EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Det europeiska jämställdhetsinstitutet

Det europeiska jämställdhetsinstitutet

Det europeiska jämställdhetsinstitutet har till uppgift att hjälpa EU-institutionerna och EU-länderna att integrera jämställdhetsprincipen i sin politik, och att bekämpa könsdiskriminering. Institutet ska också informera Europeiska unionens (EU) medborgare om jämställdhetsfrågor.

SAMMANFATTNING

Jämställdhet mellan kvinnor och män är en grundläggande rättighet enligt Lissabon-fördraget och en prioriterad fråga inom Europeiska unionens (EU) politik. Ytterligare framsteg behöver dock göras för att nå en verklig jämställdhet mellan män och kvinnor i arbetslivet och i privatlivet.

Ur detta perspektiv spelar det europeiska jämställdhetsinstitutet en viktig roll genom att erbjuda den sakkunskap som krävs för att utforma jämställdhetsåtgärder mellan män och kvinnor i hela EU.

Institutets uppgifter

Institutet ger teknisk sakkunskap till EU:s institutioner och EU-länder för att bidra till:

  • att främja och förstärka jämställdheten;
  • att integrera jämställdhetsaspekten i all EU-politik och i den nationella politik som följer av denna;
  • att bekämpa könsdiskriminering;
  • att öka medvetenheten bland EU:s medborgare, i synnerhet genom konferenser och informationskampanjer.

Institutet grundar sitt arbete på objektiva, tillförlitliga och jämförbara uppgifter på EU-nivå. Det ska samla in, analysera och sprida dessa uppgifter.

Det ska även analysera information som inhämtats från internationella organisationer och länder utanför EU. Det bidrar slutligen till att inkludera jämställdhetsprincipen i EU:s utrikespolitik.

Institutet ska främja ett erfarenhetsutbyte och en dialog mellan berörda aktörer, i synnerhet arbetsmarknadens parter, icke-statliga organisationer och forskningscentrum.

Verksamhet

Institutet ska bedriva sin verksamhet oberoende och öppet. Det leds av en styrelse, med stöd av en direktör, och bistås av ett rådgivande expertforum. Dess säte är i Vilnius, Litauen.

Det samarbetar säerkilt med Europeiska fonden för förbättrade levnads-och arbetsvillkor, Europeiska arbetsmiljöbyrån och Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den trädde i kraft den 19 januari 2007.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1922/2006 av den 20 december 2006 om inrättande av ett europeiskt jämställdhetsinstitut (EUT L 403, 30.12.2006, s. 9–17)

Fortlöpande ändringar av förordning (EG) nr 1922/2006 har införlivats i grundtexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

Senast ändrat 30.10.2015

Top