EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Säkerhet och hälsa i arbetet: allmänna regler

Säkerhet och hälsa i arbetet: allmänna regler

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Rådets direktiv 89/391/EEG – åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

Genom direktivet införs åtgärder för skydd av arbetstagares säkerhet och hälsa. I direktivet fastställs både arbetsgivares* och arbetstagares* skyldigheter för att minska olycksfall i arbetet och arbetssjukdomar.

VIKTIGA PUNKTER

Detta direktiv ska tillämpas på all verksamhet, såväl privat som offentlig (industri, jordbruk, handel, förvaltning, tjänster, undervisning, kultur- och fritidsverksamhet etc.).

Direktivet föreskriver följande skyldigheter för arbetsgivare:

  • Att säkerställa arbetstagarnas hälsa och säkerhet; detta inbegriper bedömning och förebyggande av risker, utveckling av en övergripande säkerhetspolicy och tillhandahållande av lämplig utbildning.
  • Att ge en eller flera arbetstagare i uppgift att verka för förebyggande av risker i arbetet.
  • Att sörja för nödvändiga arbetarskyddsåtgärder för första hjälpen, brandskydd och utrymning.
  • Att bedöma de särskilda risker som arbetstagare är utsatta för och sörja för nödvändiga skyddsåtgärder.
  • Att ge arbetstagare och/eller deras representanter all relevant information om eventuella hälso- och säkerhetsrisker och de åtgärder som vidtas för att undvika dem.
  • Att inhämta synpunkter från arbetstagarna och/eller deras representanter och låta dem delta i diskussioner om alla frågor som gäller säkerhet och hälsa på arbetsplatsen.
  • Att säkerställa att alla arbetstagare får tillräcklig utbildning i de hälso- och säkerhetsrisker som gäller för deras arbetsuppgifter.

Andra viktiga punkter

  • Det åligger varje arbetstagare att så långt som möjligt sörja för sin egen och andra personers säkerhet och hälsa.
  • Särskilt utsatta riskgrupper ska skyddas särskilt mot eventuella risker och faror på arbetsplatsen.
  • Detta direktiv ska inte tillämpas på vissa offentliga verksamheter, exempelvis försvaret eller polisen eller viss specifik verksamhet inom civilförsvaret.

VIKTIGA BEGREPP

* Arbetstagare: varje person anställd av en arbetsgivare, inklusive praktikanter och lärlingar men inte arbetstagare i arbetsgivarens hushåll.

* Arbetsgivare: varje fysisk eller juridisk person som står i ett arbetsgivarförhållande till arbetstagare och har ansvar för företaget och/eller verksamheten.

BAKGRUND

RÄTTSAKT

Rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

Direktiv 89/391/EEG

19.6.1989

31.12.1992

EGT L 183, 29.6.1989, s. 1–8

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 1882/2003

20.11.2003

EUT L 284, 31.10.2003, s. 1–53

Direktiv 2007/30/EG

28.6.2007

31.12.2012

EUT L 165, 27.6.2007, s. 21–24

Förordning (EG) nr 1137/2008

11.12.2008

EUT L 311, 21.11.2008, s. 1–54

Fortlöpande ändringar och korrigeringar av direktiv 89/391/EEG har införlivats i den ursprungliga texten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

Senast ändrat 08.05.2020

Top