EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Ett europeiskt område för livslångt lärande

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Ett europeiskt område för livslångt lärande

För att underlätta övergången till ett kunskapssamhälle stöder kommissionen införandet av strategier och konkreta åtgärder för livslångt lärande för att förverkliga ett europeiskt område för livslångt lärande. Detta mål ligger i centrum för Lissabonstrategin och särskilt för arbetsprogrammet "Utbildning 2010". Medlemsländerna har förbundit sig att senast år 2006 införa sådana strategier.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen – Att förverkliga det europeiska området för livslångt lärande [KOM(2001) 678 slutlig – ej offentliggjord i Europeiska unionens officiella tidning].

SAMMANFATTNING

Europas framtid beror på hur medborgarna kommer att kunna ta sig an de ekonomiska och sociala utmaningar vi står inför. Ett europeiskt område för livslångt lärande kommer att göra det möjligt för Europas medborgare att utan problem övergå från studier till arbete, att flytta från en region till en annan, från ett land till ett annat, för att på bästa sätt utnyttja sina färdigheter och kvalifikationer. Med livslångt lärande avses allt lärande från förskolan till efter pensioneringen ("från vaggan till graven"). Det omfattar alla former av utbildning (formell, informell och icke-formell).

Vid Europeiska rådets möte i Lissabon i mars 2000 ställde man upp det strategiska målet att göra Europeiska unionen (EU) till världens mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade ekonomi, och i det sammanhanget har den integrerade ramen för politiskt samarbete "Utbildning 2010" livslångt lärande som vägledande princip, i samverkan med de relevanta inslagen i politiken för ungdom, sysselsättning, social integration och forskning. Livslångt lärande som mål ingår också i de nya integrerade riktlinjerna som antogs 2005 inom ramen för Lissabonsstrategin.Det är eleverna/studenterna, lika möjligheter och utbildningens kvalitet och relevans som måste stå i centrum för strategierna för förverkligandet av ett europeiskt område för livslångt lärande.

Vad bör ingå i en strategi för livslångt lärande?

Europeiska rådet har vid de möten som har ägt rum efter mötet i Feira år 2000 betonat att det är nödvändigt att införa konsekventa och övergripande strategier för livslångt lärande. Medlemländerna har förbundit sig att införa sådana strategier senast år 2006.

I meddelandet fastställs vad som bör ingå i strategierna för att stödja medlemsländernas och andra berörda aktörers insatser. Det första som krävs är att man omvandlar de traditionella systemen så att alla får tillgång till livslångt lärande. Övriga inslag har fastställts med tanke på behoven att

 • utveckla partnerskap på alla nivåer av den offentliga förvaltningen (nationellt, regionalt och lokalt) samt mellan dem som tillhandahåller utbildning (skolor, universitet, etc.) och det civila samhället i vid bemärkelse (företag, arbetsmarknadens parter, lokala föreningar, etc.),
 • kartlägga elevernas/studenternas och arbetsmarknadens behov med utgångspunkt i kunskapssamhället (t.ex. genom att inkludera ny informationsteknik),
 • kartlägga lämpliga resurser genom att uppmuntra ökade privata och offentliga investeringar och nya sätt att investera,
 • göra utbildningsmöjligheter mer tillgängliga bland annat genom att inrätta fler lokala lärcentrum på arbetsplatserna och göra det lättare att fortbilda sig på arbetsplatsen; särskilda insatser behövs för dem som är mindre gynnade, t.ex. funktionshindrade, etniska minoriteter eller landsbygdsbefolkning,
 • skapa en lärandekultur för att locka potentiella inlärare, öka deltagandet och få alla att förstå att det är nödvändigt att fortsätta att lära sig i alla åldrar,
 • inrätta mekanismer för utvärdering och övervakning av kvalitetsaspekter. Kommissionen kommer i början av 2003 att inrätta ett pris för företag som investerar i livslångt lärande, som belöning och för att sprida lämpliga tillvägagångssätt.

Prioriterade insatser i en strategi för livslångt lärande

I meddelandet betonas vad man måste göra för att fullborda ett europeiskt område för livslångt lärande, nämligen:

