EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

i2010: Informationssamhället och medier för tillväxt och sysselsättning

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

i2010: Informationssamhället och medier för tillväxt och sysselsättning

Inom ramen för den nya strategin i2010 fastställer Europeiska kommissionen övergripande politiska riktlinjer för informationssamhället och medier. Denna nya integrerade strategi syftar framför allt till att främja kunskaper och innovation för att bidra till tillväxt och fler och bättre sysselsättningstillfällen. Den ingår i den reviderade Lissabonstrategin.

RÄTTSAKT

Kommissionens meddelande av den 1 juni 2005 till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén ”i2010 – Det europeiska informationssamhället för tillväxt och sysselsättning” [KOM(2005) 229 slutlig – Ej offentliggjort i EUT].

SAMMANFATTNING

i2010 är kommissionens integrerade strategi för informationssamhället och den audiovisuella politiken i Europeiska unionen. Syftet är att samordna medlemsstaternas åtgärder för att underlätta den digitala konvergensen och ta itu med informationssamhällets utmaningar. Denna strategi har utarbetats efter omfattande samråd med olika aktörer om tidigare initiativ och instrument, såsom eEurope och meddelandet om framtiden för europeisk lagstiftning på det audiovisuella området.

Kommissionen föreslår tre prioriteringar fram till 2010 när det gäller de europeiska strategierna för informationssamhället och medier: Att skapa ett gemensamt europeiskt informationsområde, att öka innovation och investeringar i IKT-forskning, och att skapa ett europeiskt informations- och mediesamhälle för alla.

Ett gemensamt europeiskt informationsområde

För att främja en öppen och konkurrenskraftig inre marknad för informationssamhället och medier är det första målet för i2010 att skapa ett gemensamt europeiskt informationsområde som erbjuder säker bredbandskommunikation till rimligt pris, ett rikt och diversifierat innehåll och digitala tjänster. Kommissionen vill uppnå med fyra mål:

 • Snabbare bredbandstjänster i Europa.
 • Främjande av nya tjänster och Internetinnehåll.
 • Främjande av utrustning och plattformar som ”kommunicerar med varandra”.
 • Ett säkrare Internet som är skyddat mot bedrägerier, skadligt innehåll och tekniska problem.

För att förverkliga ett gemensamt europeiskt informationsområde planerar kommissionen att göra följande:

 • Se över regelverket för elektronisk kommunikation och utarbeta en effektiv strategi för spektrumförvaltning.
 • Skapa ett samordnat regelverk för e-tjänster och medietjänster genom att:
  • modernisera regelverket för audiovisuella tjänster, vilket inleds med revideringen av direktivet ”Television utan gränser” (2005),
  • göra nödvändiga anpassningar av det gemenskapsregelverk som påverkar e-tjänster och medietjänster (2007), och
  • främja ett snabbt och effektivt genomförande av den existerande och uppdaterade gemenskapslagstiftningen.
 • Fortsätta att stödja skapandet och spridningen av europeiskt innehåll, t.ex. via programmen ”eLearning” och ”eContentplus” och deras efterföljare.
 • Utarbeta och genomföra en strategi för ett säkert europeiskt informationssamhälle, framför allt genom information om behovet av egenskydd, vaksamhet och övervakning av hot samt snabba och effektiva åtgärder mot attacker och systemfel.
 • Fastställa och främja riktade åtgärder avseende interoperabilitet, särskilt när det gäller förvaltningen av digitala rättigheter (2006/2007).

Innovation och investering i forskning

För att främja innovation och öka investeringarna inom IKT-forskning, vill kommissionen främja resultat som står sig väl i den globala konkurrensen när det gäller forskning och innovation inom IKT och således minska klyftan till Europas ledande konkurrenter. Den föreslår följande:

