Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Förstärkt samarbete

Go to the summaries’ table of contents

SURVEY: Tell us what you think about the summaries!

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation

Förstärkt samarbete

INLEDNING

Medlemsstaterna upprättar ett fördjupat samarbete inom europeisk politik. De medlemsstater som deltar kan därmed upprätta ett fördjupat samarbete inom ett särskilt politiskt område än vad som tidigare fastställdes i fördragen. Det fördjupade samarbetet utförs inom ramen för EU genom europeiska institutioner och förfaranden.

Ett fördjupat samarbete syftar till att påskynda uppbyggnaden av Europa för de mest ambitiösa medlemsstaterna. Men dörren står öppen för andra medlemsstater som vill delta senare.

Ett fördjupat samarbete får upprättas inom ramen för all europeisk politik, med undantag av politik som EU har exklusiv befogenhet till.

ALLMÄNNA PRINCIPER

Det fördjupade samarbetet ska fördjupa unionens integrationsprocess och får inte äventyra varken den inre marknaden eller den ekonomiska och sociala sammanhållningen i unionen. Enligt Lissabonfördraget måste minst nio medlemsstater delta i ett fördjupat samarbete.

När fördjupade samarbeten upprättas ska de vara öppna för alla medlemsstater. De ska också vara öppna hela tiden, under förutsättning att den medlemsstat som vill ansluta sig i efterhand följer de beslut som antas inom ramen för det fördjupade samarbetet. Kommissionen och medlemsstaterna ska se till att så många medlemsstater som möjligt deltar i de fördjupade samarbeten som upprättas.

De rättsakter som antas inom ramen för ett fördjupat samarbete ska inte ingå i unionens regelverk. De ska tillämpas av de deltagande medlemsstaterna.

Rådet och kommissionen ska se till att de åtgärder som vidtas inom ramen för ett fördjupat samarbete är samstämmiga med unionens övriga politik och åtgärder.

I Lissabonfördraget fastställs att ”övergångsklausuler” får tillämpas i samband med fördjupade samarbeten, med undantag av beslut som har militära eller försvarsmässiga konsekvenser. Med övergångsklausulerna kan man övergå från enhällighet till kvalificerad majoritet eller från ett särskilt lagstiftningsförfarande till ett ordinarie lagstiftningsförfarande.

FÖRFARANDE FÖR UPPRÄTTANDE AV FÖRDJUPADE SAMARBETEN

Förfarandet avser alla fördjupade samarbeten med undantag av dem som genomförs inom ramen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken.

De medlemsstater som avser upprätta ett fördjupat samarbete ska anmäla sin avsikt till kommissionen som sedan lägger fram ett förslag för rådet. Efter Europaparlamentets godkännande ska rådet bemyndiga upprättandet av ett fördjupat samarbete.

Varje medlemsstat som önskar delta i ett pågående fördjupat samarbete ska lämna in sin avsikt till kommissionen och rådet. Kommissionen beslutar i första hand om medlemsstaten får delta i det fördjupade samarbetet eller inte. Vid upprepat avslag från kommissionen får medlemsstaten hänskjuta frågan till rådet.

SÄRSKILT FÖRFARANDE FÖR DEN GEMENSAMMA UTRIKES- OCH SÄKERHETSPOLITIKEN (Gusp)

I motsats till det allmänna förfarandet lämnar inte kommissionen förslag till fördjupade samarbeten inom Gusp och Europaparlamentet godkänner dem heller inte. Upprättandet av samarbeten beslutas i första hand av rådet. Det bemyndigar, eller bemyndigar inte, det fördjupade samarbetet som intresserade medlemsstater lämnat en avsikt om. Beslutet antas med enhällighet. Kommissionen och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik måste lämna sitt yttrande. Europaparlamentet informeras endast om avsikten.

FÖRDJUPADE SAMARBETEN INOM FÖRSVARET

I Lissabonfördraget fastställs tre särskilda typer av samarbeten inom försvarsområdet.

De medlemsstater som så önskar får genomföra ett permanent strukturerat samarbete. De åtar sig därmed att delta i europeiska försvarsmaterielprogram och att skicka stridsenheter för de planerade uppdragen som utförs inom ramen för EU. Förfarandet inom området är enkelt: det krävs inget lägsta antal medlemsstater och rådet antar beslut om det permanenta strukturerade samarbetet med kvalificerad majoritet.

Medlemsstaterna får också delta i vissa uppdrag som ingår i den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken. Uppdragen fastställs i artikel 43 i EU‑fördraget. Dessa innebär till exempel humanitära och fredsbevarande insatser. Rådet måste med enhällighet anta ett beslut om sådant samarbete mellan medlemsstaterna.

Genom den nya Europeiska försvarsbyrån erbjuds slutligen en samarbetsram till de medlemsstater som vill förbättra sin militära kapacitet. Byrån är öppen för alla medlemsstater som önskar delta.

PÅSKYNDANDE KLAUSULER INOM OMRÅDET STRAFFRÄTTSLIGT SAMARBETE OCH POLISSAMARBETE

I Lissabonfördraget underlättas fördjupade straffrättsliga samarbeten. Förfarandet för upprättande är därmed förenklat när en medlemsstat använder ”bromsklausulen” för att invända mot antagandet av en rättsakt inom detta område. I detta fall upprättas ett fördjupat samarbete automatiskt utifrån aktuellt lagstiftningsförslag förutsatt att minst nio medlemsstater deltar. Klausulen som betecknas som ”påskyndande” kompenserar på så sätt ”bromsklausulen”.

För övrigt har två andra påskyndande klausuler införts för att inrätta en europeisk åklagarmyndighet och för polissamarbetet. I bägge fallen måste minst nio medlemsstater delta i ett fördjupat samarbete. Det behövs då varken något förslag från kommissionen eller någon omröstning i rådet.

ÖVERSIKTSTABELL

Artikel

Ämne

EU-fördraget

20

Bestämmelser om fördjupade samarbeten

44

Samarbete inom ramen för ett europeiskt försvarsuppdrag

45

Samarbete inom ramen för Europeiska försvarsbyrån

46

Permanent strukturerat försvarssamarbete

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

326 till 328

Allmänna principer för fördjupade samarbeten

329

Förfaranden för upprättande av fördjupade samarbeten

330

Bestämmelser om omröstning inom ett fördjupat samarbete

331

Deltagande av en medlemsstat i ett pågående fördjupat samarbete

332

Kostnader i samband med upprättande av ett fördjupat samarbete

333

Övergångsklausuler i samband med ett fördjupat samarbete

334

Kommissionens och rådets roll vid upprättande av fördjupade samarbeten

82 och 83

Fördjupat straffrättsligt samarbete

86

Fördjupat samarbete om inrättande av en europeisk åklarmyndighet

87

Fördjupat polissamarbete

Senast ändrat den 15.03.2010

Top