 • Ta tillvara utbildning. Detta betyder att man måste värdesätta både formella utbildnings- och examensbevis liksom icke-formellt och informellt lärande, så att alla former av lärande erkänns. Det innebär i sin tur att de nationella utbildningssystemen måste bli tydligare och mer sammanhängande, att man ska ha utarbetat en transnationell mekanism för sammanläggning av kvalifikationer till 2003, att man kommer att ha ett gemensamt system för hur kvalifikationer presenteras (inspirerat av den europeiska meritförteckningen) i slutet av 2002 och att man på frivillig basis inför europeiska examens- och utbildningsbevis.
 • Förbättra information, vägledning och rådgivning på europeisk nivå. Kommissionen skulle 2002 inrätta en portal med uppgifter om de möjligheter till lärande som finns på europeisk nivå och ett europeiskt forum för vägledning för att främja informationsutbyte.
 • Satsa mer tid och pengar på utbildning. Kommissionen uppmanar Europeiska investeringsbanken att stödja utbildning, företrädesvis genom inrättandet av lokala utbildningscentrum; den ber Europeiska investeringsfonden stödja riskkapital och föreslår att medlemsländerna i större utsträckning utnyttjar Europeiska socialfonden; kommissionen åtar sig också att sammanställa uppgifter om hur medlemsländerna avser att uppmuntra det livslånga lärandet med skattelättnader.
 • Närma utbildningsutbudet till eleverna/studenterna. Detta blir möjligt om man utvecklar lärcentrum och uppmuntrar till fortbildning på arbetsplatsen.
 • Se till att alla får möjlighet att tillägna sig de grundläggande färdigheterna, och
 • Stödja forskning om innovativ pedagogik för lärare, utbildare och handledare samtidigt som informationsteknikens växande betydelse beaktas.

Kommissionen, Europaparlamentet och de andra EU-institutionerna, medlemsländerna, EES-länderna och kandidatländerna, arbetsmarknadens parter, icke-statliga organisationer och internationella organ uppmanas att samarbeta så att det livslånga lärandet utvecklas. I kommissionens meddelande föreslås därför att en databas inrättas där man kan samla information och erfarenheter på området samt exempel på lämpliga tillvägagångssätt. Det föreslås också att man inrättar en högnivågrupp bestående av företrädare för de ministerier som ansvarar för livslångt lärande och att denna högnivågrupp följer upp och samordnar de olika beslutsnivåerna (europeisk, nationell, regional och lokal nivå).

Genomförandet kommer att ske genom program, instrument, nätverk och ett begränsat antal indikatorer.

En presentation i ämnet gjordes vid Europeiska rådets möte i Barcelona i mars 2002. Under 2003 utarbetade kommissionen en rapport om de framsteg som gjorts i medlemsländerna och på EU-nivå när det gäller livslångt lärande. Det beslutades sedan att övervakningen av genomförandet och av framstegen skulle ske inom ramen för den rapport om genomförandet av arbetsprogrammet "Utbildning 2010" som ska läggas fram vartannat år.

Bakgrund

Vid Europeiska rådets möte i Feira i juni 2000 uppmanandes kommissionen och medlemsländerna att utarbeta en konsekvent strategi för att ge alla tillgång till livslångt lärande. I ett memorandum om livslångt lärande inleddes sedan ett samråd på europeisk nivå. Detta meddelande är resultatet av den debatt som följt under åren 20002001 och som cirka 12 000 personer deltog i, förutom medlemsländerna, EES-länderna, kandidatländerna, EU-institutionerna, arbetsmarknadens parter och icke-statliga organisationer.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Resolution från rådet och företrädare för medlemsstaternas regeringar församlade i rådet den 21 november 2008 om ”Bättre integrering av livslång vägledning i strategierna för livslångt lärande” [Europeiska unionens officiella tidning C 319, 13.12.2008]. I resolutionen betonas behovet att stärka genomförandet av en aktivt vägledande politik inom ramen för de nationella strategierna för livslångt lärande. Fyra prioriterade områden för livslång vägledning fastställs, nämligen följande:

 • förvärva färdigheter som ger möjlighet att styra karriärutveckling,
 • ge tillträde till vägledningstjänster, i synnerhet åt människor från mindre gynnade grupper,
 • utveckla kvalitetssäkring av vägledningstjänsterna,
 • uppmuntra till samordning och samarbete mellan olika aktörer på olika nivåer.

För att förbättra tillhandahållandet av livslång vägledning måste utbyte av information om nationell politik och nationella metoder anordnas, samt lämplig övervakning och utvärdering av genomförandet. Samarbete måste dessutom ytterligare uppmuntras på nationell, europeisk och internationell nivå. Därför kan programmet för livslångt lärande, Europeiska strukturfonden, Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) samt Europeiska utbildningsstiftelsen utnyttjas.

Europaparlamentets och rådets rekommendation av den 18 december 2006 om nyckelkompetenser för livslångt lärande [Europeiska unionens officiella tidning L 394, 30.12.2006]. Syftet med rekommendationen är att inrätta ett referensverktyg för att definiera nyckelkompetenserna för livslångt lärande.

Europaparlamentets och rådets beslut 1720/2006/EG av den 15 november 2006 om inrättande av ett för livslångt lärande [Europeiska unionens officiella tidning L 327, 24.11.2006].

Rådets resolution av den 27 juni 2002 om livslångt lärande [Europeiska gemenskapernas officiella tidning, C 163, 9.7.2002]. Rådet välkomnar kommissionens meddelande från november 2001 "Att förverkliga det europeiska området för livslångt lärande". Vidare gläder sig rådet åt att livslångt lärande i meddelandet fastställs som en av de vägledande principerna för utbildningen.

Senast ändrat den 03.06.2009

Top