EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Arbetsprogram för uppföljningen av målen för utbildningssystemen i Europa

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Arbetsprogram för uppföljningen av målen för utbildningssystemen i Europa

Detta arbetsprogram syftar till att genomföra framtida konkreta mål i utbildningssystemen.

RÄTTSAKT

Detaljerat arbetsprogram för uppföljning av framtidsmålen för de europeiska utbildningssystemen [Europeiska gemenskapernas officiella tidning C 142, 14.06. 2002].

SAMMANFATTNING

Vid Europeiska rådets möte i Barcelona föreslog utbildningsrådet och kommissionen följande arbetsprogram med en detaljerad tidsplan för genomförandet av de konkreta målen i utbildningssystemen och av en rad viktiga punkter:

- Höja utbildningssystemens kvalitet

Strategiska och anknytande mål

Viktiga punkter

Indikatorer för att mäta resultaten

Förbättra lärarnas utbildning.Startdatum: 2002

- Fastställa de färdigheter som lärarna bör ha med tanke på att deras roller förändras i ett kunskapssamhälle.- Skapa de förutsättningar som på ett lämpligt sätt ger lärarna stöd för att möta kunskapssamhällets utmaningar med sikte på ett livslångt lärande.- Säkerställa att läraryrket lockar tillräckligt med sökande i alla ämnen och på alla nivåer samt tillgodose behoven inom yrket på lång sikt genom att göra det mer attraktivt.- Värva personer till allmän och yrkesinriktad utbildning med yrkeserfarenhet på andra områden.

- Brist/överskott på utbildade lärare på arbetsmarknaden.- Ökande antal sökande till utbildningsprogram (lärare).- Procentandel lärare som deltar i återkommande fortbildning i yrket.

Utveckla nödvändiga färdigheter för kunskapssamhället.Startdatum: andra halvåret 2001

- Fastställa nya grundläggande färdigheter och metoder för att bättre införliva dem med programmen vid sidan om de traditionella grundläggande färdigheterna.- Göra de grundläggande färdigheterna tillgängliga för alla, även för de mindre gynnade, för dem som har särskilda behov, för dem som hoppar av skolan och för vuxna i utbildning.- Främja officiellt erkännande av grundläggande färdigheter för att underlätta fortbildning och möjligheter till anställning.

- Personer som avslutar sekundärutbildning.- Lärarnas fortbildning.- Uppnådda nivåer i fråga om räknekunskaper/matematik (PISA- utbildningsnivå i fråga om att "lära sig att lära".- Procentandel vuxna utan högre sekundär utbildning som har deltagit i någon form av vuxenutbildning, efter åldersgrupp.

Se till att alla får tillgång till IKT.Startdatum: andra halvåret 2001

- Tillhandahålla lämplig utrustning och lämpliga program för utbildningen.- Uppmuntra att på bästa sätt utnyttja undervisningsteknik baserad på IKT (informations- och kommunikationsteknik).

- Procentandel lärare som har utbildats i IKT-användning i skolor,- Procentandel studerande som använder IKT i studierna.- Procentandel undervisningstid på lärarhögskolor då IKT används.

Öka antagningen till naturvetenskapliga och tekniska studier.Startdatum: andra halvåret 2001

- Öka intresset för matematik, naturvetenskap och teknik redan från tidig ålder.- Uppmuntra fler ungdomar till att välja studier och yrken inom matematik, naturvetenskap och teknik.- Förbättra fördelningen mellan pojkar och flickor på dessa områden.- Se till att det finns tillräckligt med kvalificerade lärare.

- Ökande antal studerande på matematiska, naturvetenskapliga och tekniska kurser (högre sekundär utbildning, högre nivå, och tertiär utbildning, efter kön).- Ökande antal examinerade i matematik, naturvetenskap och teknik, efter kön.- Ökande antal vetenskapsmän och ingenjörer i samhället, efter kön.- Ökande antal utbildade lärare i matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik (sekundär utbildning).

Använda resurserna på bästa sätt.Startdatum: 2002

-Öka investeringarna i mänskliga resurser och se till att tillgängliga medel fördelas rättvist och effektivt för att underlätta en allmän tillgång till utbildning och höja dess kvalitet.- Stödja utvecklingen av kompatibla system för kvalitetssäkring och samtidigt respektera mångfalden i Europa.- Utveckla möjligheterna till partnerskap mellan den offentliga och den privata sektorn.

- Öka investeringarna per capita i mänskliga resurser (strukturell indikator).

- Göra det lättare för alla att få tillträde till utbildning

Strategiska och anknytande mål

Viktiga punkter

Indikatorer för att mäta resultaten

Skapa en gynnsam inlärningsmiljö.Startdatum: andra halvåret 2002 - slutet av 2003

- Bredda tillgången till livslångt lärande genom att ge information och vägledning om hela utbudet av tillgängliga möjligheter till lärande.- Tillhandahålla allmän och yrkesinriktad utbildning så att vuxna effektivt kan delta och förena studier med annat ansvar och annan verksamhet.- Se till att utbildningen är tillgänglig för alla.- Främja flexibla utbildningsvägar för alla.- Främja nätverk mellan utbildningsinstitutioner på olika nivåer i samband med livslångt lärande.

- Procentandel av befolkningen mellan 25 och 64 år som deltar i utbildning (strukturell indikator).

