EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Arbetstagarnas säkerhet och hälsa inom utvinningsindustrin

Arbetstagarnas säkerhet och hälsa inom utvinningsindustrin

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 92/91/EEG – minimikrav för förbättring av arbetstagarnas säkerhet och hälsa inom den del av utvinningsindustrin som utnyttjar borrning

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

Syftet med direktivet är att fastställa minimikrav för att skydda säkerheten och hälsan för dem som arbetar – både på land och till havs – inom den del av utvinningsindustrin som utnyttjar borrning*.

VIKTIGA PUNKTER

Alla arbetsplatser som används för undersökning och utvinning av mineraler genom borrning måste uppfylla de minimikrav för hälsa och säkerhet som anges i direktivet och dess bilaga när det gäller arbetsplatsens egenskaper, verksamheten, omständigheterna eller en specifik risk.

Arbetsgivarens allmänna skyldigheter

Arbetsgivarna är skyldiga att

 • ta hänsyn till säkerheten på arbetsplatsen redan på utformningsstadiet,
 • se till att en ansvarig person övervakar driften,
 • anförtro arbete som innebär särskilda risker endast åt kompetent personal,
 • se till att alla säkerhetsinstruktioner kan förstås av alla berörda arbetstagare,
 • ge möjligheter till första hjälpen och genomföra säkerhetsövningar med jämna mellanrum.

Dokument om hälsa och säkerhet

Innan mineralutvinning påbörjas måste arbetsgivaren se till att ett dokument om säkerhet och hälsa har upprättats och är aktuellt (i enlighet med artiklarna 6, 9 och 10 i direktiv 89/391/EEG om allmänna bestämmelser om hälsa och säkerhet i arbetet). Av detta dokument måste särskilt framgå att

 • de risker som arbetstagarna utsätts för på arbetsplatsen har inventerats och bedömts,
 • lämpliga åtgärder har vidtagits,
 • arbetsplatsen är utformad, används och underhålls i enlighet med säkerhetskrav.

Om arbetstagare från fler än ett företag samtidigt uppehåller sig på samma arbetsplats, måste den arbetsgivare som enligt nationell lagstiftning eller praxis ansvarar för den arbetsplatsen samordna de hälso- och säkerhetsåtgärder som gäller för dessa arbetstagare och ange dem i dokumentet.

Denna samordning påverkar inte enskilda arbetsgivares ansvar.

Rapportering av olyckor och farliga händelser

Arbetsgivaren måste utan dröjsmål rapportera allvarliga arbetsolyckor och farliga händelser till de behöriga myndigheterna.

Förebyggande åtgärder och kommunikationsåtgärder

För att skydda arbetstagare mot fara (bland annat mot brand, explosion och hälsofarliga luftföroreningar) måste arbetsgivarna

 • vidta lämpliga förebyggande åtgärder för att
  • undvika, upptäcka och bekämpa utbrott och spridning av brand och explosioner,
  • förhindra att explosiva eller hälsofarliga ämnen förekommer i omgivande atmosfär,
 • genomföra regelbundna säkerhetsövningar,
 • tillhandahålla och underhålla lämplig utrymnings- och räddningsutrustning för att se till att arbetstagarna snabbt och säkert kan lämna arbetsplatsen i händelse av fara,
 • tillhandahålla de varnings- och andra kommunikationssystem som är nödvändiga för att hjälp-, utrymnings- och räddningsaktioner ska kunna påbörjas omedelbart om så behövs,
 • informera arbetstagarna på ett begripligt sätt om alla åtgärder som vidtas för deras säkerhet och hälsa.

Ändringar av arbetsplatser

Om arbetsplatser förändras, utvidgas eller byggs om efter den dag då detta direktiv träder i kraft måste arbetsgivarna se till att dessa ändringar, utvidgningar eller ombyggnader överensstämmer med de minimikrav som fastställs i bilagan till direktivet.

Hälsokontroll av arbetstagaren

Varje arbetstagare måste genomgå en hälsokontroll innan de tilldelas arbetsuppgifter i förbindelse med sådan verksamhet som avses i direktivet och därefter med regelbundna mellanrum.

Samråd med arbetstagare och arbetstagares deltagande

Arbetsgivare måste delta i samråd om och behandling av frågor som omfattas av direktivet.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Direktivet gäller sedan den 11 november 1992 och måste bli lag i EU-länderna senast den 3 november 1994.

BAKGRUND

Mer information finns här:

VIKTIGA BEGREPP

Utvinningsindustri som utnyttjar borrning: all industri som bedriver
 • utvinning, i egentlig mening, av mineral genom borrhål (hål som borras i marken för att prospektera efter olja och andra mineraler), och/eller
 • prospektering för sådan utvinning, och/eller
 • beredning av utvunnet material för försäljning, med undantag av bearbetning av det utvunna materialet.

HUVUDDOKUMENT

Rådets direktiv 92/91/EEG av den 3 november 1992 om minimikrav för förbättring av arbetstagarnas säkerhet och hälsa inom den del av utvinningsindustrin som utnyttjar borrning (elfte särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (EGT L 348, 28.11.1992, s. 9).

Fortlöpande ändringar av direktiv 92/91/EEG har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet (EGT L 183, 29.6.1989, s. 1).

Se den konsoliderade versionen.

Senast ändrat 15.01.2019

Top