EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Samlat gårdsstöd

Sedan reformen 2003 har den gemensamma jordbrukspolitiken behövt anpassa sig till nya utmaningar för jordbruket i Europa, som klimatförändringar, vattenhantering eller skydd av den biologiska mångfalden. Målet med denna förordning är att förenkla och modernisera den gemensamma jordbrukspolitiken. Med detta i åtanke, tar den successivt bort alla kopplade stöd (stöd som är knutna till produktion) och integrerar dem i det samlade gårdsstödet. De föreskrivna ändringarna gör det också möjligt för jordbrukarna i Europa att på ett bättre sätt ta hänsyn till marknadstendenser för att styra produktionen och bidra till landsbygdsutvecklingen.

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EG) nr 73/2009 av den 19 januari 2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, om ändring av förordningarna (EG) nr 1290/2005, (EG) nr 247/2006 och (EG) nr 378/2007, och upphäver förordningen (EG) nr 1782/2003 [Se ändringsrättsakter].

SAMMANFATTNING

Sedan reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken kom till stånd i juni 2003, har stöden som är knutna till produktion successivt tagits bort och integrerats i systemet med samlat gårdsstöd, det system med direktstöd som de europeiska jordbrukarna har rätt till. Denna förordning är en fortsättning på denna reform.

Direktstöd är stöd som beviljas direkt till jordbrukarna inom ramen för något av stödsystemen som räknas upp i bilaga I till förordningen. Vissa av dessa stöd är fortfarande direkt knutna till produktion; huvuddelen av direktstöden är dock bortkopplade och beviljas genom systemet för inkomststöd som kallas ”det samlade gårdsstödet”. Inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken är det stöd som beviljas jordbrukarna inte knutet till deras produktion.

Målet med denna förordning är att successivt integrera de kopplade stöden i det samlade gårdsstödet.

DIREKTSTÖD

Tvärvillkor

Direktstöd är underställda principen med ”tvärvillkor”, enligt vilken jordbrukarna ska uppfylla ett visst antal villkor för att kunna utnyttja stödet. Dessa krav rör tre områden:

  • folkhälsa, djurhälsa och växtskydd,
  • miljön,
  • djurskydd.

Om verksamhetsutövaren inte respekterar dessa villkor, minskas direktstödet eller tas bort.

Modulering

Modulering är ett obligatoriskt och successivt system för minskning av direktstödet. Direktstöd som överskrider 5000 EUR minskas sålunda från år till år enligt en viss procentsats och detta upp till 10 % år 2012.

Motsvarande belopp förs över till Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) för att förstärka programmen för landsbygdsutveckling, i synnerhet för åtgärder som rör klimatförändringar, förnybara energikällor, vattenhantering och biologisk mångfald. Systemet med modulering gäller inte för de yttersta randområdena eller för öarna i Egeiska havet, inte heller för medlemsstater underställda "phasing in".

Jordbruksrådgivning

Jordbrukarna kan delta i systemet för jordbruksrådgivning som inrättats av medlemsstaterna för att ge råd till jordbrukarna om sådant som rör respekten för regelkrav som gäller administrativa krav samt goda jordbruks- och miljöförhållanden.

Integrerat administrations- och kontrollsystem

Varje medlemsstat ska inrätta ett integrerat system för administration och kontroll som gör det möjligt att förbättra effektiviteten och kontrollen av det stöd som beviljas jordbrukare i EU. Genom detta datorbaserade system kan medlemsstaten behandla ansökningarna om stöd och, genom administrativa kontroller och kontroller på plats, försäkra sig om att stödet är korrekt utbetalat, att förebygga och vid behov styra oegentligheter och få tillbaka felaktigt utbetalade belopp.

Förfaranden för stöd

Utetalningarna görs i sin helhet till stödmottagarna, en eller två gånger om året mellan den 1 december och 10 juni följande kalenderår. Kommissionen kan godkänna förskott. Jordbrukare som på ett konstlat sätt har skapat förutsättningar för att få stöd, får inget.

SAMLAT GÅRDSSTÖD

Det samlade gårdsstödet ger stöd åt jordbrukare oberoende av deras produktion. Detta system har som huvudsakligt mål att säkerställa en säkrare inkomst för jordbrukarna. Dessa får sedermera samma stödsumma oavsett storleken på produktion, vilket gör att de kan producera i förhållande till efterfrågan från marknaden. Det samlade gårdsstödet har också som mål att förbättra jordbrukets konkurrenskraft och hållbarhet.

Nationella tak

För varje medlemsstat publiceras varje år nationella tak för det samlade gårdsstödet i en förordning från kommissionen.

Nationell reserv

Medlemsstaterna ska ha en nationell reserv för att bevilja stödrättigheter till nya jordbrukare och till de som befinner sig i en situation som anses särskild, liksom för att fastställa rätten till stöd åt jordbrukare i zoner som är underställda program för omstrukturering och/eller utveckling.

Stödrättigheter

För att få samlat gårdsstöd, måste jordbrukarna först få stödrättigheter, som de ska uppge med berättigade hektar. Stödrättigheter kan föras över från en jordbrukare till en annan enligt vissa villkor.

Historiskt genomförande

I den ”historiska genomförandemodellen” beräknas stödrättigheterna grundat på det belopp som varje jordbrukare fått under en referensperiod (vanligen åren 2000, 2001 och 2002; andra beräkningsalternativ är möjliga i särskilda fall eller då det rör sig om tidigare integrering). Sålunda beräknas varje stödrättighet genom att dela referensbeloppet med antalet hektar som hade givit rätt till det stöd som erhållits.

Regional genomförandemodell

Medlemsstaterna har möjlighet att tilldela stöd på regional nivå. I detta fall fastställs och fördelas regionala tak mellan jordbrukarna i regionen. Värdet på stödrättigheterna erhålls genom att dela rambeloppet med antalet deklarerade hektar under det första året systemet tillämpades. Alla stödrättigheter i samma region har samma enhetsvärde.

Partiell genomförandemodell

Medlemsstaterna har möjlighet att använda sig av en partiell genomförandemodell för det samlade gårdsstödet. I detta fall behåller medlemsstaterna en del av det kopplade stödet och ger det till jordbrukarna i form av extra stödutbetalningar och i förhållande till produktion. Denna möjlighet försvinner 2012, utom för får/getter och am- och dikor, två produktionsområden som kan visa sig nödvändiga för att undvika utarmning av marken i vissa regioner.

BAKGRUND

Denna förordning är en del av den gemensamma gordbrukspolitikens ”hälsoreform” efter reformen 2003. Sedan dess har den gemensamma jordbrukspolitiken bestämt syftat till enkelhet genom att flytta över det mesta av stödet till jordbrukare till det samlade gårdsstödet. Med grund i erfarenheter sedan införandet av det samlade gårdsstödet, avser kommissionen också förenkla den gemensamma jordbrukspolitiken inom tvärvillkorsområdet och bland de kopplade stöden.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr73/2009

1.2.2009

-

EUT L 30, 31.1.2009

Anknytande rättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 1250/2009

22.12.2009

-

EUT L 338, 19.12.2009

Senast ändrat den 06.05.2011

Top