Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Deltidsarbete

Go to the summaries’ table of contents

Deltidsarbete

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 97/81/EG – ramavtalet om deltidsarbete undertecknat av UNICE, CEEP och EFS

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

  • Direktivet syftar till att genomföra det ramavtal om deltidsarbete som ingåtts mellan arbetsgivarna och fackföreningarna (arbetsmarknadens parter) i Europeiska unionen (EU).
  • Med avtalet vill man få bort orättfärdig diskriminering av deltidsanställda och förbättra kvaliteten på deltidsarbete. Ett syfte är också att bidra till att utveckla deltidsarbete på frivillig basis och göra det möjligt för arbetstagare och arbetsgivare att ordna arbetstiden på ett sätt som passar båda parternas behov.

VIKTIGA PUNKTER

Vem gäller direktivet för?

Det gäller för deltidsarbetande som har ett anställningsavtaleller anställningsförhållande som regleras i varje EU-land. De som arbetar med tillfällig anställning kan undantas av objektiva skäl efter samråd mellan det berörda EU-landet och dess arbetsmarknadsparter.

Icke-diskriminering

Deltidsarbetande får inte behandlas mindre gynnsamt än jämförbara heltidsarbetande bara för att de arbetar deltid, såvida inte detta kan motiveras objektivt. Vissa anställningsvillkor kan vara beroende av en anställningstid eller arbetad tid eller baserade på en viss lönenivå, efter samråd mellan EU-länderna och sociala parter.

Tillgång till deltidsarbete

EU-länderna och arbetsmarknadens parter bör, antingen på eget initiativ eller i samråd med statliga myndigheter, ta reda på, gå igenom och vid behov avlägsna alla rättsliga eller administrativa problem som minskar möjligheterna till deltidsarbete. Att en arbetstagare vägrar övergå från heltidsarbete till deltidsarbete eller tvärtom är inte ett tillräckligt skäl för att avskeda honom eller henne.

Arbetsgivarnas roll

Arbetsgivarna ska fullt ut beakta

  • begäranden om att övergå från heltidsarbete till eventuellt deltidsarbete som blir tillgängligt,
  • begäranden om att övergå från deltid till heltid eller få utökad arbetstid när möjligheten uppstår,
  • att tillhandahålla läglig information om tillgången till deltids- och heltidsjobb,
  • åtgärder för att främja deltidsarbete på alla nivåer i företaget,
  • att tillhandahålla lämplig information till arbetstagarföreträdare om deltidsarbete.

Genomförande

EU-länderna eller arbetsmarknadens parter kan införa mer gynnsamma regler än de som fastställs i avtalet. Avtalets genomförande är emellertid inte ett giltigt skäl att sänka den allmänna skyddsnivå som deltidsarbetare får.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det har tillämpats sedan den 20 januari 1998. EU-länderna måste införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 20 januari 2000.

BAKGRUND

Se mer information om Arbetsförhållanden – Deltidsarbete på Europeiska kommissionens webbplats.

HUVUDDOKUMENT

Rådets direktiv 97/81/EG av den 15 december 1997 om ramavtalet om deltidsarbete undertecknat av UNICE, CEEP och EFS – Bilaga: Ramavtal om deltidsarbete (EGT L 14, 20.1.1998, s. 9–14).

Fortlöpande ändringar av direktiv 97/81/EG har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Nationella genomförandeåtgärder

Rapport från kommissionens avdelningar om genomförandet av rådets direktiv 97/81/EG av den 17 december 1997 om ramavtalet om deltidsarbete undertecknat av UNICE, CEEP och EFS – Bilaga: Ramavtal om deltidsarbete, 21.1.2003.

Denna rapport kompletteras av två studier:

Genomföranderapport – Genomförandet av direktiv 97/81/EG om ramavtalet om deltidsarbete undertecknat av UNICE, CEEP och EFS (Cypern, Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern) (2007).

Rapporter (sammanfattning och kommentarer) om genomförandet av direktiv 1997/81/EG i Bulgarien och Rumänien (2009).

Senast ändrat 04.12.2016

Top