EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Equal

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Equal

Gemenskapsinitiativet Equal har till syfte att främja nya metoder för att bekämpa diskriminering och ojämlikhet av alla slag på arbetsmarknaden i samarbete mellan länderna och att främja social och yrkesmässig integration av asylsökande.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till medlemsstaterna av den 14.4.2000 om fastställande av riktlinjer för gemenskapsinitiativet Equal avseende samarbete mellan länderna för att främja nya metoder för att bekämpa diskriminering och alla slags skillnader i samband med arbetsmarknaden [C(2000)853 - Europeiska gemenskapernas officiella tidning C 127 av den 5 maj 2000].

SAMMANFATTNING

Eftersom medlemsländernas ömsesidiga ekonomiska beroende ökar har en ny avdelning om sysselsättning införts i Amsterdamfördraget (Avdelning VIII). I detta föreskrivs att en europeisk sysselsättningsstrategi (esdeen) ska utarbetas och att årliga riktlinjer ska antas som medlemsländerna ska beakta i sin nationella politik.

Riktlinjerna för sysselsättning, som införlivas i varje medlemslands nationella handlingsplaner (PAN) (DE) (EN) (FR), vilar på fyra pelare:

 • anställbarhet,
 • företagaranda,
 • anpassningsförmåga,
 • lika möjligheter.

Europeiska unionen utarbetar en integrerad strategi för att bekämpa social utslagning och diskriminering på grund av bland annat kön, sexuell läggning, ras eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder eller ålder. Politik och program (esdeenfr) på detta område återfinns särskilt i artikel 13 (bekämpning av diskriminering) och artikel 137 i fördraget (främjande av social integrering). Gemenskapsinitiativet Equal medverkar också till att förverkliga denna strategi genom att koncentrera sina åtgärder på arbetsmarknaden.

Europeiska kommissionen önskar bygga vidare på de lärdomar som dragits av programmen ADAPT och EMPLOI (esdeen), som genomfördes under perioden 1994-1999. För perioden 2000-2006 behåller den därför Equal tillsammans med de fyra nya gemenskapsinitiativ (INTERREG III, LEADER+, URBAN II) som presenteras i de allmänna bestämmelserna (EG) nr 1260/1999 för strukturfonderna.

ALLMÄNNA PRINCIPER

Medlemsländerna och kommissionen samfinansierar gemenskapsinitiativet Equal. Endast Europeiska socialfonden (ESF) bidrar till gemenskapsfinansieringen av Equal, som uppgår till 3,274 miljarder euro under 7 år. Föreskrifterna i de allmänna bestämmelserna för strukturfonderna gäller för genomförandet av Equal, särskilt de som rör anpassning av beloppen för gemenskapens finansiering efter åtgärdernas geografiska läge.

Gemenskapsinitiativet Equal skiljer sig från programmen för strukturfondernas mål 1, mål 2 och mål 3. Det utgör ett permanent laboratorium för experiment med utarbetande och spridning av nya sätt att genomföra sysselsättningspolitik som bekämpar diskriminering och ojämlikhet av alla slag, särskilt sådan som drabbar asylsökande. På sikt, när de nyskapande lösningarna har visat sig vara effektiva, ska de spridas till politiska makthavare och ansvariga förvaltningar för att integreras i de viktigaste åtgärderna som stöds genom strukturfonderna.

Varje medlemsland ska lägga fram ett program för gemenskapsinitiativ för kommissionen, där strategin och formerna för genomförande av Equal beskrivs. De åtgärder som finansieras inom ramen för programmen för gemenskapsinitiativ sammanförs i temaområden och genomförs i geografiska eller sektoriella partnerskap för utveckling. Samarbetet mellan nationerna, som ger Equal europeiskt mervärde, bidrar till utbytet av erfarenheter och god praxis. Dessutom är förnyelse en integrerande del av gemenskapsinitiativet. Den kan knytas till processerna (förbättring av existerande tillvägagångssätt, nya metoder eller nya verktyg), eftersträvade syften (mål som stimulerar ny eller lovande kompetens och nya sysselsättningstillfällen) eller sammanhanget (nya administrativa eller politiska strukturer, nyskapande system för åtgärder).