 • Att man ökar stödet till forskning inom IKT med 80 % på gemenskapsnivå fram till 2010. Medlemsstaterna uppmanas att göra detsamma.
 • Att man prioriterar de viktigaste teknikpelarna i sjunde ramprogrammet för forskning och teknisk utveckling (ramprogrammet för FoTU) såsom teknik för kunskap, innehåll och kreativitet, avancerade och öppna kommunikationsnät, säker och tillförlitlig mjukvara, inbyggda system och nanoelektronik.
 • Att det tas forsknings- och spridningsinitiativ för att undanröja allvarliga flaskhalsar, t.ex. när det gäller interoperabilitet, säkerhet och tillförlitlighet samt identitetsförvaltning och förvaltning av rättigheter, som kräver tekniska och organisatoriska lösningar.
 • Att det utarbetas kompletterande åtgärder för att främja privata investeringar i forskning och innovation inom IKT (2006).
 • Att det tas med specifika förslag om ett informationssamhälle för alla i gemenskapens strategiska riktlinjer för sammanhållning för perioden 2007–2013.
 • Att det utarbetas strategier för e-handel som syftar till att undanröja de tekniska, organisatoriska och rättsliga hindren för IKT, med särskild hänsyn till små och medelstora företag.
 • Att det tas fram verktyg för att stödja nya arbetsmönster och verktyg som främjar innovation i företag och anpassningen till nya kompetensbehov.

Integration, bättre offentliga tjänster och livskvalitet

Kommissionen vill stärka den sociala, ekonomiska och territoriella sammanhållningen genom att skapa ett europeiskt informationssamhälle för alla. Den vill stödja tillväxt och sysselsättning på ett sätt som är förenligt med en hållbar utveckling, och prioritera bättre offentliga tjänster och livskvalitet. För att kunna förverkliga ett informationssamhälle för alla där högkvalitativa offentliga tjänster erbjuds och livskvaliteten främjas planerar kommissionen bland annat att göra följande:

 • Utfärda riktlinjer för e-tillgänglighet och bredbandstäckning, för att se till att fler använder IKT-system (2005).
 • Föreslå ett europeiskt initiativ för e-integration (2008), som omfattar lika möjligheter, IKT-kompetens och regionala skillnader (2008).
 • Anta en åtgärdsplan för e-förvaltning och strategiska riktlinjer för att främja IKT-baserade offentliga tjänster. Lansera demonstrationsprojekt på operativ nivå för att testa tekniska, rättsliga och organisatoriska lösningar för hur offentliga tjänster kan erbjudas på Internet.
 • Starta tre IKT-initiativ för att förbättra ”livskvaliteten”, som ett första steg (2007). Dessa tre initiativ kommer att avse det åldrande samhällets behov, säkrare och renare transporter (framför allt den intelligenta bilen) och digitala bibliotek för att främja den kulturella mångfalden.

Styrelseformer

Kommissionen planerar att utarbeta förslag för att uppdatera regelverket för elektronisk kommunikation samt för e-tjänster och medietjänster. Den anser även att gemenskapens ekonomiska instrument bör användas för att främja investeringar inom strategisk forskning och för att undanröja flaskhalsar som hämmar innovationen inom IKT. Den vill även främja politiken för integration och livskvalitet.

Inom ramen för de nationella reformprogrammen åtar sig medlemsstaterna att senast i mitten av oktober 2005 anta prioriteringar för informationssamhället, i överensstämmelse med de integrerade riktlinjerna för tillväxt och sysselsättning. Framför allt skall medlemsstaterna:

 • snarast och fullt ut införliva de nya regelverk som påverkar den digitala konvergensen, med tonvikt på öppna och konkurrenskraftiga marknader,
 • öka andelen nationella utgifter till IKT-forskning för att utforma moderna och interoperabla IKT-baserade offentliga tjänster,
 • främja innovation inom IKT-sektorn genom investeringar,
 • fastställa ambitiösa mål för att utveckla informationssamhället på nationell nivå.

Medlemsstaterna har presenterat sina resultat inom den ram som fastställdes vid revideringen av Lissabonstrategin.

Kommissionen uppmanar även övriga berörda parter att delta i dialogen för att stödja informationssamhällets utveckling. Den vänder sig framför allt till parterna inom näringslivet för att de skall öka sina investeringar i forskning om ny teknik på detta område.

