EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Säkrare kosmetika för EU-medborgare

Säkrare kosmetika för EU-medborgare

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

 • Kosmetiska produkter som säljs i EU ska bli säkrare genom att säkerhetskraven skärps.
 • Förfarandena ska förenklas för företag och tillsynsmyndigheter inom sektorn.
 • Bestämmelserna uppdateras så att de nu omfattar den senaste tekniska utvecklingen, bl.a. möjlig användning av nanomaterial.
 • Förbudet mot djurförsök står fast.

VIKTIGA PUNKTER

 • Fler krav ställs på tillverkare när det gäller den säkerhetsrapport som behövs för att släppa ut en produkt på marknaden.
 • Det nya begreppet ”ansvarig person” införs. Följande regler gäller för varje produkt:
  • För att en kosmetisk produkt ska få säljas i EU måste en fysisk eller juridisk person ha utsetts till ansvarig person för produkten.
  • Den ansvariga personen ska se till att produkten uppfyller alla relevanta säkerhetskrav enligt förordning (EG) nr 1223/2009.
 • Byråkratin för tillverkare minskas. Det räcker nu att tillverkare registrerar sina produkter en enda gång, via EU:s anmälningsportal för kosmetiska produkter.
 • Ett nytt krav på rapportering av allvarliga oönskade effekter införs. Följande regler gäller:
  • Ansvariga personer och distributörer måste rapportera allvarliga oönskade effekter till de nationella myndigheterna.
  • De nationella myndigheterna måste därefter dela denna information, liksom eventuell information från andra källor (t.ex. användare eller hälso- och sjukvårdspersonal), med motsvarande myndigheter i andra EU-länder.
 • En rad uppgifter måste finnas på förpackningen, bl.a. den ansvariga personens namn och adress, innehåll, försiktighetsåtgärder vid användning samt en förteckning över beståndsdelar.
 • Nya regler införs för användning av nanomaterial.
 • Förordningen innehåller förteckningar över ämnen som är förbjudna, begränsade eller godkända för användning i kosmetika.
 • Distributörer ska kontrollera att produkter är korrekt märkta med bland annat sista förbrukningsdag samt uppfyller språkkraven.
 • De viktigaste punkterna i förordningen sammanfattas i denna infografik. Genom förordningen upphävs och ersätts direktiv 76/768/EEG.
 • Bilagorna till förordningen har ändrats många gånger. Dessa ändringar har införlivats i den konsoliderade versionen av förordningen.
 • I vissa fall är det svårt att skilja mellan medicintekniska produkter och kosmetiska produkter. Därför har förordning (EG) nr 1223/2009 ändrats genom artikel 119 i förordning (EU) 2017/745 (se sammanfattning) så att det blir möjligt att fatta ett EU-omfattande beslut om en viss produkts status ur regleringssynpunkt. Sedan den 26 maj 2021 får Europeiska kommissionen, på begäran av ett EU-land eller på eget initiativ, besluta om en viss produkt eller produktgrupp omfattas av definitionen för en ”kosmetisk produkt” eller inte.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Förordningen har gällt sedan den 11 juli 2013.

BAKGRUND

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 av den 30 november 2009 om kosmetiska produkter (omarbetning) (EUT L 342, 22.12.2009, s. 59).

Fortlöpande ändringar av förordning (EG) nr 1223/2009 har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om utveckling, validering och rättsligt godkännande av alternativ till djurförsök på kosmetikaområdet (2018) (COM(2019) 479 final, 15.10.2019).

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet – Översyn av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter vad gäller hormonstörande ämnen (COM(2018) 739 final, 7.11.2018).

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om produktspecifika påståenden med utgångspunkt i de gemensamma kriterierna på kosmetikaområdet (COM(2016) 580 final, 19.9.2016).

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om förbuden mot djurförsök och försäljning samt läget när det gäller alternativa metoder på kosmetikaområdet (COM(2013) 135 final, 11.3.2013).

Senast ändrat 18.05.2021

Top