Tematisk infallsvinkel

Medlemsländerna ska formulera sina Equal-strategier utifrån särskilda temaområden som inordnats under de fyra pelarna i riktlinjerna för sysselsättningen (plus temaområdet "asylsökande"). Temaområdena, som kan ses över vartannat år med hänsyn till arbetsmarknadens utveckling, är följande:

 • Första pelaren: anställbarheta) Underlätta inträde och återinträde på arbetsmarknaden för personer som har svårt att integreras eller återintegreras på denna.b) Bekämpa rasism och främlingsfientlighet på arbetsmarknaden.
 • Andra pelaren: företagarandac) Ge alla möjlighet att starta företag genom att tillhandahålla de verktyg som är nödvändiga för start av företag och för att finna nya sysselsättningsmöjligheter i städer och på landsbygden.d) Bygga ut den sociala ekonomin (den tredje sektorn), speciellt vad gäller samhällsnyttiga tjänster, med särskild fokusering på att höja arbetets kvalitet.
 • Tredje pelaren: anpassningsförmågae) Främja livslångt lärande och praxis som uppmuntrar rekrytering och stadigvarande arbete för personer som utsätts för diskriminering och ojämlik behandling på arbetsmarknaden.f) Ge stöd till företag och anställda så att de kan anpassa sig till ekonomiska förändringar och användning av ny informationsteknik.
 • Fjärde pelaren: lika möjligheter för män och kvinnorg) Förena yrkesliv och familjeliv och främja sysselsättning för kvinnor och män som har lämnat arbetsmarknaden genom att utveckla mer effektiva och flexibla former av arbetsorganisation och stödtjänster.h) Minska skillnaderna i behandlingen av kvinnor och män och stödja desegregering på arbetet.
 • Femte pelaren: hjälp till asylsökande till integrering(enligt den asylsökandes officiella status - ett mycket komplext område, som behandlas på olika sätt i de olika medlemsländerna - hjälpen kan röra nya sätt att underlätta tillträdet till arbetsmarknaden eller bestå av att ge utbildning till de asylsökande som inte godkänts innan de lämnar landet.)

Beroende på nationella omständigheter som påverkar prioriteringen av åtgärder ska medlemsländerna, utom i undantagsfall, välja minst ett område i varje pelare. Främjande av jämställdhet mellan kvinnor och män utgör en integrerande del av alla utvalda temaområden, förutom de specifika åtgärder som reserverats för detta under den fjärde pelaren.

Alltefter frågans nationella vidd ska medlemsländerna bestämma en lägsta nivå på åtgärder för asylsökande. Dessa kan indelas i tre kategorier: 1) Asylsökande vars ansökan håller på att undersökas av det berörda medlemslandet. 2) Asylsökande som har tagits emot inom ett humanitärt omflyttnings- eller evakueringsprogram eller som omfattas av en tillfällig skyddsordning. 3) Asylsökande som inte har beviljats flyktingstatus, men som omfattas av andra former av skydd (komplementärt eller underordnat) eftersom deras personliga situation hindrar dem från att återvända till sitt hemland. I Europeiska unionen är de asylsökandes situation svår. Antingen är arbetsmarknaden stängd för dem, eller också är deras tillträde omgärdat med strikta villkor. Därför kan åtgärder som gynnar dem få formen av sektoriella partnerskap för utveckling (åtgärder från alla nationella partner för att finansiera dessa personers integration) eller geografiska (på ett territorium där det finns ett stort antal asylsökande). Åtgärder för asylsökande är det nionde temaområdet i initiativet Equal där partnerskap för utveckling kan tillämpas.

Partnerskap

Partnerskap är ett väsentligt inslag i genomförandet av gemenskapsinitiativet Equal. Partnerskapen för utveckling är de slutliga mottagarna av det ekonomiska stödet och representerar alla berörda och behöriga aktörer: nationella, regionala och lokala myndigheter och gemenskaper, offentliga arbetsförmedlingar, icke-statliga organisationer (NGO), företag -särskilt små och medelstora företag - och arbetsmarknadens parter. Alla dessa aktörer samarbetar för att utforma en strategi för åtgärder inom vart och ett av ovannämnda temaområden. Tillsammans utformar och fastställer de (enligt bemyndigandeprincipen) gemensamma mål och söker nyskapande lösningar för att bekämpa ojämlikhet och diskriminering.

Medlemsländerna väljer det partnerskap som de finner lämpligast med hänsyn till det egna landets situation. Det finns två olika typer av partnerskap:

 • partnerskap för geografisk utveckling, där aktörer inom ett visst geografiskt område förs samman.
 • partnerskap för sektoriell utveckling, som omfattar en viss ekonomisk sektor eller industrigren och även kan avse en särskild målgrupp.

Då Europeiska socialfonden är den enda gemenskapsfond som stöder utvecklingspartnerskap, kan åtgärder som berättigar till stöd från andra strukturfonder (ERUF, EUGFJ - utvecklingssektionen, FFU) stödjas om de uppfyller bestämmelserna i fördraget, särskilt när det gäller statligt stöd.