För att samla alla berörda parter föreslår kommissionen att den öppna samordningsmetoden tillämpas, för utbyte av god praxis och utarbetande av årliga rapporter om uppnåendet av Lissabonmålen.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén Europeisk - Rapport om digital konkurrenskraft : de största landvinningarna för strategin i2010 under 2005-2009 [KOM(2009) 390 slutlig – Ej offentliggjord I EUT]

Det här meddelandet utvärderar strategin ”i2010”, som bedrevs mellan 2005 och 2009. Det framgår att de åtgärder som vidtogs för IKT under de fyra senaste åren har förmått modernisera Europa ur både ekonomisk och social synvinkel, och bidragit till de följande resultaten:

 • Antalet uppkopplade européer har ökat starkt, särskilt inom missgynnade grupper.
 • Europa ligger numera på första plats inom bredband.
 • Antalet bredbandsanslutningar har ökat.
 • Europa är världsledande inom mobiltelefoni.
 • Utbudet och användandet av e-tjänster har ökat kraftigt.
 • Framsteg har gjorts inom IKT-sektorerna för mikro- och nanoelektronik, hälsovård och trafiksäkerhet.
 • IKT-politiken har integrerats mer och mer i den allmänna politiken.

EU ligger dock fortfarande märkbart efter inom IKT-relaterad forskning och teknisk utveckling om man jämför resultaten med USA, Japan eller Sydkorea. I syfte att behålla sin konkurrenskraftighet är det därför viktigt att Europa antar en ny digital agenda. För detta ändamål planerar kommissionen ett Internetsamråd beträffande vissa centrala aspekter för EU:s framtida IKT- och mediapolitik.

Meddelande från kommissionen av den 17 april 2008 till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén – Europas digitala framtid förbereds – Halvtidsöversyn av i2010 [KOM(2008) 199 slutlig – Ej offentliggjort i EUT]. Kommissionen konstaterar en stark tillväxt för bredbandet i Europa. Mer än hälften av EU-medborgarna (250 miljoner) använder regelbundet Internet. Nästan 40 miljoner nya användare tillkom under 2007.De offentliga tjänsterna, varav 96 % av skolorna i EU och 57 % av läkarna, använder sig i allt större utsträckning av bredbandsförbindelserna. När det gäller företagen har 77 % av dem tillgång till bredbandsförbindelser. Bredbandet håller successivt att bli mest den använda uppkopplingsformen.

Utöver ovannämnda konstaterande är meddelandet även inriktat på konkreta förslag till en ändring av initiativet i2010 för perioden 2008–2010. Syftet är att främja konkurrenskraften hos de längst hunna länderna och samtidigt minska klyftorna mellan medlemsstaterna på detta område. Konkret vill kommissionen ge ett incitament till de gemensamma teknikinitiativen för att främja IKT-forskningen. En vägledning om rättigheter och skyldigheter för användarna av digital teknik inom EU kommer att offentliggöras under 2008 för att främja användningen av ny onlineteknik och minska den digitala klyftan mellan medlemsstaterna. Kommissionen avser även att utveckla de europeiska offentliga tjänsterna, såsom elektroniska identitetskort och elektroniska signaturer.

Meddelande från kommissionen av den 30 mars 2007 till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén - i2010 - Årsrapport om informationssamhället 2007 [KOM(2007) 146 slutlig –Ännu ej offentliggjort i EUT].

I denna andra rapport utformar kommissionen en rad rekommendationer och åtgärder för 2007 och 2008:

 • Att göra en förnyad bedömning av regelverket för elektronisk kommunikation.
 • Att fullfölja innovationspolitiken på IKT-området med därmed sammanhängande teknologiska initiativ, EU:s normaliseringspolitik och programmet för konkurrenskraft och innovation.
 • Att integrera och löpande förbättra offentliga tjänster och livskvalitet (e-tillgänglighet, numerisk alfabetisering, e-förvaltning, den intelligenta bilen, energieffektivitet).

Inför en utvärdering 2008 efter halva programperioden, anges i rapporten en rad förberedande åtgärder:

 • Att definiera utvecklingsmöjligheter bland annat genom att utforska möjligheterna i den nya generationens Internet i samverkan med gruppen på hög nivå i2010.
 • Att inleda ett offentligt flerpartssamråd.
 • Att ta upp de viktigaste frågorna som ska bli föremål för en förnyad bedömning efter halva programperioden inom ramen för ett arrangemang i2010 på hög nivå 2008.

Resultatet av dessa meningsutbyten kommer att bidra till diskussionerna vid Europeiska rådets vårmöte 2008, där frågan om den nya generationens Internet ska tas upp.

Senast ändrat den 09.12.2009

Top