Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Arbetstidens förläggning

Go to the summaries’ table of contents

Arbetstidens förläggning

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2003/88/EG – arbetstidens förläggning i vissa avseenden

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

I direktivet fastställs minimikrav för säkerhet och hälsa vid förläggningen av arbetstagares arbetstid. Reglerna omfattar

 • minimiperioder för dygnsvila och veckovila, årlig semester, raster och begränsning av veckoarbetstiden,
 • vissa former av nattarbete och skiftarbete.

VIKTIGA PUNKTER

EU-länderna

 • EU-länderna måste säkerställa att alla arbetstagare har rätt till
  • minst elva timmars sammanhängande ledighet per 24-timmarsperiod,
  • en rast under alla arbetsdagar som är längre än sex timmar,
  • minst 24 timmars sammanhängande ledighet under varje period om sju dagar, utöver de elva timmarna varje dygn,
  • minst fyra veckors betald årlig semester,
  • en maximal genomsnittlig veckoarbetstid på 48 timmar, inklusive övertid, under sju dagar.
 • Normalt nattarbete ska inte vara mer än åtta timmar i genomsnitt under varje 24-timmarsperiod.
 • Nattarbetande har rätt till gratis hälsokontroller med jämna mellanrum.

Nationella myndigheter

 • Nationella myndigheter kan
  • använda beräkningsperioder, från 14 dagar till 4 månader, för att beräkna veckovila och maximal veckoarbetstid,
  • undanta företagsledare, andra höga beslutsfattare, anställda i familjeföretag samt religiösa tjänstgörande från lagstiftningen.
 • Avvikelser från vissa villkor kan också gälla för något av följande:
  • Säkerhets- och övervakningsverksamhet där det krävs permanent närvaro för att skydda människor eller egendom.
  • Kontinuitet i service eller produktion på områden som sjukhus, hamnar, flygplatser, media och jordbruk.
  • En förväntad aktivitetsökning (framför allt jordbruk, turism, posttjänster, järnvägar, olyckor).
  • Avvikelser som avtalats i kollektivavtal mellan arbetsgivare och anställda.
 • Lagstiftningen gäller inte för sjöfarare, och inte heller för arbetstagare som omfattas av mer specifika regler (såsom mobila arbetstagare i sektorerna för vägtransport, civl luftfart, gränsöverskridande järnväg eller transport på inre vattenvägar).
 • EU-länderna får tillämpa mer gynnsamma hälso- och säkerhetsvillkor om de så önskar.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det har tillämpats sedan den 2 augusti 2004.

BAKGRUND

Arbetsvillkor – Arbetstidsdirektivet

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/88/EG av den 4 november 2003 om arbetstidens förläggning i vissa avseenden (EUT L 299, 18.11.2003, s. 9–19).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: Översyn av arbetstidsdirektivet (första etappen i samrådet med arbetsmarknadens parter på EU-nivå enligt artikel 154 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt) (KOM(2010) 106 slutlig, 24.3.2010).

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: Översyn av arbetstidsdirektivet (Andra etappen i samrådet med arbetsmarknadens parter på EU-nivå enligt artikel 154 i EUF-fördraget) (KOM(2010) 801 slutlig, 21.12.2010).

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om medlemsstaternas tillämpning av direktiv 2003/88/EG (arbetstidsdirektivet) (KOM(2010) 802 slutlig, 21.12.2010).

Senast ändrat 01.12.2016

Top