ÅTGÄRDER SOM FINANSIERAS

För varje tematiskt åtgärdsområde ska gemenskapsinitiativet Equal stödja fyra olika åtgärder:

 • Åtgärd 1: Upprättande av utvecklingspartnerskap och transnationellt samarbeteÅtgärd 1, vars varaktighet inte får överstiga sex månader, syftar till att underlätta etablering av hållbara och effektiva utvecklingspartnerskap och att få ut ett verkligt mervärde av det transnationella samarbetet. Den utgör den viktigaste urvalsetappen för finansiering från Equal. Utvecklingspartnerskapets initiativtagare ska för medlemslandet lägga fram en ansökan rörande det tematiska åtgärdsområdet och det territorium eller den sektor som berörs och som ska omfatta följande: en lista över berörda partner och deras ställning och roll i förvaltning och finansiering av de föreslagna åtgärderna, en diagnos av det problem som ska tas upp, vilka mål som ska nås, ett arbetsprogram för åtgärd 1, vilken typ av verksamhet som planeras för åtgärd 2 och förväntningar på transnationellt samarbete. När åtgärd 1 är slutförd, kommer partnerskapet att kunna presentera en gemensam strategi i form av ett verkligt avtal om utvecklingspartnerskap som minst ska omfatta följande: en förhandsbedömning av situationen när det gäller uteslutning och diskriminering som sammanhänger med det tema som valts och det territorium/den sektor som berörs, ett arbetsprogram och en realistisk budget, en klar identifiering av varje partners roll (styrning, beslutskapacitet, ledning, förvaltning, finansiering), en metod för permanent utvärdering (insamling och analys av uppgifter grundade på indikatorer), formellt åtagande att delta i åtgärd 3 samt en strategi för integrering av jämställdhetsprincipen. När det gäller samarbete mellan länderna ska utvecklingspartnerskapen samarbeta med minst en partner från ett annat medlemsland, vanligen en deltagare i initiativet Equal. I vederbörligen motiverade fall kan samarbetet utvidgas till en analog struktur i ett icke-medlemsland som är berättigat till finansiering genom programmen Phare, TACIS eller MEDA.
 • Åtgärd 2: Genomförande av utvecklingspartnerskapens arbetsprogramFör att motta finansiering för att genomföra åtgärd 2 ska varje utvalt utvecklingspartnerskap lägga fram ett avtal om partnerskap och ett avtal om samarbete mellan länderna som uppfyller de kriterier som nämns under åtgärd 1. Dessa två dokument ska uppfylla följande villkor: öppenhet (att nödvändig medfinansiering finns, bemyndigande att förvalta allmänna medel och att verksamhetens resultat är allmän egendom), partnerskapets representativitet och vilja och förmåga att delta i samarbete mellan länderna (förväntade mervärden, spridning av resultaten inom nationella och europeiska nätverk). Arbetsprogrammet och budgeten för åtgärd 2 ska initialt omfatta 2-3 år med möjlighet till förlängning.
 • Åtgärd 3: Tematisk nätverksbildning, spridning av god praxis och inverkan på den nationella politikenDenna åtgärd är obligatorisk för alla utvecklingspartnerskap och ger stöd till nätverksbildning, informationsspridning och integration i sysselsättnings- och arbetsmarknadspolitiken. Utvecklingspartnerskapen verkar antingen ensamma eller i grupp, beroende på deras egen expertis. Medlemsländerna ska införa mekanismer som främjar integration av kampen mot diskriminering och olämpligt bemötande såväl på det horisontella planet (genom organisationer som är aktiva på ett liknande område) som på det vertikala (i regional och nationell politik, särskilt nationella handlingsplaner och strukturfonderna). Dessa mekanismer syftar till att identifiera faktorer som skapar ojämlikhet och diskriminering samt att övervaka och analysera utvecklingspartnerskapens reella eller potentiella effekt på målgrupperna och de prioriterade områdena i de nationella handlingsplanerna. Dessutom kartlägger de och utvärderar de faktorer som skapar god praxis, vilken sprids sedan åtgärd 1 avslutats.
 • Åtgärd 4: Tekniskt stödDet tekniska stödet ska utnyttjas till att underlätta sökandet efter samarbetspartner och konsolidering av partnerskap för samarbete mellan länderna (åtgärd 1), samla in, publicera och sprida erfarenheter och resultat, däribland utvecklingspartnerskapets årsrapporter (åtgärd 2), stödja bildande av tematiska nätverk, spridningsaktiviteter och inrättande av mekanismer som har stark politisk påverkan (åtgärd 3), säkerställa samarbete vid bildande av nätverk på europeisk nivå och utbyta väsentlig information med övriga medlemsländer och med kommissionen. Det tekniska stödet ska också avse uppföljning, granskning och utvärdering av åtgärder såväl inom medlemsländerna som på europeisk nivå. Anslaget till tekniskt stöd får uppgå till högst 8 % av ESF:s medverkan till varje gemenskapsinitiativprogram och ges av strukturer som väljs öppet på nationell nivå.

