Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

Go to the summaries’ table of contents

SURVEY: Tell us what you think about the summaries!

Unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

 

SAMMANFATTNING

VAD GÖR UNIONENS HÖGA REPRESENTANT FÖR UTRIKES FRÅGOR OCH SÄKERHETSPOLITIK?

Unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik (den höga representanten) är ansvarig för att samordna och utföra EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik (Gusp) samt den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken. Den höga representanten är samtidigt en av Europeiska kommissionens vice ordförande och säkerställer i den rollen att EU:s övergripande yttre åtgärder är konsekventa.

VIKTIGA PUNKTER

Utnämning

  • Den höga representanten utses för en period på fem år av Europeiska rådet genom omröstning med kvalificerad majoritet (med godkännande från Europeiska kommissionens ordförande). Utnämningen av den höga representanten är också underställd en godkännandeomröstning i Europaparlamentet, i enlighet med artikel 17 i fördraget om Europeiska unionen. Detta beror på att den höga representanten också är en av Europeiska kommissionens vice ordförande, och det krävs samtycke från Europaparlamentet för utnämningen av Europeiska kommissionen som helhet.

Ansvarsområden

  • Den höga representanten bidrar till att utveckla Gusp genom att skicka förslag till Europeiska unionens råd och till Europeiska rådet.
  • Den höga representanten ser sedan till att de beslut som antas blir genomförda.
  • Som vice ordförande för kommissionen säkerställer den höga representanten att EU:s övergripande yttre åtgärder på områdena utvecklingsbistånd, handel, humanitärt bistånd och krishantering är konsekventa och verkningsfulla.
  • Den höga representanten är ordförande när utrikesministrarna sammanträder i Europeiska unionens råd.
  • Den höga representanten företräder också EU i ärenden som gäller Gusp.
  • Andra uppgifter är att leda Europeiska försvarsbyrån och EU:s institut för säkerhetsstudier.

Europeiska utrikestjänsten

  • Den höga representanten assisteras i utövandet av sina uppdrag av Europeiska utrikestjänsten. Europeiska utrikestjänsten inrättades genom Lissabonfördraget och bygger på artikel 27 i fördraget om Europeiska unionen. Den består av tjänstemän från rådets generalsekretariat och kommissionen, samt av personal som förts över från EU-ländernas diplomattjänster.

BAKGRUND

Den höga representantens ställning grundar sig på artiklarna 18 och 27 i fördraget om Europeiska unionen. Befattningen skapades genom Amsterdamfördraget 1999, även om ansvarsområdena i utrikespolitiska frågor då delades med EU:s kommissionär för yttre förbindelser. Genom Lissabonfördraget 2009 utökades den höga representantens ansvarsområden, och innehavaren av ämbetet blev också vice ordförande för kommissionen, så att den höga representanten bättre skulle kunna företräda EU i dess utrikespolitiska arbete.

Senast ändrat 24.11.2015

Top