EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Export av kulturföremål

Export av kulturföremål

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EG) nr 116/2009 om export av kulturföremål

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

För att skydda europeiska kulturföremål säkerställer den här förordningen att enhetliga kontroller utförs vid export av sådana föremål utanför EU:s tullområde, med hjälp av exportlicenser.

VIKTIGA PUNKTER

Förordningen drar upp reglerna för skydd vid export av kulturföremål. Den säkerställer att dessa exporter underkastas enhetliga kontroller vid EU:s yttre gränser. En förteckning över de kategorier av kulturföremål som omfattas av förordningen återfinns i dess bilaga I.

Exportlicens

 • En exportlicens måste uppvisas när ett kulturföremål ska exporteras utanför unionens tullområde. På exportörens begäran utfärdas en sådan licens av berörd myndighet i EU-landet. Den gäller inom hela EU. Ett EU-land kan vägra att utfärda en exportlicens om föremålen omfattas av lagstiftningen som skyddar nationella skatter av konstnärligt, historiskt eller arkeologiskt värde. Under vissa omständigheter kan ett EU-land tillåta export av vissa kulturföremål utan licens.
 • Exportlicensen måste uppvisas tillsammans med exportanmälan på tullanstalten i samband med att tullformaliteterna färdigställs. EU-länderna får begränsa antalet tullanstalter som är behöriga att handlägga ärenden om export av kulturföremål.
 • Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1081/2012 fastställer reglerna för upprättandet, utfärdandet och användningen av de exportlicenser som föreskrivs i förordning (EG) nr 116/2009.
 • Den anger vilka typer av licenser som kan utfärdas, hur de ska användas och hur länge de är giltiga. Det finns tre typer av licenser:
  • En standardlicens - används vanligtvis vid varje exporttillfälle som omfattas av förordning (EG) nr 116/2009. Den är giltig under ett år.
  • En särskild öppen licens - avsedd att utfärdas för ett visst kulturföremål som regelbundet kan komma att föras ut temporärt från unionen för att användas eller ställas ut i tredjeland. Den är giltig upp till fem år.
  • En allmän öppen licens - avsedd att utfärdas till museer eller andra institutioner för att användas vid temporär export av föremål som ingår i deras permanenta samlingar och som regelbundet kan komma att exporteras temporärt från EU för att ställas ut i ett land utanför EU. Dessa är giltiga i upp till fem år.
 • Förlagor av de tre formulären finns att tillgå i bilagorna I, II respektive III.

Genomförande

 • Vad gäller genomförandet av denna förordning ska medlemsstaternas administrativa myndigheter samarbeta med varandra och med Europeiska kommissionen. Dessutom måste samarbete upprättas mellan tullanstalter och behöriga myndigheter i EU-länderna.
 • EU-länderna måste upprätta effektiva, proportionella och avskräckande påföljder för överträdelse av förordningen.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Förordning (EU) nr 116/2009 är den kodifierade versionen av en ursprunglig rättsakt (förordning (EEG) nr 3911/92) och dess fortlöpande ändringar. Den har gällt sedan den 2 mars 2009.

BAKGRUND

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Rådets förordning (EG) nr 116/2009 från den 18 december 2008 angående export av kulturföremål (kodifierad version) (EUT L 39, 10.2.2009, s. 1–7).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Förteckning över myndigheter som har befogenhet att utfärda exportlicens för kulturföremål, offentliggjord i enlighet med artikel 3(2) i rådets förordning (EG) nr 116/2009 [EUT C 164, 16.7.2009, s. 6–20].

Förteckning över tullkontor med befogenhet att handlägga ärenden om export av kulturföremål, offentliggjord i enlighet med artikel 5(2) i rådets förordning (EG) nr 116/2009 [EUT C 134, 13.6.2009, s. 9–13].

Senast ändrat 20.02.2017

Top