Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Bolognaprocessen: inrättandet av ett europeiskt område för högre utbildning

Bolognaprocessen: inrättandet av ett europeiskt område för högre utbildning

Bolognaprocessen som inleddes genom Bolognaförklaringen (1999) och som bedöms vart tredje år i ministermöten, syftar till att införa mer jämförbara, kompatibla och sammanhängande system för europeisk högre utbildning.

RÄTTSAKT

Bolognaförklaringen av den 19 juni 1999 - gemensamt uttalande av de europeiska utbildningsministrarna (ej publicerad i Europeiska unionens officiella tidning).

SAMMANFATTNING

Bolognaprocessen som inleddes genom Bolognaförklaringen (1999) och som bedöms vart tredje år i ministermöten, syftar till att införa mer jämförbara, kompatibla och sammanhängande system för europeisk högre utbildning.

VIKTIGA PUNKTER

  • Bolognaprocessen syftar till att skapa ett system för akademiska examina som är lätta att känna igen och som är jämförbara, att främja rörlighet för studenter, lärare och forskare och att säkerställa lärande och undervisning av hög kvalitet.
  • Viktiga fokusområden i processen omfattar livslångt lärande, anställbarhet, finansiering, examensstrukturer, internationell öppenhet, uppgiftsinsamling och kvalitetssäkring.
  • Ett primärt mål under processens första 10 år var att inrätta ett europeiskt område för högre utbildning som lanserades 2010 med Budapest-Wiendeklarationen. För det kommande årtiondet kommer målen att kretsa kring konsolidering av det europeiska området för högre utbildning.
  • Processen genomförs för närvarande i 48 länder, som tillsammans med EU-kommissionen utgör medlemmarna i Bolognaprocessen.
  • Processen åläggs inte de nationella regeringarna eller universiteten. I stället är det ett mellanstatligt, frivilligt åtagande från varje undertecknande land att reformera det egna utbildningssystemet.
  • Bolognaprocessen har varit en stor framgång i det regionala samarbetet över gränserna inom högre utbildning, och har uppmärksammats från andra delar av världen. Att skapa dialog med globala partner har därför blivit viktigt för att stärka processen. Rådet betonar också detta i sina slutsatser från 2014 om den globala dimensionen av den europeiska högre utbildningen.
  • Den senaste ministerkonferensen hölls i Jerevan i Armenien den 14-15 maj 2015. Nästa ministermöte planeras att äga rum i Frankrike 2018.

BAKGRUND

Länder som har skrivit under den europeiska kulturkonventionen (1954) är berättigade till medlemskap i det europeiska området för högre utbildning, under förutsättning att de förklarar sin avsikt att införliva målen i Bolognaprocessen i sitt eget system för högre utbildning. De bör också ge information om hur de kommer att genomföra principerna och målen.

Bolognaprocessen följer målen för EU:s utbildningsram och Europa 2020-strategin för tillväxt och sysselsättning.

Mer information finns på webbplatsen för det europeiska området för högre utbildning.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Det europeiska området för högre utbildning 2015: Bolognaprocessens genomföranderapport.

Rådets slutsatser om den europeiska högre utbildningens globala dimension (EUT C 28, 31.1.2014, s. 2-5).

Senast ändrat 23.07.2015

Top