SPRIDNING OCH UTVÄRDERING PÅ EUROPEISK NIVÅ

Medlemsländerna, arbetsmarknadens parter och kommissionen samarbetar för att utnyttja den potentiella effekten av de goda tillämpningarna av Equal på den europeiska strategin för sysselsättning. På unionsnivå inrättar kommissionen ett utvärderingssystem för att bedöma gemenskapsinitiativets effekter genom tre olika åtgärder:

 • Tematisk undersökning på unionsnivåFör varje tematiskt område för initiativet Equal ska kommissionen organisera en serie "tematiska undersökningar" gemensamt med grupper av utvecklingspartnerskap. Resultaten ska offentliggöras och kommer att ingå i utvärderingarna av politiken inom ramen för den europeiska strategin för sysselsättning och de gemenskapsprogram som inrättats enligt fördragets artikel 13 (bekämpning av diskriminering) och 137 (främjande av social integrering). Kandidatländerna kommer att delta i diskussionen och utnyttjandet av dess resultat.
 • Regelbunden utvärdering av det mervärde Equal tillför nationella handlingsplaner för sysselsättningKommissionen inrättar en databas för goda tillämpningar inom Equal på grundval av verksamhet enligt åtgärd 3 och uppgifter insamlade från utvecklingspartnerskapen.Övervakningskommittén för strukturfondernas mål 1, 2 och 3 ska ha tillgång till dessa uppgifter.
 • Organisation av diskussionsforum på unionsnivåVarje år organiseras ett diskussionsforum för debatt och återföring av information under medverkan av den sociala plattformen för europeiska NGO. Dessutom organiserar kommissionen möten inriktade på mer specifika frågor som överföring av god praxis i kandidatländerna. Sysselsättningskommittén och kommittén för Europeiska socialfonden underrättas fortlöpande om framstegen när det gäller genomförandet av Equal.

Dessutom utför externa tjänsteleverantörer som valts ut efter anbud, vars totala belopp inte får överstiga 2 % av bidraget från ESF, speciella uppgifter som bidrar till att genomföra Equal och får stöd från gemenskapen till 100 % av deras totala utgifter.

GEMENSKAPENS INITIATIVPROGRAM

Enligt den princip för programmering som fastställs i grundförordningen för strukturfonderna och på grundval av medlemsländernas vägledande finansiella anslag skickar dessa förslag till gemenskapsinitiativprogram till kommissionen för att genomföra Equal inom fyra månader efter offentliggörandet av detta meddelande i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Varje gemenskapsinitiativprogram har formen av ett samlat programdokument med en detaljerad beskrivning av följande element: den aktuella situationen när det gäller diskriminering och ojämlikhet på arbetsmarknaden, en förhandsutvärdering av den beräknade effekten på den socioekonomiska situationen lokalt eller på sektorsnivå, strategin för genomförande grundad på de valda prioriteringarna (med ett speciellt avsnitt för asylsökande) och informationsåtgärder, komplementariteten mellan denna strategi och den nationella handlingsplanen, de territoriella sysselsättningspakterna och andra gemenskapsprogram, åtgärder och metoder som främjar lika möjligheter för kvinnor och män, en sammanfattning av erfarenheterna från de tidigare initiativen Adapt och Sysselsättning, formerna för tekniskt stöd som behövs för att genomföra gemenskapens initiativprogram, en vägledande finansieringsplan som anger förväntad medverkan från ESF och beräknat offentligt och privat stöd, förfarandet för samråd med alla partner i beslutsfattandet, formerna för övervakning, kontroll och utvärdering av genomförandet av Equal (infordran av förslag, kontrakt som tilldelats de slutliga mottagarna, integration i politiken eller mainstreaming, övervakningskommitténs sammansättning och insamling av de uppgifter och indikatorer som krävs för en fortlöpande utvärdering).

Efter en förhandlingsperiod på fem månader godkänner kommissionen varje enskilt gemenskapsinitiativprogram genom ett beslut som bekräftar tilldelning av stöd från ESF. Varje gemenskapsinitiativprogram kompletteras sedan med ett programkomplement.

