EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Att säkerställa kvaliteten på yrkesutbildning

Att säkerställa kvaliteten på yrkesutbildning

Den europeiska referensramen för kvalitetssäkring är ett i en rad europeiska initiativ som syftar till att främja arbetskraftens rörlighet. Den hjälper länder att främja och följa upp förbättringar i sina yrkesutbildningssystem.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets rekommendation av den 18 juni 2009 om inrättande av en europeisk referensram för kvalitetssäkring av yrkesutbildning (EUT C 155, 8.7.2009, s. 1-10).

SAMMANFATTNING

Den europeiska referensramen för kvalitetssäkring är ett i en rad europeiska initiativ som syftar till att främja arbetskraftens rörlighet. Den hjälper länder att främja och följa upp förbättringar i sina yrkesutbildningssystem.

VILKET SYFTE HAR REKOMMENDATIONEN?

Den inrättar den europeiska referensramen för kvalitetssäkring. Detta är en verktygslåda med gemensamma europeiska referenser. De nationella myndigheterna kan på frivillig basis använda de aspekter som de anser mest användbara för att utveckla, förbättra, styra och bedöma kvaliteten på sina egna yrkesutbildningssystem.

VIKTIGA PUNKTER

  • Ramen innehåller en cykel om fyra faser: planering, genomförande, utvärdering/bedömning och översyn/utvärdering av yrkesutbildningssystemen.
  • Varje fas omfattar kvalitetskriterier och vägledande deskriptorer för att hjälpa de nationella myndigheterna att sätta upp mål, utarbeta standarder och genomföra utvärderingar.
  • Referensindikatorer, såsom investeringar i utbildning av lärare, är utformade för att utvärdera och förbättra kvaliteten på yrkesutbildningssystem.
  • De nationella myndigheterna uppmanas att spela en aktiv roll inom ramen och vidareutveckla gemensamma principer, referenskriterier, indikatorer och riktlinjer.
  • Nationella referenspunkter för kvalitetssäkring håller berörda aktörer underrättade om ramaktiviteter, stödjer och utvecklar dess arbete och hjälper till att utvärdera deras insatser.
  • De nationella myndigheterna bör granska processen vart fjärde år.

I maj 2014 noterade EU:s regeringar de framsteg som hade gjorts inom kvalitetssäkring avutbildning och enades om behovet att göra ytterligare framsteg.

BAKGRUND

Rekommendationen bör bidra till att modernisera utbildningssystemen och se till att människor inte lämnar utbildningar utan kvalifikationer. Den syftar också till att förbättra samspelet mellan utbildning och sysselsättning.

Mer information finns här:

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av Europaparlamentets och rådets rekommendation av den 18 juni 2009 om inrättande av en europeisk referensram för kvalitetssäkring av yrkesutbildning (KOM(2014) 30 final, 28.1.2014).

Rådets slutsatser av den 20 maj 2014 om kvalitetssäkring inom utbildningen (EUT C 183, 14.6.2014, s. 30-35).

Senast ändrat 30.07.2015

Top