Göra utbildning attraktivare.Startdatum: andra halvåret 2002 - slutet av 2003

- Uppmuntra unga människor till att fortsätta med utbildning efter den obligatoriska skolgången samt motivera vuxna till och ge dem möjlighet att delta i utbildning senare i livet.- Utveckla metoder för officiellt erkännande av erfarenheter från icke-formellt lärande.- Finna sätt att göra lärandet mer attraktivt, både inom och utanför de formella utbildningssystemen.-Uppmuntra en utbildningskultur.

- Procentandel av arbetstiden som arbetstagare tillbringar i utbildning, per åldersgrupp.- Deltagande i eftergymnasial utbildning.-Procentandel av befolkningen i åldersgruppen 18-24 år som endast har lägre sekundärutbildning och inte genomgår vidareutbildning (strukturell indikator).

Stödja aktivt medborgarskap, lika möjligheter och social sammanhållningStartdatum: 2002

- Se till att alla skolor lär ut demokratiska värden och demokratiskt deltagande på ett effektivt sätt i syfte att förbereda människor för ett aktivt medborgarskap.- Fullständigt integrera frågor om lika möjligheter när det gäller utbildningens mål och dagliga arbete.- Garantera lika möjligheter att kunna skaffa sig utbildning.

- Procentandel av befolkningen i åldersgruppen 18-24 år som endast har lägre sekundärutbildning och inte genomgår vidareutbildning (strukturell indikator).

- Öppna utbildningssystemen mot världen

Strategiska och anknytande mål

Viktiga punkter

Indikatorer för att mäta resultaten

Stärka banden med arbetslivet, forskningen och samhället i sin helhet.Startdatum: andra halvåret 2002 - slutet av 2003

- Främja ett nära samarbete mellan utbildningssystemen och samhället i sin helhet.- Upprätta partnerskap mellan alla slags utbildningsinstitutioner, företag och forskningsorgan till ömsesidig nytta.- Främja relevanta parters medverkan i att utveckla utbildning, inbegripet grundläggande yrkesutbildning och lärande på arbetsplatsen.

- Procentandel studenter och praktikanter i grundläggande yrkesutbildning som deltar i varvad utbildning.

Utveckla företagarandan.Startdatum: andra halvåret 2002 - slutet av 2003

-Främja initiativförmågan och kreativiteten i hela utbildningssystemet för att utveckla företagarandan.- Underlätta möjligheterna att förvärva de färdigheter som behövs för att starta och driva ett företag.

- Procentandel egenföretagare i olika sektorer av den kunskapsbaserade ekonomin (särskilt i åldersgruppen 25-35 år).-Procentandel utbildningsinstitutioner som ger råd och vägledning för att starta eget företag.

Förbättra undervisningen i främmande språk.Startdatum: andra halvåret 2002 - slutet av 2003

- Uppmuntra alla att lära sig två eller fler språk utöver modersmålet och att förstå betydelsen av att lära sig främmande språk i alla åldrar.- Uppmuntra skolor och utbildningsinstitutioner till att använda effektiva undervisningsmetoder och motivera till fortsatt språkinlärning senare i livet.

- Procentandel studerande som har goda kunskaper i två främmande språk.- Procentandel språklärare som har deltagit i kurser i grundläggande yrkesutbildning eller internutbildning som medför rörlighet och som ger direkt kontakt med det språk eller den kultur som de undervisar i.

Öka rörligheten och utbytena.Startdatum: 2002

- Garantera största möjliga tillgång till rörlighet för personer och utbildningsinstitutioner, bl.a. dem som har mindre privilegierade elever och minska kvarvarande hinder för rörligheten.- Övervaka rörligheten i Europa med avseende på volym, studieorter, deltagandefrekvens och kvalitativa aspekter.- Underlätta validering och erkännande av kunskaper som förvärvats under rörlighetsperioden.- Främja närvaron och erkännandet av europeisk utbildning i världen och dess dragningskraft för studenter, vetenskapsmän och forskare från andra delar av världen.

- Procentandel nationella studenter och praktikanter som bedriver en del av sina studier i ett annat EU-land eller i tredje land.- Procentandel lärare, forskare och akademiker från andra EU-länder som är anställda på olika undervisningsnivåer.- Antal och fördelning av studenter och praktikanter från EU- och icke-EU-länder i utbildningen.

Stärka det europeiska samarbetet.Startdatum: 2002

- Effektivisera och påskynda förfarandena för erkännande för dem som vill fortsätta sina studier eller arbeta i något europeiskt land.- Främja samarbetet mellan ansvariga organisationer och myndigheter i syfte att öka överensstämmelsen när det gäller kvalitetssäkring och ackreditering.-Främja tydlig information om utbildningsmöjligheter och strukturer i syfte att skapa ett öppet europeiskt område för utbildning.- Främja den europeiska dimensionen i undervisningen.

- Procentandel studenter och forskarstuderande som fortsätter sina studier i ett annat EU-land eller tredje land.- Procentandel studenter som erhåller gemensamma examina i Europa.- Procentandel studenter och praktikanter som omfattas av ECTS eller Europass och får bilaga till examen/betyg.

I överensstämmelse med den öppna samordningsmetoden fastställs i arbetsplanen också de viktigaste instrumenten för att mäta resultaten och jämföra de europeiska resultaten på ett nationellt och internationellt plan.

Bakgrund

Enligt tidsplanen ska det göras en utvärdering av resultaten i mitten av 2003. Den ska följas av en delrapport om genomförandet av arbetsprogrammet vid Europeiska rådets vårmöte 2004 och en slutrapport som ska läggas fram 2010.

Senast ändrat den 28.09.2006

Top