EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Användning av personlig skyddsutrustning

Användning av personlig skyddsutrustning

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 89/656/EEG – minimikrav för säkerhet och hälsa vid arbetstagares användning av personlig skyddsutrustning

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

I direktivet fastställs minimikrav för bedömning, val och korrekt användning av personlig skyddsutrustning* på arbetsplatsen. Man ska prioritera gemensamma säkerhetsåtgärder.

VIKTIGA PUNKTER

Arbetsgivarens skyldigheter

Personlig skyddsutrustning ska uppfylla tillämpliga EU-regler om utformning och tillverkning av personlig skyddsutrustning med hänsyn till säkerhet och hälsa (se förordning (EU) 2016/425 – Garantera säker personlig skyddsutrustning för användare) och med kraven i detta direktiv. Arbetsgivaren ska tillhandahålla lämplig utrustning utan kostnad samt säkerställa att den fungerar väl och håller tillfredsställande hygienisk standard.

Bedömning av personlig skyddsutrustning

Innan arbetsgivaren väljer personlig skyddsutrustning ska denne se till att den uppfyller kraven i direktivet. Denna bedömning ska omfatta en analys av risker som inte kan förhindras på annat sätt och en definition och en jämförelse av de egenskaper som den personliga skyddsutrustningen behöver ha.

Användningsregler

EU-länderna ska införa allmänna regler för användning av personlig skyddsutrustning och/eller regler som täcker fall och situationer i vilka arbetsgivaren ska tillhandahålla sådan utrustning. Detta ska föregås av samråd med arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna. Bilagorna till direktivet innehåller följande information om utformningen av dessa regler:

  • Ett vägledande riskschema för användning av personlig skyddsutrustning (bilaga I).
  • En vägledande ej fullständig förteckning över personlig skyddsutrustning (bilaga II).
  • En vägledande ej fullständig lista över arbete där det kan vara nödvändigt att använda personlig skyddsutrustning (bilaga III).

Information till och samråd med arbetstagare samt arbetstagares medverkan

Arbetstagarna ska informeras om alla åtgärder som ska vidtas. Samråd ska håller med arbetstagarna och de ska tillåtas att medverka när det gäller de frågor som omfattas av detta direktiv.

Såsom fastställs i direktiv 89/391/EEG ska tekniska ändringar av bilagorna antas av Europeiska kommissionen, som ska bistås av en kommitté bestående av företrädare från EU-länderna.

Utvärderingsrapport

En utvärdering av direktivets genomförande i praktiken offentliggjordes 2017.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Direktivet gäller sedan den 12 december 1989 och måste bli lag i EU-länderna senast den 31 december 1992.

BAKGRUND

Mer information finns här:

VIKTIGA BEGREPP

Personlig skyddsutrustning: utrustning som utformats och tillverkats för att bäras eller hållas av en person till skydd mot en eller flera risker för personens hälsa eller säkerhet. Ett antal typer av utrustning undantas från definitionen, till exempel utrustning som används av ambulans- och räddningstjänsten och utrustning som används i självförsvarssyfte eller i avskräckande syfte. Sådan utrustning måste användas när risker inte kan undvikas eller inte kan begränsas tillräckligt mycket genom allmänna tekniska skyddsåtgärder eller genom arbetsorganisatoriska åtgärder.

HUVUDDOKUMENT

Rådets direktiv 89/656/EEG av den 30 november 1989 om minimikrav för säkerhet och hälsa vid arbetstagares användning av personlig skyddsutrustning på arbetsplatsen (tredje särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (EGT L 393, 30.12.1989, s. 18).

Fortlöpande ändringar av direktiv 89/656/EEG har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet (EGT L 183, 29.6.1989, s. 1).

Se den konsoliderade versionen.

Senast ändrat 26.11.2018

Top