokratiska principerna och rättsstatsprincipen, de mänskliga rättigheterna, minoriteters rättigheter eller sina åtaganden enligt partnerskapet med EU (partnerskap för anslutning eller europeiskt partnerskap). Det gäller även varje land som inte gör tillräckliga framsteg när det gäller uppfyllandet av anslutningskriterierna eller (för länderna på västra Balkan) när det gäller reformprocessen. Kommissionen kan i så fall vidta nödvändiga åtgärder genom ett beslut som fattas med kvalificerad majoritet på förslag av kommissionen och som därefter meddelas Europaparlamentet.

Bakgrund

Denna förordning ingår i ramen för det yttre biståndet som reviderades i samband med budgetramen för 2007–2013, (framförallt i syfte att uppnå effektivitet och samstämmighet) samtidigt som de särskilda omständigheter som gäller för stödet inför anslutningen beaktades. Även om stödet inför anslutningen måste vara förenligt med utvecklingsbiståndet har det i första hand till syfte att förbereda kandidatländerna på en anslutning inom en relativt nära framtid. Ett av de mest utmärkande dragen för stödet inför anslutningen är att det är ett övergångsstöd som framförallt har till syfte att förbereda de berörda länderna på den period som följder direkt på anslutningen.

Instrumentet för stöd inför anslutningen utgör således en enhetlig och effektiv ram. Den ersätter från och med den 1 januari 2007 programmen för perioden 2000–2006, dvs.

 • programmen till förmån för kandidatländerna, nämligen Phare,Sapard,ISPA, program för gränsöverskridande samarbete inom ramen för Phare och programmet för ekonomiskt stöd till Turkiet inför anslutningen, samt
 • programmen till förmån för de potentiella kandidatländerna, dvs.Cardsprogrammet.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande - Datum då rättsakten upphör att gälla

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 1085/2006

1.8.2006 – 31.12.2013

-

EUT L 210, 31.7.2006

Ändringsrättsakter

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EU) nr 540/2010

14.7.2010

-

EUR L 158, 24.6.2010

Förordning (EG) nr 153/2012

01.03.2012

-

EUT L 58, 29.2.2012

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

GENOMFÖRANDE AV INSTRUMENTET FÖR STÖD INFÖR ANSLUTNINGEN

Kommissionens förordning (EU) nr 80/2010 av den 28 januari 2010 om ändring av förordning (EG) nr 718/2007 om tillämpning av rådets förordning (EG) nr 1085/2006 om upprättande av ett instrument för stöd inför anslutningen.

Denna förordning klargör reglerna för tilldelning och utvärdering av stöd inför anslutningen. Dessutom upprättas gemensamma regler för instrumentet för stöd inför anslutningens fem delar. Den utökar även möjligheten till finansiering med anledning av gränsöverskridande samarbete.

Kommissionens förordning (EG) nr 718/2007 av den 12 juni 2007 om tillämpning av rådets förordning (EG) nr 1085/2006 om upprättande av ett instrument för stöd inför anslutningen [EUT L 170, 29.6.2007].

Kommissionens beslut 2007/766/EG av den 14 november 2007 om fastställande, för gränsöverskridande samarbete mellan medlemsstaterna och stödmottagande länder under perioden 2007–2013, av förteckningen över regioner och områden som kan få stöd från den del av instrumentet för stöd inför anslutningen som avser gränsöverskridande samarbete [EUT L 310, 28.11.2007].

PROGRAMPLANERING

Meddelande av den 12 oktober 2011 från kommissionen till Europaparlamentet och rådet – Instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA) – Reviderad flerårig vägledande finansiering sram för perioden 2012-2013 [KOM(2011) 641 slutig - Ej offentliggjort i EUT].

Meddelande av den 14 oktober 2009 från kommissionen till rådet och Europaparlamentet - Instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA) - Flerårig vägledande finansieringsram för perioden 2011–2013 [ KOM(2009) 543 slutlig – Ej offentliggjort i EUT].

Meddelande av den 5 november 2008 från kommissionen till rådet och Europaparlamentet - Instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA) flerårig vägledande budgetram för perioden 2010–2012 [ KOM(2008) 705 slutlig – Ej offentliggjort i EUT]

Meddelande av den 6 november 2007 från kommissionen till rådet och Europaparlamentet - Instrumentet för stöd inför anslutningen (ISPA) - Flerårig vägledande finansieringsram för perioden 2009–2011 [ KOM(2007) 689 - Ej offentliggjort i EUT].

Meddelande av den 8 november 2006 från kommissionen till rådet och Europaparlamentet - Instrumentet för stöd inför anslutningen. En flerårig vägledande finansieringsram för 2008-2010 [KOM(2006) 672 slutlig – Ej offentliggjort i EUT].

RAPPORT

Rapport från kommissionen till rådet, Europaparlamentet samt Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 23 december 2009 om årsrapport om instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA) 2008 [KOM(2009) 699 slutlig – Ej offentliggjord i EUT]

Kommissionens rapport till rådet, Europaparlamentet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 15 december 2008årsrapport 2007 om instrument för stöd inför anslutningen [ KOM(2008) 850 slutlig - Ej offentliggjord i EUT].

Senast ändrat den 08.11.2013

Top