EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Gemenskapens femte handlingsprogram för lika möjligheter (2001-2006)

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Gemenskapens femte handlingsprogram för lika möjligheter (2001-2006)

Syftet med detta program är att främja jämställdhet mellan kvinnor och män, bl. a. genom att medverka till och stödja gemenskapens ramstrategi. I detta syfte samordnar, stöder och finansierar programmet genomförandet av transnationella projekt.

RÄTTSAKT

Rådets beslut 2001/51/EG av den 20 december 2000 om inrättande av gemenskapens handlingsprogram avseende gemenskapens strategi för jämställdhet mellan kvinnor och män (2001-2006) [Se ändringsrättsakt(er)].

SAMMANFATTNING

Detta gemenskapens femte handlingsprogram utgör ett av de instrument som erfordras för att genomföra gemenskapens övergripande ramstrategi för jämställdhet mellan kvinnor och män, antagen av kommissionen i juni 2000. Det följer på det tredje (es de en fr) och fjärde handlingsprogrammet för lika möjligheter som omfattar perioderna 1991-1995 respektive 1996-2000.

Mål

Målen för programmet är de följande:

 • Främja och sprida värderingar och praxis som utgör grunden för jämställdhet mellan kvinnor och män.
 • Förbättra förståelsen för frågor som har samband med jämställdhet mellan kvinnor och män, inklusive direkt eller indirekt könsdiskriminering och flerfaldig diskriminering av kvinnor.
 • Utveckla aktörernas kapacitet att på ett effektivt sätt främja jämställdheten mellan kvinnor och män, särskilt genom att främja informationsutbyte och goda rutiner samt nätverkssamarbete på gemenskapsnivå.

Gemenskapsåtgärder

För att uppnå ovannämnda mål ska programmet stödja genomförandet av följande åtgärder:

 • Ökad medvetenhet om jämställdhetsproblematiken, särskilt genom spridning av programmets resultat genom evenemang, kampanjer och publikationer.
 • Analys av faktorer och politik som gäller jämställdhet mellan kvinnor och män genom insamling av statistik, studier, konsekvensanalys ur ett könsrollsperspektiv, användning av instrument och mekanismer, utveckling av indikatorer och referenspunkter samt effektiv spridning av resultat. Denna åtgärd ska även innefatta uppföljning av genomförandet och tillämpningen av gemenskapslagstiftningen på jämställdhetsområdet genom utvärdering av lagstiftning och praxis för att bedöma vilken inverkan de har och hur effektiva de är.
 • Samarbete över gränserna mellan aktörer genom främjande av nätverkssamarbete och utbyte av erfarenheter på gemenskapsnivå.

Samstämmighet och komplementaritet

Kommissionen och medlemsländerna ska garantera samstämmighet och komplementaritet mellan de åtgärder som genomförs inom programmets verksamhet och unionens och gemenskapens övriga relevanta åtgärder, t.ex. de som genomförs inom Daphne -, Stop-, Phare - och Medaprogrammen, sjätte ramprogrammet för forskning, programmet för kamp mot social utslagning och handlingsprogrammet mot diskriminering (2001-2006).

I programmet ska dessutom hänsyn tas till de särskilda åtgärder för likabehandling av kvinnor och män i frågor som rör sysselsättning och arbete och som kan genomföras av gemenskapen inom ramen för strukturfonderna, gemenskapsinitiativet Equal eller åtgärder i syfte att främja samarbetet för att förstärka sysselsättningsstrategin.

Finansiering

Det finansiella referensbeloppet för att genomföra detta program uppgår för perioden 2001-2006 till 61,5 miljoner euro. Deltagande organ (medlemsländerna, lokala och regionala myndigheter, arbetsmarknadens parter, icke-statliga organisationer, organ som främjar jämställdheten mellan kvinnor och män) måste garantera samfinansiering av minst 20 % av budgeten för de genomförda projekten.

Villkor

För att vara stödberättigade måste de projekt som finansieras inom ramen för detta program uppfylla följande villkor:

 • Vara av transnationell natur, dvs. stödjas av minst tre aktörer från tre medlemsländer.
 • Främja lika möjligheter för kvinnor och män.
 • Garantera samfinansiering av aktörerna av minst 20 % av budgeten.
 • Ha ett mervärde på EU-nivå och en innovativ aspekt.
 • Förfoga över ett system för utvärdering.
 • Möjliggöra internationellt utbyte, spridning av resultat och utbyte inom EU.

Uppföljning och utvärdering

Kommissionen ska regelbundet övervaka programmet i samarbete med en uppföljningskommitté bestående av företrädare för medlemsländerna. Programmet ska utvärderas efter halva tiden och när det har avslutats med hjälp av oberoende experter. Utvärderingen ska inriktas på de genomförda åtgärdernas relevans, effektivitet och kostnadseffektivitet. Den ska också syfta till att undersöka vilken verkan programmet i sin helhet har haft.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut 2001/51/EG

22.12.2000

-

EGT L 17, 19.1.2001

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut 1554/2005/EG

30.9.2005

-

EUT L 255, 30.9.2005

Senast ändrat den 16.01.2006

Top