Ytterligare upplysningar om strukturfonderna finns på webbplatsen för Generaldirektoratet för sysselsättning och socialpolitik: Equal (DE) (EN) (FR).

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Förslag till rådets förordning av den 14 juli 2004 om förslaget till rådets förordning om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden [KOM(2004) 492 slutlig].

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning av den 14 juli 2004 om Europeiska regionala utvecklingsfonden [KOM(2004) 495 slutlig].

Akt om villkoren för Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till de fördrag som ligger till grund för Europeiska unionen och om anpassning av fördragen - Bilaga II: Förteckning som avses i artikel 20 i anslutningsakten - 15. Regionalpolitik och samordning av strukturinstrumenten. Denna rättsakt föreskriver ett belopp på 223 miljoner euro enligt Equal för de tio nya medlemsländerna mellan den 1 maj 2004 och den 31 december 2006.

Meddelande från kommissionen om fastställande av riktlinjer för andra omgången av gemenskapens initiativ Equal (KOM/2003/840 av den 30 december 2003).

Kommissionens beslut C/2000/1221 av den 12 maj 2000 om fastställande av en preliminär fördelning per medlemsstat av åtagandebemyndiganden för gemenskapsinitiativet Equal för perioden 2000 till 2006.

BESLUT OM GODKÄNNANDE AV GEMENSKAPENS INITIATIVPROGRAM:- Beslut C/2001/31 av den 8.3.2001 (Danmark)- Beslut C/2001/33 av den 8.3.2001 (Frankrike)- Beslut C/2001/34 av den 9.3.2001 (Grekland)- Beslut C/2001/35 av den 8.3.2001 (Förenade kungariket)- Beslut C/2001/36 av den 22.3.2001 (Spanien)- Beslut C/2001/37 av den 9.3.2001 (Sverige)- Beslut C/2001/40 av den 26.3.2001 (tysk- och fransktalande Belgien)- Beslut C/2001/41 av den 16.3.2001 (Finland)- Beslut C/2001/42 av den 22.3.2001 (Luxemburg)- Beslut C/2001/43 av den 26.3.2001 (Italien)- Beslut C/2001/579 av den 30.3.2001 (Nederländerna)- Beslut C/2001/580 av den 29.3.2001 (Portugal)- Beslut C/2001/581 av den 30.3.2001 (nederländsktalande Belgien)- Beslut C/2001/582 av den 18.4.2001 (Tyskland)- Beslut C/2001/585 av den 2.5.2001 (Österrike)- Beslut C/2001/586 av den 2.5.2001 (Nordirland)- Beslut C/2001/588 av den 22.5.2001 (Irland)

Regionkommitténs yttrande [Europeiska gemenskapernas officiella tidning C 156 av den 6 juni 2000].

Beslut - C(2000) 1382 [Ej offentliggjort i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]Den 24 maj 2000 antog kommissionen ett beslut om beviljande av bidrag från Europeiska socialfonden till finansiering av ett antal samlade åtgärder i form av ett övergripande stöd som genomfördes som ett gemenskapsstöd från ESF enligt artikel 6.1 e i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1784/99 av den 12 juli 1999.

Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och till Regionkommittén om fastställande av riktlinjer för andra omgången av gemenskapens initiativ Equal rörande transnationellt samarbete för att främja nya sätt att bekämpa alla former av diskriminering och ojämlikheter i förbindelse med arbetsmarknaden - "Fri rörlighet för goda idéer" [KOM(2003) 840 - Ej offentliggjort i Europeiska gemenskapens tidning].

Kommissionen sammanfattar de första resultaten av Equal. Den understryker den lovande praxis som redan kan bidra till att utarbeta nya sätt att bekämpa diskriminering och ojämlikhet på arbetsmarknaden och fastställa ramen för en andra omgång som börjar 2004 med deltagande av de tio anslutande länderna.

Principerna och strukturen för den andra omgången förblir desamma som vid första omgången. På så sätt bibehålls den tematiska metoden. Främjandet av jämställdhet ingår fortfarande på alla tematiska områden och genomförs dessutom med hjälp av särskilda insatser.

Kommissionen planerar att från och med den 1 januari 2005 att öppna "ett transnationellt fönster" som består i att på den gemensamma databasen Equal (BCDE) publicera alla utvecklingspartnerskap (PDD) som medlemsländerna har valt ut. På så sätt får alla utvecklingspartnerskap lika möjlighet att finna transnationella partner.

Kommissionen lägger dessutom fram rekommendationer för att förstärka Equals effektivitet, bl.a. genom att förenkla det administrativa genomförandet.

Senast ändrat den 01.08.2005

Top